Actions

Difference between revisions of "LimeSurvey Manual/pl"

From LimeSurvey Manual

Line 76: Line 76:
 
*** [[Szybka aktualizacja]]
 
*** [[Szybka aktualizacja]]
  
*[[Surveys - introduction]]
+
* [[Ankiety - wprowadzenie]]
**[[Survey settings]]
+
** [[Ustawienia ankiety]]
***[[Overview]]
+
*** [[Przegląd]]
***[[General settings]]
+
*** [[Ustawienia ogólne]]
***[[Text elements]]
+
*** [[ Elementy tekstowe]]
***[[Data policy settings]]
+
*** [[Ustawienia zasad danych]]
***[[Theme options]]
+
*** [[Opcje motywu]]
***[[Presentation]]
+
*** [[Prezentacja]]
***[[Participant settings]] (was ''Participant tokens'')
+
*** [[Ustawienia uczestnika ]] (było '' tokeny uczestników '')
***[[Notifications_%26_data|Notifications & data]]
+
*** [[Powiadomienia_% 26_dane | Powiadomienia i dane]]
***[[Publication & access]]
+
*** [[Publikacja i dostęp]]
**[[Survey menu]]
+
** [[menu Ankieta ]]
***[[List questions]]
+
*** [[Lista pytań]]
***[[List question groups]]
+
*** [[Lista grup pytań]]
***[[Reorder questions and question groups]]
+
*** [[Zmień kolejność pytań i grup pytań]]
***[[Survey participants]] (was ''Tokens'')
+
*** [[ Uczestnicy ankiety]] (był '' Tokeny '')
****[[Email bounce tracking system]]
+
**** [[System śledzenia odbicia poczty]]
***[[Survey quotas|Quotas]]
+
*** [[Limity ankiet | Kwoty]]
***[[Assessments]]
+
*** [[Oceny ]]
***[[Survey permissions]]
+
*** [[Uprawnienia ankiety]]
***[[Email templates]]
+
*** [[Szablony e-mail]]
****[[Email placeholders]]
+
**** [[Elementy zastępcze e-mail]]
***[[Panel integration]]
+
*** [[Integracja z panelem] ]
***[[Resources]]
+
*** [[Zasoby]]
***[[Plugin menu]]
+
*** [[Menu wtyczki]]
**[[Survey structure]]
+
** [[Struktura ankiety]]
**[[Question groups - introduction]]
+
** [[Grupy pytań - wprowadzenie]]
***[[Question_groups_-_introduction#Question_group_actions|Question group toolbar options]]
+
*** [[Grupy_pytań _-_ wprowadzenie # Grupa_odpowiedzi | Opcje paska narzędzi grupy pytań]]
***[[Question groups - introduction#Preview question group|Preview question group]]
+
*** [[Grupy pytań - wprowadzenie # Podgląd grupy pytań | Podgląd grupy pytań]]
***[[Survey_structure#Reordering_questions_and_question_groups|Change group order]]
+
*** [[Survey_ struktura # Reordering_questions_and_question_groups | Zmień kolejność grup]]
**[[Questions - introduction]]
+
** [[Pytania - wprowadzenie]]
***[[Question types]]
+
*** [[Typy pytań]]
****[[Question type - Array]]
+
**** [[Typ pytania - Tablica]]
****[[Question type - Array by column]]
+
**** [[Typ pytania - Tablica według kolumny]]
****[[Question type - Array dual scale]]
+
**** [[Typ pytania - Podwójna skala tablicy]]
****[[Question type - Array (5 point choice)]]
+
**** [[Typ pytania - Tablica (wybór 5 punktów) ]]
****[[Question type - Array (10 point choice)]]
+
**** [[Typ pytania - Tablica (wybór 10 punktów)]]
****[[Question type - Array (Increase-Same-Decrease)]]
+
**** [[Typ pytania - Tablica (Zwiększ-Same-Zmniejszenie)]]
****[[Question type - Array (Numbers)]]
+
*** * [[Typ pytania - Tablica (Liczby)]]
****[[Question type - Array (Texts)]]
+
**** [[Typ pytania - Tablica (Teksty)]]
****[[Question type - Array (Yes-No-Uncertain)]]
+
**** [[Typ pytania - Tablica (Tak-Nie-Niepewne) ]]
****[[Question type - Date]]
+
**** [[Typ pytania - Data]]
****[[Question type - Equation]]
+
**** [[Typ pytania - Równanie]]
****[[Question type - File upload]]
+
**** [[Typ pytania - Przesyłanie pliku]]
****[[Question type - Gender]]
+
**** [[Typ pytania - Płeć]]
****[[Question type - Language switch]]
+
**** [[Typ pytania - Przełącznik języka]]
****[[Question type - Numerical input]]
+
**** [[Typ pytania - Wprowadzanie numeryczne]]
****[[Question type - Multiple numerical input]]
+
**** [[Typ pytania - Wielokrotne wejście numeryczne]]
****[[Question type - Ranking]]
+
**** [[Typ pytania - Ranking]]
****[[Question type - Text display]]
+
**** [[Typ pytania - Wyświetlanie tekstu]]
****[[Question type - Yes-No]]
+
**** [[Typ pytania - Tak-Nie]]
****[[Question type - Multiple choice]]
+
**** [[Typ pytania - Wybór wielokrotny]]
****[[Question type - Multiple choice with comments]]
+
**** [[Typ pytania - Wybór wielokrotny z komentarze]]
****[[Question type - 5 point choice]]
+
**** [[Typ pytania - wybór 5 punktów]]
****[[Question type - List (Dropdown)]]
+
**** [[Typ pytania - Lista (rozwijana)]]
****[[Question type - List (Radio)]]
+
**** [[Typ pytania - Lista (Radio)]]
****[[Question type - List with comment]]
+
**** [[Typ pytania - Lista z komentarzem]]
****[[Question type - Short free text]]
+
**** [[Typ pytania - Krótki bezpłatny tekst]]
*****[[Question_type_-_Short_free_text#Location|Set up maps and store location]]  
+
***** [[ Typ_pytanie _-_ Short_free_text # Lokalizacja | Skonfiguruj mapy i lokalizację sklepu]]
****[[Question type - Long free text]]
+
**** [[Typ pytania - Długi wolny tekst]]
****[[Question type - Huge free text]]
+
**** [[Typ pytania - Ogromny bezpłatny tekst]]
****[[Question type - Multiple short text]]
+
**** [[Typ pytania - Wiele krótkich tekstów]]
***[[Survey_structure#Reordering_questions_and_question_groups|Change question order]]
+
*** [[Survey_structure # Reordering_questions_and_question_groups | Zmień kolejność pytań]]
***[[Question toolbar options]]
+
*** [[Opcje paska narzędzi Pytania]]
****[[Preview function]]
+
**** [[Funkcja podglądu]]
****[[Edit question]]
+
**** [[Edytuj pytanie]]
****[[Check question logic]]
+
**** [[Sprawdź logikę pytania]]
****[[Delete question]]
+
**** [[Usuń pytanie]]
****[[Export question]]
+
**** [[Export question]]
****[[Copy question]]
+
**** [[Copy question]]
****[[Setting conditions]]
+
**** [[Warunki ustawienia]]
****[[Adding answers or subquestions]]
+
**** [[Dodawanie odpowiedzi lub podpytań ]]
****[[Default answers]]
+
**** [[Domyślne odpowiedzi]]
**[[Expression Manager - quick start guide]]
+
** [[Menedżer ekspresji - skrócona instrukcja obsługi]]
***[[Expression Manager - presentation]]
+
*** [[Menedżer ekspresji - prezentacja]]
***[[Expression Manager how-tos]]
+
*** [[Expression Manager how-tos]]
***[[Expression Manager examples]]
+
*** [[Przykłady Expression Manager]]
***[[Expression Manager roadmap]]
+
*** [[Expression Manager roa dmap]]
***[[Expression Manager for developers]]
+
*** [[Expression Manager dla programistów]]
***[[Expression Manager sample surveys]]
+
*** [[Przykładowe ankiety Expression Manager]]
****[[Expression Manager]] - old wiki article
+
**** [[Expression Manager]] - stary artykuł wiki
**[[Show logic file]]
+
** [[Pokaż plik logiczny]]
*[[Survey toolbar options]]
+
* [[Opcje paska narzędzi]]
**[[Testing a survey]]
+
** [[Testowanie ankiety]]
**[[Activating a survey]]
+
** [[Aktywacja ankiety]]
**[[Running a survey safely]]
+
** [[Bezpieczne przeprowadzanie ankiety]]
***[[Changing an active survey]]
+
*** [[Zmiana aktywnej ankiety]]
**[[Closing a survey]]
+
** [[Zamykanie ankiety]]
**[[Iterate survey]]
+
** [[Iteracja ankiety]]
**[[Tools]]
+
** [[Narzędzia]]
***[[Delete survey]]
+
*** [[Usuń ankietę]]
***[[Quick-translation]]
+
*** [[Szybkie tłumaczenie]]
***[[Reset conditions]]
+
*** [[Warunki resetowania]]
***[[Survey logic file]]
+
*** [[ Plik logiczny ankiety]]
***[[Regenerate question codes]]
+
*** [[Regeneruj kody pytań]]
**[[Display/Export survey]]
+
** [[Wyświetl / Eksportuj ankietę]]
***[[QueXML PDF Export]]
+
*** [[Eksport PDF QueXML]]
***[[Tab Separated Value survey structure]]
+
*** [[Struktura badania wartości oddzielonej tabulatorem]]
**[[Survey participants]]
+
** [[Uczestnicy ankiety]]! N! ** [[Odpowiedzi (wyniki ankiety)]]
**[[Responses (survey results)]]
+
*** [[Odpowiedzi i statystyki]]
***[[Responses & statistics]]
+
**** [[Odpowiedzi i statystyki # Odpowiedzi podsumowanie | Podsumowanie odpowiedzi]]
****[[Responses & statistics#Responses summary|Response summary]]
+
**** [[Odpowiedzi]]
****[[Responses]]
+
**** [[Wprowadzanie danych]]
****[[Data entry]]
+
**** [ [Statystyki]]
****[[Statistics]]
+
***** [[Statystyki - tryb eksperta]]
*****[[Statistics - expert mode]]
+
***** [[Statystyki - tryb prosty]]
*****[[Statistics - simple mode]]
+
**** [[Statystyki czasowe]]
****[[Timing statistics]]
+
**** [[Eksportuj odpowiedzi]]
****[[Export responses]]
+
**** [[Importuj odpowiedzi]]
****[[Import responses]]
+
***** [[Problemy i rozwiązania]]
*****[[Problems & solutions]]
+
**** [[Zobacz zapisane, ale nie przesłane odpowiedzi]]
****[[View saved but not submitted responses]]
+
**** [[Iterate survey # Ogólne | Iterate survey]]
****[[Iterate survey#General|Iterate survey]]
+
**** [[Usunięcie partii]]
****[[Batch deletion]]
+
*** [[Wprowadzanie danych]]
***[[Data entry]]
+
*** [[Częściowe (zapisane) odpowiedzi]]
***[[Partial (saved) responses]]
+
* [[Ankieta wielojęzyczna]]
*[[Multilingual survey]]
+
* [[Nieskategoryzowane i zaawansowane funkcje]]
*[[Not categorized and advanced features]]
+
** [[identyfikator SGQA]]
**[[SGQA identifier]]
+
** [[Korzystanie z wyrażeń regularnych]]
**[[Using regular expressions]]
+
** [[pola URL]]! N! ** [[ API RemoteControl 2]]
**[[URL fields]]
+
** [[Szyfrowanie danych]]
**[[RemoteControl 2 API]]
+
* [[Ogólne FAQ]]! N! * [[Rozwiązywanie problemów]]
**[[Data encryption]]
+
* [[Obejścia]]
*[[General FAQ]]
+
** [ [Obejścia: Projekt pytania, układ i szablony]]
*[[Troubleshooting]]
+
** [[Obejścia: Manipulowanie ankietą w czasie jej wyświetlania za pomocą Javascript]]
*[[Workarounds]]
+
** [[Obejścia: Zachowanie ankiety]]
**[[Workarounds: Question design, layout and templating]]
+
** [[Obejścia : Dalsze rozwiązania dostarczane przez użytkowników LimeSurvey]]
**[[Workarounds: Manipulating a survey at runtime using Javascript]]
+
* [[Licencja]]
**[[Workarounds: Survey behaviour]]
+
* [[Dziennik zmian wersji]]
**[[Workarounds: Further solutions provided by LimeSurvey users]]
+
* [[Wtyczki - zaawansowane]]
*[[License]]
+
** [[Dostępna strona trzecia wtyczki]]
*[[Version change log]]
 
*[[Plugins - advanced]]
 
**[[Available third party plugins]]
 
  
 
=LimeSurvey development=
 
=LimeSurvey development=

Revision as of 11:13, 7 June 2019

Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎Nederlands • ‎Türkçe • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎polski • ‎português • ‎português do Brasil • ‎slovenščina • ‎svenska • ‎Ελληνικά • ‎русский • ‎中文(中国大陆)‎ • ‎中文(简体)‎ • ‎日本語

Help us to update this manual!
This manual is a Wiki - just log in with your LimeSurvey.org account and start editing!

General

LimeSurvey pozwala użytkownikom szybko tworzyć intuicyjne, złożone ankiety dostępne online składające się z pytań i odpowiedzi, które mogą działać bez problemu będąc udostępniane dziesiątkom a nawet tysiącom uczestników. Samo oprogramowanie ankietowe nie wymaga przewodnika dla respondentów biorących udział w badaniu. Niniejszy podręcznik koncentruje się zatem na zagadnieniach związanych z instalacją aplikacji, administrowaniem instalacji oraz wsparciem dla twórców ankiet, administratorów i użytkowników generujących raporty.

W ciągu ostatnich kilku lat nastąpił duży rozwój, który doprowadził do wprowadzenia wielu nowych funkcji i zmian. Upewnij się, że dokonałeś aktualizacji do najnowszej wersji, aby skorzystać z opisywanych tutaj możliwości.

Z prawej strony możesz wybrać główne rozdziały podręcznika. Możesz także przewinąć w dół, aby zobaczyć pełny spis treści i przejść bezpośrednio do interesującego Cię tematu.

Nadal masz problemy ze znalezieniem tego, czego szukasz? Nie zapomnij o ogólnym "polu wyszukiwania" (prawy górny róg wiki), naszych sekcjach Ogólne FAQ General FAQ i Obejścia Workarounds. Jeśli szukasz pomocy społeczności, dołącz do naszego forum dyskusyjnego discussion forums i sprawdź kanał irc [irc: //irc.freenode.net/limesurvey | LimeSurvey kanał IRC].

Pamiętaj, że LimeSurvey jest oprogramowaniem open-source, darmową aplikacją. Widzisz, że czegoś zapomnieliśmy lub jest niewłaściwe? Pomóż nam to naprawić. Ta dokumentacja może być edytowana przez Ciebie lub kogokolwiek innego. Lub donate podaruj nam pieniądze aby pomóc grupie developerów w zmianach.

Podręcznik - spis treści

*** Ustawienia zasad danych

LimeSurvey development

Translating LimeSurvey

If you want to add new translations or correct a translation please follow these instructions:

Semester of Code participation

Google Summer of Code / Code-In participation