Actions

Hàm ngày

From LimeSurvey Manual

This page is a translated version of the page DateFunctions and the translation is 100% complete.

Template:Tính năngBắt đầu

Cách sử dụng

Các hàm dành cho công cụ ExpressionScript để xử lý các biến ngày tháng:

  • localize_date(date[, ngôn ngữ = null]): Định dạng ngày theo định dạng ngày của Khảo sát cho ngôn ngữ được chỉ định.
    • Ngày đã cho phải tuân theo định dạng sau "Ymd H:i:s", ví dụ như ngày được sử dụng bởi biến TOKEN:VALIDFROM.
    • Ngôn ngữ được sử dụng để bản địa hóa mặc định là ngôn ngữ phiên hiện tại. Nếu ngôn ngữ hiện tại không được định cấu hình trong khảo sát thì ngôn ngữ cơ sở khảo sát sẽ được sử dụng. Khi sử dụng trong các mẫu email, vui lòng sử dụng ngôn ngữ mã thông báo làm tham số để đặt ngôn ngữ mong muốn. Ví dụ: TOKEN:LANGUAGE

Plugin này sử dụng plugin ExpressionManagerStart và nó tạo ra chức năng này. 2 hàm này không sử dụng JavaScript nên được server thực thi hoàn toàn. Trong trường hợp chức năng này được sử dụng trong khi thực hiện khảo sát, chức năng này sẽ chỉ được thực thi khi người trả lời tiến lên phía trước trong cuộc khảo sát.

Template:Cảnh báo

Ví dụ về cách sử dụng trên Tin nhắn chào mừng

Ví dụ về cách sử dụng trên Mẫu email