Actions

QS

QS:Szerokość wprowadzania tekstu

From LimeSurvey Manual

Revision as of 16:15, 13 September 2023 by Maren.fritz (talk | contribs) (Created page with "Kategoria:Ustawienia pytańKategoria:Opcje wyświetlania pytań")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)


Szerokość pola wejściowego (text_input_width)

Opis

Ten atrybut ustawia szerokość pól wprowadzania tekstu ("opakowania" pól wprowadzania tekstu). Pole wejściowe służy do wprowadzenia odpowiedzi na (pod)pytanie. Jeżeli wartość szerokości będzie wystarczająco duża, w kolejnej linii wyświetli się pole wprowadzania tekstu. Należy pamiętać, że ta opcja „nie” ustawia rozmiaru danych wejściowych ani szerokości całej kolumny!

Dostępne opcje

  • Domyślne: Jeśli ta opcja zostanie wybrana, do tego atrybutu zostanie przypisana wartość domyślna w taki sposób, aby zarówno etykieta, jak i odpowiadające jej pole wprowadzania tekstu znajdowały się w tym samym wierszu. Na przykład, jeśli szerokość pola wprowadzania tekstu wynosi 41%, wartość szerokości pola wprowadzania tekstu będzie wartością, która pozwala zarówno na etykietę, jak i na pole wprowadzania w tym samym wierszu (w tym przypadku 58%). Jeżeli szerokość pola tekstowego będzie większa niż 58% to pole tekstowe wyświetli się w kolejnej linii.
  • 8%; 17 %...92% , 100%: im większa wybrana wartość, tym większa szerokość pola wprowadzania tekstu.

Przykład

  • Jeśli chcesz, aby część wejściowa była wyświetlana pod pytaniem podrzędnym/etykietą, wybierz opcję 100% z listy rozwijanej.


Kategoria:Ustawienia pytańKategoria:Opcje wyświetlania pytań