Actions

QS

QS:Hiển thị hàng

From LimeSurvey Manual

This page is a translated version of the page QS:Display rows and the translation is 100% complete.


Hiển thị hàng (display_rows)

Sự miêu tả

Nó đặt số lượng hàng được hiển thị mà không cần sử dụng thanh cuộn để kiểm tra tất cả nội dung. Nếu có nhiều hàng hơn số lượng được đề cập trong trường này thì thanh cuộn sẽ được hiển thị. Giá trị mặc định cho loại câu hỏi "Văn bản dài miễn phí" là 5, trong khi đối với "Loại câu hỏi văn bản miễn phí lớn" là 30.

Giá trị hợp lệ

  • Bất kỳ số nguyên dương nào lớn hơn 0


Danh mục:Cài đặt câu hỏiDanh mục:Tùy chọn hiển thị câu hỏi