Actions

Yếu tố văn bản

From LimeSurvey Manual

Revision as of 08:55, 9 January 2024 by Maren.fritz (talk | contribs) (Created page with "{{Hộp|Nếu khảo sát của bạn là đa ngôn ngữ, mỗi ngôn ngữ sẽ có một tab tương ứng trên thanh công cụ ngôn ngữ (chúng sẽ được hiển t...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)


Giới thiệu

Từ bảng thành phần văn bản khảo sát bạn có thể chỉnh sửa tiêu đề và mô tả của khảo sát, thông báo chào mừng và kết thúc, URL cuối của khảo sát cũng như định dạng của dấu thập phân và ngày.

Để xem hoặc thay đổi các thành phần văn bản, hãy nhấp vào tab Cài đặt và chọn Thành phần văn bản.


Bảng thành phần văn bản khảo sát

Các trường sau đây nằm trong bảng này:


File:Settings Menu - Survey text.png


Tiêu đề khảo sát

Tiêu đề của khảo sát có thể được thay đổi trong trường này.

Bí danh khảo sát (New in 5.5 )

Bạn có khả năng chỉ định "bí danh" cho một cuộc khảo sát, cho phép người tham gia thực hiện cuộc khảo sát bằng một URL thân thiện.

Bí danh của cuộc khảo sát có thể được thay đổi trong trường này. Bạn có thể đặt bí danh khác nhau cho mỗi ngôn ngữ. Bạn không cần đặt bí danh cho tất cả ngôn ngữ.

Sau khi đặt bí danh, URL ngắn/thân thiện sẽ có sẵn trong bản tóm tắt khảo sát sẽ được chia sẻ.

Mô tả

Bạn có thể thêm mô tả khảo sát.


URL cuối

Bạn có khả năng chuyển hướng người dùng đến một trang khác khi họ hoàn thành khảo sát. Nếu bạn muốn chuyển hướng chúng, hãy nhập URL và kích hoạt tùy chọn tự động tải URL nằm trong tab Trình bày & điều hướng.

Bạn có thể tạo url của mình, xem details để biết cách thực hiện.

Mô tả URL

Có thể thêm mô tả URL ngắn gọn trong trường hợp người dùng được chuyển hướng đến một trang web khảo sát không liên quan. Nó có thể giúp quản trị viên khảo sát thêm ghi chú về việc sử dụng URL tương ứng.

Định dạng ngày

Tùy chọn này rất quan trọng khi bạn muốn ghi lại dấu thời gian cùng với câu trả lời của người tham gia khảo sát. Nếu bạn nhấp vào nó, một danh sách thả xuống với một số định dạng ngày sẽ được hiển thị. Chọn một trong những phù hợp với người tham gia khảo sát của bạn. Đừng quên rằng các định dạng ngày khác nhau được sử dụng trên khắp thế giới. Ví dụ: bạn nên sử dụng định dạng thời gian khác nếu khảo sát của bạn tập trung vào thị trường Hoa Kỳ (mm-dd-yyyy) chứ không phải thị trường Anh (dd-mm-yy).

Dấu thập phân

Có hai tùy chọn: dấu chấm (.) và dấu phẩy (,). Chọn trường phù hợp với nơi bạn tiến hành học tập (ví dụ: Mỹ và Đức).


Thông báo chào mừng

Nhập tin nhắn chào mừng những người tham gia khảo sát khi họ truy cập liên kết khảo sát của bạn.


Kết thúc tin nhắn

Nhập tin nhắn sẽ được hiển thị cho những người tham gia khảo sát khi họ hoàn thành khảo sát. Nếu trường URL cuối được tải tự động, thông báo kết thúc sẽ không còn được hiển thị nữa.

Gợi ý: Nếu được bật từ global settings, hãy sử dụng HTML editor để tùy chỉnh tốt hơn phần chào mừng và kết thúc tin nhắn và mô tả cuộc khảo sát.

Template:Hộp