Actions

Xuất phản hồi

From LimeSurvey Manual

Revision as of 17:52, 15 January 2024 by Maren.fritz (talk | contribs) (Created page with "Cột '''Phạm vi''' không được hiển thị vì bạn đã chọn các mục bạn muốn xuất. Để kiểm tra các ID đó, hãy chọn '''Lựa chọn''' (xem ả...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)


Sau khi khảo sát của bạn được kích hoạt, bạn có thể bắt đầu duyệt qua các câu trả lời và xuất chúng để phân tích thêm. Để truy cập chức năng xuất, hãy nhấp vào Phản hồi (hiển thị trên bất kỳ bảng nào liên quan đến khảo sát) rồi nhấp vào Phản hồi & thống kê từ menu thả xuống.Trang mặc định được tải là Tóm tắt phản hồi. Bây giờ, hãy tìm tùy chọn Xuất nằm trên thanh công cụ trên cùng:Một số tùy chọn có sẵn:


Xuất phản hồi

Bảng sau được hiển thị khi tùy chọn liên quan đến xuất đầu tiên được chọn từ menu thả xuống:Một số tùy chọn bộ lọc được tách thành:

 • Định dạng: nó cho phép bạn chọn định dạng mà bạn muốn xuất kết quả của mình. Các định dạng sau có sẵn:
  • Tệp CSV (tất cả các bộ ký tự): xem thêm tùy chọn "Dấu tách trường CSV" ở cuối tab Định dạng. Giá trị mặc định là "dấu phẩy". Các tùy chọn khác là "dấu chấm phẩy" và "tab"
  • HTML
  • R (tệp dữ liệu): nếu tùy chọn này được chọn, vui lòng xuất cả khảo sát của bạn sang R ( tập tin cú pháp). Để tìm hiểu thêm chi tiết về cách bạn có thể phân tích dữ liệu của mình trong R, hãy kiểm tra tiểu mục wiki này
  • Microsoft Word (bộ ký tự latin)
  • Microsoft Excel (tất cả các bộ ký tự)
  • STATA (.xml): để biết thêm chi tiết về cách phân tích dữ liệu của bạn trong STATA, hãy đọc tiểu mục wiki sau
  • PDF
  • R (tệp cú pháp): nếu tùy chọn này được chọn, vui lòng xuất khảo sát của bạn sang R (tệp cú pháp). Để tìm hiểu thêm chi tiết về cách bạn có thể phân tích dữ liệu của mình trong R, hãy kiểm tra tiểu mục wiki này
 • Chung
  • Trạng thái hoàn thành: được đặt để xuất tất cả bản ghi HOẶC chỉ bản ghi đã hoàn thành HOẶC chỉ bản ghi chưa hoàn chỉnh. Để biết thêm thông tin về ý nghĩa của chúng, hãy kiểm tra tiểu mục wiki này
  • Ngôn ngữ xuất: tùy chọn mặc định là ngôn ngữ cơ bản cho khảo sát của bạn
 • Phạm vi: đề cập đến id của các phản hồi được lưu trữ từ bảng phản hồi. Trong trường hợp các giá trị bạn đã nhập sai (tức là không tìm thấy id phản hồi giữa các giá trị bạn đã nhập), một cửa sổ bật lên sẽ hiển thị khi bạn cố gắng xuất các phản hồi yêu cầu bạn nhập các giá trị có thể tìm thấy trong bàn.


Template:Lưu ý


 • Responses
  • Xuất câu trả lời dưới dạng: bạn có thể xuất câu trả lời đầy đủ hoặc chuyển đổi mã câu trả lời. Nếu lựa chọn sau được chọn, các câu trả lời do người trả lời gửi sẽ được thay thế bằng mã câu trả lời của câu trả lời tương ứng. Câu trả lời "Có" và "Không" sẽ được chuyển đổi thành câu trả lời "Y" và "N" cho bất kỳ chuỗi ký tự nào. Nếu "Chuyển đổi Y/N thành" được bật thì mã câu trả lời sử dụng Y và N làm câu trả lời sẽ được chuyển đổi thành chuỗi ký tự từ các hộp tương ứng của chúng. Theo mặc định, các giá trị là 1 cho Y và 2 cho N.


Template:Lưu ý


 • Headings
  • Xuất câu hỏi dưới dạng: đặt tiêu đề trông như thế nào trong tệp được xuất. Có sẵn các tùy chọn sau:
   • Mã câu hỏi
   • Văn bản câu hỏi viết tắt: độ dài của câu hỏi sẽ giảm nếu tùy chọn này được chọn (hữu ích nếu bạn làm việc với các câu hỏi dài)
  • *Văn bản câu hỏi đầy đủ (mặc định)
   • Mã câu hỏi & văn bản câu hỏi
  • Strip HTML code: được bật theo mặc định để không xuất HTML được sử dụng trong hộp văn bản câu hỏi
 • *Chuyển dấu cách trong văn bản câu hỏi thành dấu gạch dưới: bị tắt theo mặc định. Nếu được bật, khoảng trắng trong văn bản câu hỏi sẽ được chuyển thành dấu gạch dưới.
  • Văn bản viết tắt: bị tắt theo mặc định. Nếu được bật, nội dung câu hỏi sẽ được viết tắt. Độ dài của nội dung câu hỏi được tính bằng số được điền vào ô “Number of character”. Xin lưu ý rằng tùy chọn này hữu ích trong trường hợp bạn muốn viết tắt văn bản câu hỏi do chọn "Văn bản câu hỏi đầy đủ" hoặc "Mã câu hỏi & văn bản câu hỏi" làm văn bản tiêu đề.
  • Sử dụng mã ExpressionScript : bị tắt theo mặc định. Nếu được bật, các câu hỏi và câu hỏi phụ sẽ được xuất khi chúng được sử dụng trong ExpressionScript. Do đó, tiêu đề sẽ giống với đặt tên biến qcode. Xin lưu ý rằng phải chọn một trong các tùy chọn tiêu đề câu hỏi sau: "Mã câu hỏi" hoặc "Mã câu hỏi & văn bản câu hỏi".
  • Số ký tự: thiết lập số lượng ký tự tối đa được hiển thị trong các tiêu đề. Tùy chọn này hoạt động nếu bạn muốn xuất câu hỏi của mình dưới dạng văn bản câu hỏi viết tắt. Số mặc định là 15.
  • Dấu phân cách mã/văn bản: chọn tùy chọn bạn muốn sử dụng để tách mã câu hỏi khỏi nội dung câu hỏi. Theo mặc định, nó là một "dấu chấm" theo sau là một chuỗi trống (<SPACE> ).
 • Column Control: đặt câu hỏi (và câu trả lời tương ứng) sẽ được xuất. Các câu hỏi trong danh sách này được thể hiện bằng mã câu hỏi và nội dung câu hỏi tương ứng. Theo mặc định, tất cả các cột sẽ được xuất. Để chọn nhiều cột, hãy sử dụng phím CTRL và/hoặc SHIFT.
 • Kiểm soát mã thông báo - đặt dữ liệu người tham gia khảo sát sẽ được xuất. Tùy chọn này chỉ khả dụng nếu khảo sát của bạn là không ẩn danh! Nhấp vào đây để biết thêm thông tin về bảng người tham gia khảo sát là gì và cách bạn có thể sử dụng nó trong LimeSurvey.Xuất R

Môi trường phần mềm miễn phí R là một giải pháp thay thế cho SPSS được sử dụng cho tính toán thống kê và đồ họa.

Thực hiện theo các bước sau để nhập tập dữ liệu của bạn vào R:

 1. Tải xuống cả tệp cú pháp và tệp dữ liệu
 2. Lưu trữ cả hai tệp trong thư mục làm việc R của bạn (sử dụng getwd()setwd() trong cửa sổ lệnh R để lấy và thiết lập thư mục làm việc của bạn)
 3. Nhập source("File_name_syntax.R") trong cửa sổ lệnh R. Nó sẽ nhập dữ liệu theo đúng định dạng vào khung dữ liệu gọi là "dữ liệu".


Template:Lưu ý


Các câu trả lời có các tùy chọn hạn chế sẽ được tính toán với các cấp độ phù hợp với mã của câu hỏi và các nhãn phù hợp với các tùy chọn.

Các câu hỏi có tùy chọn "khác" sẽ có trường câu hỏi có _Other được thêm làm cột mới cho dữ liệu khác.

R-export là một plugin trong LimeSurvey. Nếu bạn không thể tìm thấy các tùy chọn R-export (R (tệp cú pháp), R (tệp dữ liệu)) trong Định dạng, hãy đảm bảo plugin R-export được bật trong [[Menu plugin|menu plugin] ].Xuất Stata-xml

Stata là gói phần mềm thống kê và phân tích dữ liệu thương mại.

Quy trình xuất này được tạo ra để tạo điều kiện phân tích nhanh chóng dữ liệu được thu thập bằng LimeSurvey. Nó tạo một tệp XML ở định dạng độc quyền của Stata. Định dạng này mang lại một số lợi thế so với việc nhập tệp CSV đơn giản:

 • Bộ dữ liệu được gắn nhãn đầy đủ bao gồm các nhãn biến (câu hỏi, câu hỏi phụ) và nhãn giá trị (câu trả lời, nếu có).
 • Ngày đã được chuyển đổi thành ngày nội bộ của Stata định dạng và do đó có thể được sử dụng trực tiếp để tính toán sự khác biệt giữa các ngày, v.v.
 • Tên biến, nếu cần, được chuyển đổi sang định dạng tương thích với Stata.
 • Định dạng dữ liệu của các biến (chuỗi, số nguyên, số float, v.v.) đã được đặt theo dữ liệu cơ bản (không còn số nào được mã hóa dưới dạng chuỗi!).

Cách tải tệp trong Stata:

 1. Trong menu của Stata, nhấp vào Tệp, Nhập, dữ liệu xml
 2. Chọn duyệt để điều hướng đến tệp đã xuất của bạn và nhấp 'OK'.

Template:Lưu ý


  Attention :
 • Do hạn chế trong định dạng dữ liệu của Stata, độ dài của biến chuỗi (văn bản) có tối đa 244 ký tự (phiên bản Stata 8-12) và 2045 ký tự (phiên bản Stata 13 trở lên). Vui lòng cho biết phiên bản Stata của bạn trong cài đặt của plugin xuất:
 • Stata chỉ hỗ trợ gắn nhãn giá trị vào giá trị số. Vì vậy, để có được câu trả lời ngắn (thường là một hoặc hai chữ số) và được dán nhãn chính xác, người ta nên sử dụng mã câu trả lời bằng số trong LimeSurvey (1=Hoàn toàn đồng ý). Nếu mã câu trả lời không phải là số được sử dụng (A=Hoàn toàn đồng ý), thì văn bản câu trả lời hoàn chỉnh sẽ được sử dụng làm câu trả lời (ví dụ: 'Hoàn toàn đồng ý').


Xuất phản hồi sang SPSS

Thống kê SPSS là gói phần mềm được sử dụng để phân tích thống kê theo lô và không theo lô một cách hợp lý. Bạn có thể sử dụng gói SPSS chính thức hoặc GNU PSPP thay thế cho chương trình SPSS độc quyền.

Để xuất dữ liệu phản hồi của bạn sang SPSS, hãy đi tới phần Phản hồi & thống kê và chọn tùy chọn tương ứng với SPSS nằm trong menu Xuất:Trang sau đây được hiển thị:Các tùy chọn sau được hiển thị trong bảng điều khiển:

 • Lựa chọn dữ liệu: bạn có thể chọn dữ liệu nào sẽ được chọn để xuất: tất cả các câu trả lời HOẶC chỉ các câu trả lời hoàn chỉnh HOẶC chỉ các câu trả lời không đầy đủ
 • Phiên bản SPSS: Kiểm tra phiên bản cài đặt SPSS của bạn. Có thể chọn ba tùy chọn xuất khác nhau: "Trước phiên bản 16 / PSPP", "16 trở lên" và "16 trở lên với Python Essentials"
 • Language: hoạt động giống như một bộ lọc cho phép bạn để lọc các câu trả lời được xuất dựa trên ngôn ngữ được sử dụng để điền vào bản khảo sát
 • Limit: nhập bất kỳ giá trị số nào để chỉ xuất các mục nhập "n" đầu tiên từ bảng phản hồi của bạn
 • Offset: nhập bất kỳ giá trị số nào để xuất bảng phản hồi của bạn mà không có mục nhập "n" đầu tiên từ bảng phản hồi của bạn
 • Không có câu trả lời: nếu để trống, một chuỗi trống được lưu trữ dưới dạng câu trả lời cho những câu hỏi chưa được người trả lời trả lời. Nhập vào hộp này bất kỳ chuỗi ký tự nào để thay thế chuỗi trống. Tập hợp các ký tự sẽ được hiển thị trong file .dat được xuất

Xuất SPSS bao gồm hai tệp:

 1. một tệp cú pháp (survey_xxxx_SPSS_syntax_file.sps)
 2. và một tệp dữ liệu (survey_xxxx_SPSS_data_file.dat).

Sau khi tải xuống các tệp này, bạn có thể mở chúng bằng trình soạn thảo văn bản thô như notepad để xem dữ liệu được xuất trông như thế nào. Tệp cú pháp chứa các lệnh sẽ được chạy để nhập dữ liệu. Nó giống như một ngôn ngữ lập trình bên trong SPSS. Tệp .dat chứa tất cả dữ liệu được phân tách bằng dấu phẩy. Chúng tôi khuyên bạn không nên nhập dữ liệu của mình dưới dạng csv vì có nguy cơ mất thông tin về câu hỏi, bộ nhãn, v.v.


Nhập phản hồi của LimeSurvey vào SPSS

Để nhập dữ liệu của bạn vào SPSS, hãy làm theo các bước sau:

 1. Tải xuống dữ liệu và tệp cú pháp.
 2. Mở tệp cú pháp trong SPSS ở chế độ Unicode.
 3. Chỉnh sửa dòng 'FILE=' và hoàn tất tên tệp có đường dẫn đầy đủ đến tệp dữ liệu đã tải xuống.
 4. Chọn 'Chạy/Tất cả' từ menu để chạy quá trình nhập.
 5. Xong

VVXuất

Khi bạn đã bắt đầu thu thập phản hồi, có thể đôi khi bạn cần trực tiếp chỉnh sửa và sửa đổi số lượng lớn dữ liệu từ bảng phản hồi của mình (trong đó công cụ bảng tính có thể hữu ích hơn).

VVExport ("VV" là viết tắt của xác minh dọc) cho phép bạn xuất bảng phản hồi của mình thành tệp .csv. Miễn là cấu trúc chung của tệp vẫn còn nguyên, bạn có thể chỉnh sửa các giá trị trong đó, rồi nhập lại tệp vào bảng phản hồi bằng tính năng "VVImport".


Khi nào tôi cần sử dụng VVExport và VVImport?

Nó thường được sử dụng trong ba trường hợp:

 1. Trong trường hợp đầu tiên, nó được sử dụng để kết hợp lượng lớn dữ liệu trong một lần cài đặt LimeSurvey. Hãy tưởng tượng rằng bạn chạy hai cuộc khảo sát tương tự trên hai máy khác nhau. Để kết hợp hai bảng phản hồi, bạn sẽ phải sử dụng VVExport, VVImport và ứng dụng của bên thứ ba (ví dụ: ứng dụng bảng tính) để kết hợp dữ liệu của bạn và đưa nó vào một bản cài đặt LimeSurvey.
 2. Cũng có thể được sử dụng để chỉnh sửa bảng phản hồi của một cuộc khảo sát. Đối với những chỉnh sửa nhỏ, bạn có thể truy cập bảng phản hồi và chỉnh sửa các câu trả lời mong muốn. Tuy nhiên, để "chỉnh sửa macro", VVExport và VVImport được khuyên dùng vì chương trình bảng tính có thể giúp bạn nhanh chóng chỉnh sửa hàng chục câu trả lời cùng lúc.
 3. Một "tệp khảo sát vv" cho phép bạn nhập các câu trả lời vào một cuộc khảo sát khi sự kết hợp câu hỏi/câu trả lời đã thay đổi. Thực tế, điều này cho phép bạn thêm hoặc xóa câu hỏi trong một cuộc khảo sát đang hoạt động.
'Chú ý! Để thêm, xóa hoặc chỉnh sửa câu hỏi, bạn phải hủy kích hoạt khảo sát của mình, thực hiện các thay đổi và sau đó kích hoạt lại. Bạn có thể nhập bảng phản hồi cũ đã được tạo do hủy kích hoạt bảng phản hồi vào khảo sát mới được kích hoạt bằng cách chọn Nhập -> Nhập phản hồi từ một khảo sát đã bị hủy kích hoạt bảng khảo sát. Để biết thêm chi tiết, hãy kiểm tra tiểu mục wiki.


Để xuất dữ liệu của bạn qua VVExport, hãy đi tới phần Phản hồi & thống kê và chọn tùy chọn VV tương ứng nằm trong menu Xuất:Trang sau sẽ được tải: • ID khảo sát:: ID của khảo sát sẽ được xuất
 • Xuất: Trạng thái hoàn thành của các câu trả lời sẽ được xuất:
  • Các câu trả lời đã hoàn thành chỉ: nếu người trả lời đến trang cuối cùng của bản khảo sát và nhấp vào nút Gửi thì phản hồi của người đó được đánh dấu là hoàn chỉnh
  • Chỉ phản hồi chưa hoàn chỉnh: nếu người trả lời không nhấp vào nút Gửi nằm trước trang kết thúc, khi đó câu trả lời sẽ được đánh dấu là chưa hoàn chỉnh
  • Tất cả các câu trả lời: xuất cả câu trả lời đã hoàn thành và chưa hoàn chỉnh
 • ' Phần mở rộng tập tin:' Phần mở rộng tập tin. Tệp này là tệp TSV (giá trị được phân tách bằng tab). Để dễ dàng mở trong MS-Excel, hãy đặt phần mở rộng thành .txt. Nếu bạn sử dụng LibreOffice, OpenOffice hoặc bất kỳ chương trình bảng tính nào khác, bạn có thể để nó ở .csv (định dạng mặc định)


Template:Lưu ý


 • Phiên bản xuất VV: Phiên bản 1.0 (Phiên bản VV cũ) sử dụng tiêu đề cột cơ sở dữ liệu, phiên bản 2.0 (Phiên bản VV cuối cùng) sử dụng Qcode Variable Naming. Phiên bản 2.0 được chọn theo mặc định nếu tất cả mã câu hỏi của bạn là duy nhất.


Template:Lưu ý


  Attention : Những điều bạn cần lưu ý:
 • Nếu bạn muốn nhập phản hồi bằng "VVImport" hãy đảm bảo kiểm tra xem có nên thêm phản hồi vào các phản hồi hiện có hay không tất cả các câu trả lời phải được ghi đè.
 • Nếu bạn đang cố gắng nhập các câu trả lời từ một khảo sát khác nhưng giống hệt nhau (ví dụ: các câu hỏi/câu trả lời giống hệt nhau từ một cuộc khảo sát khác), hãy đảm bảo rằng bạn đang sử dụng đúng tệp vv và hai dòng đầu tiên của tệp .csv là chính xác.
 • Nếu bạn nhập bản khảo sát vào bản cài đặt LimeSurvey của mình thì SID sẽ không thay đổi (nếu có thể). Tuy nhiên, id nhóm và id câu hỏi có thể thay đổi. Vì vậy, bạn có thể phải điều chỉnh hai dòng tiêu đề đầu tiên để khớp với id nhóm/id câu hỏi mới.Xuất tệp khảo sát VV

Khi bạn chọn xuất phản hồi bằng VVExport, bạn sẽ được cung cấp tùy chọn để chọn xem bạn muốn xuất tất cả phản hồi hay chỉ phản hồi hoàn chỉnh hay chỉ phản hồi chưa đầy đủ. Phần mở rộng tệp cho phép bạn chọn phần mở rộng mà tệp đã xuất sẽ có. Để dễ sử dụng nên chọn .csv.

Hai hàng đầu tiên của tệp được phân cách bằng bảng tính/tab là nhãn cột. Hàng đầu tiên là tiêu đề cột "người có thể đọc được" nêu chi tiết tên của trường câu hỏi/câu trả lời. Hàng thứ hai là tên cột cơ sở dữ liệu/PHP nội bộ cho phản hồi đó.

Bạn không nên sửa đổi hai hàng đầu tiên của bảng tính này nếu bạn muốn có thể "nhập" dữ liệu trở lại LimeSurvey sau này.

Cấu trúc tệp VV - ví dụ

Tệp TSV phiên bản 1

ID phản hồi Ngày gửi Trang cuối Mã thông báo ngôn ngữ bắt đầu vui lòng bỏ phiếu từ 1 đến 6 (1 - siêu, 6 - tệ nhất)
id ngày gửi mã thông báo ngôn ngữ bắt đầu trang cuối 46492X40X1991
183 09.11.11 11:44 3 de jsfhusdgqfygqsy 4 
184 09.11.11 11:53 3 de sdfhsifgsyergze 2
190 09.11.11 11:44 3 de qsdqshkfhkdsjhj 1


Tệp TSV phiên bản 2

ID phản hồi Ngày gửi Trang cuối Mã thông báo ngôn ngữ bắt đầu vui lòng bỏ phiếu từ 1 đến 6 (1 - siêu, 6 - tệ nhất)
id ngày gửi mã thông báo ngôn ngữ bắt đầu trang cuối QCODE
183 09.11.11 11:44 3 de jsfhusdgqfygqsy 4 
184 09.11.11 11:53 3 de sdfhsifgsyergze 2
190 09.11.11 11:44 3 de qsdqshkfhkdsjhj 1


Trong ví dụ này, mã định danh SQGA không được sử dụng - thay vào đó, biến Qcode đặt tên QCODE được sử dụng ở dòng thứ hai.

Để hiểu sự khác biệt giữa SGQA và Qcode, vui lòng kiểm tra hai phần wiki sau:

Chúng tôi thường khuyên người dùng nên sử dụng mã câu hỏi vì chúng dễ sử dụng hơn nhiều (nó là một phần bổ sung cho hệ thống SGQA được sử dụng trong các phiên bản trước của LimeSurvey.


Tên dành riêng

Tệp .vv sử dụng dấu ngoặc trái và phải cho tên dành riêng. Khi nhập, chuỗi này được thay thế bằng:

 • {question_not_shown} : Giá trị NULL trong cơ sở dữ liệu. LimeSurvey sử dụng [chuỗi trống] cho câu hỏi chưa được trả lời và giá trị NULL cho các câu hỏi không được hiển thị.
 • {quote} : " (một trích dẫn kép)
 • {cr} : Vận chuyển trở lại
 • {newline} : Một dòng mới
 • {lbrace} : Dấu ngoặc trái (ví dụ: nếu bạn muốn có {cr} trong phản hồi : hãy sử dụng {lbrace}{cr} )

Chỉnh sửa tệp khảo sát VV

Khi tệp .vv đã được xuất thành công, bạn có thể sử dụng công cụ bảng tính để mở và chỉnh sửa tệp. Nếu bạn phải chọn dấu phân cách cột khi mở tệp, vui lòng sử dụng ký tự "Tab". Nếu bạn đang sử dụng các ký tự không phải ASCII, hãy đảm bảo bạn đặt "UTF-8" làm bộ ký tự.


Template:Cảnh báo này

Nếu bạn chỉ muốn chỉnh sửa dữ liệu của mình thì hãy cẩn thận ở hai cột đầu tiên để sau này bạn có thể dễ dàng VVInhập lại dữ liệu của mình vào bản cài đặt LimeSurvey!

Nếu bạn kết hợp dữ liệu từ hai khảo sát khác nhau, xin lưu ý rằng phiên bản VV cũ sử dụng SGQA rất có thể sẽ cung cấp cho bạn các "id câu hỏi" khác nhau. Vì vậy, hãy cẩn thận với cách bạn hợp nhất dữ liệu!

Cách khác là sử dụng phiên bản VV cuối cùng vì mã câu hỏi có thể không đổi trong các lần cài đặt LimeSurvey khác nhau (nếu bạn sử dụng cùng một cấu trúc khảo sát trên nhiều phiên bản LimeSurvey).

Khi nhập tệp VV, nếu hai ID phản hồi khớp nhau và 'Loại trừ ID bản ghi bị tắt, bạn có thể thực hiện LimeSurvey:

 • Báo cáo và bỏ qua bản ghi mới
 • Đánh số lại bản ghi mới
 • Thay thế bản ghi hiện có
 • Thay thế các câu trả lời trong tệp trong bản ghi hiện có

Template:Lưu ý

Các tùy chọn xuất khác

Trong trường hợp không cần xuất toàn bộ khảo sát, bạn cũng có thể chọn chỉ xuất:


Xuất một phản hồi duy nhất

Nếu muốn xuất một phản hồi riêng lẻ, bạn có thể thực hiện theo hai cách:

1. Đăng nhập vào LimeSurvey, chọn khảo sát của bạn, nhấp vào tab Thông báo & dữ liệu và đảm bảo bạn nhận được thông báo cơ bản qua email:Mỗi khi ai đó hoàn thành khảo sát, bạn sẽ nhận được email có liên kết: "Nhấp vào liên kết sau để xem phản hồi của từng cá nhân". Thao tác này sẽ đưa bạn đến một trang có nút phía trên dữ liệu phản hồi có nội dung "Xuất phản hồi này":Chọn cách xuất một phản hồi duy nhất:Template:Lưu ý


2. Đăng nhập vào bản cài đặt/phiên bản LimeSurvey của bạn, chọn khảo sát của bạn. Chọn tab Phản hồi nằm trong tab cài đặt:Các tùy chọn Template:Lưu ý


Xem cột "hành động". Di chuột qua từng tùy chọn và xem tùy chọn nào cho phép bạn xem chi tiết phản hồi (nút đầu tiên):Mục phản hồi sẽ được tải. Nhấp vào nút "Xuất phản hồi này". Bạn sẽ được chuyển hướng đến một bảng điều khiển từ đó bạn có thể chọn giao diện của tệp được xuất:

Như bạn có thể quan sát, bạn cũng có thể xuất phản hồi dưới dạng tệp pdf:Tùy chọn này thường cần thiết khi bạn muốn chia sẻ kết quả của họ với một trong những người trả lời. Trong trường hợp bạn chỉ muốn chia sẻ một số phần nhất định trong câu trả lời của họ, hãy chọn tùy chọn xuất pdf nằm trong Bảng thống kê. Bằng cách này, bạn có thể ẩn câu hỏi ẩn và/hoặc các đánh giá khác nhau mà bạn chạy "trong nền".


Xuất một nhóm phản hồi

Tùy chọn này hữu ích trong trường hợp bạn muốn xuất một nhóm phản hồi đã lọc nhất định.

Để làm điều đó, hãy truy cập bảng Responses table của bạn:Các tùy chọn {{Note|Responsesstatistics chỉ được hiển thị trong tab cài đặt nếu khảo sát không [[Closing_a_survey#Deactivation|deactivated] ].}}


Bạn có thể sắp xếp các câu trả lời theo giá trị từ mỗi cột bằng cách nhấp vào nhãn cột hoặc bạn có thể nhập vào các ô trống nằm bên dưới nhãn cột một chuỗi ký tự mà bạn muốn lọc dữ liệu của mình.Không phải bất kỳ chuỗi ký tự nào cũng có thể hoạt động. Nó phụ thuộc vào loại câu hỏi. Ví dụ: một cửa sổ bật lên sẽ được hiển thị cho "ngày bắt đầu". Đối với các câu hỏi dựa trên số, bạn có thể sử dụng các dấu hiệu như ">=, <=, <, >" để lọc dữ liệu của mình tốt hơn. Đối với cột "đã hoàn thành", hộp thả xuống sẽ hiển thị nếu bạn nhấp vào "Tất cả" (tùy chọn mặc định), cho phép bạn lọc dữ liệu bảng phản hồi theo trạng thái hoàn thành của các phản hồi, v.v.


Sau khi hoàn thành, bảng của bạn sẽ trông giống như bên dưới. Bây giờ, hãy đánh dấu vào tất cả các câu trả lời đã được lọc, nhấp vào nút Đã chọn (các) câu trả lời... nằm ở phía dưới bên trái của bảng phản hồi và chọn nút Xuất:Trang tiếp theo sẽ được tải:Cột Phạm vi không được hiển thị vì bạn đã chọn các mục bạn muốn xuất. Để kiểm tra các ID đó, hãy chọn Lựa chọn (xem ảnh chụp màn hình ở trên). Thay vào đó, bạn có thể nhấp vào Đặt lại nếu bạn muốn xuất tất cả dữ liệu của mình.