Actions

Kết thúc một cuộc khảo sát

From LimeSurvey Manual

Revision as of 08:49, 9 January 2024 by Maren.fritz (talk | contribs) (Created page with "Hiện tại, LimeSurvey phát hiện và xử lý các thay đổi sau: *Câu hỏi được chuyển sang nhóm khác (kết quả được nhập chính xác). *Câu hỏi...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)Chung

Để dừng một cuộc khảo sát, bạn có thể hết hạn hoặc hủy kích hoạt cuộc khảo sát đó.


Template:Thông báo

Hết hạn

Bạn có thể hết hạn khảo sát theo cách thủ công nếu bạn chỉnh sửa chi tiết khảo sát và đặt Ngày/giờ hết hạn:Ngoài ra, khi hủy kích hoạt khảo sát (bằng cách nhấp vào nút dừng khảo sát này), một tùy chọn để hết hạn khảo sát sẽ được cung cấp, thực hiện chức năng tương tự:Nếu bạn quyết định hết hạn khảo sát của bạn:

 • Không có kết quả nào bị mất
 • Không có thông tin người trả lời nào bị mất
 • Thay đổi câu hỏi, nhóm và thông số bị giới hạn
 • Một khảo sát đã hết hạn người tham gia không thể truy cập được (họ chỉ nhìn thấy thông báo rằng khảo sát đã hết hạn)
 • Có thể thực hiện thống kê đối với các câu trả lời bên trong LimeSurvey

Để cung cấp lại khảo sát cho những người tham gia của bạn, hãy thay đổi hoặc xóa ngày hết hạn khỏi bảng xuất bản & truy cập.

Vô hiệu hóa

(1) Nhấp vào nút Dừng khảo sát này nằm trên thanh công cụ trên cùng.(2) Nhấp vào Tắt nút khảo sát • Tất cả kết quả đều bị mất (bạn không thể truy cập chúng qua giao diện người dùng LimeSurvey).
 • Tất cả thông tin về người tham gia đều bị mất.
 • Người tham gia không thể truy cập vào cuộc khảo sát đã ngừng hoạt động (một thông báo sẽ được hiển thị cho biết họ đang không được phép xem khảo sát này).
 • Tất cả các câu hỏi, nhóm và thông số đều có thể chỉnh sửa lại được.
 • Chúng tôi khuyên bạn nên xuất câu trả lời của mình trước khi sử dụng tùy chọn này.


Trợ giúp! Tôi vô tình đóng khảo sát của mình - làm sao bây giờ?

Nếu bạn vô tình đóng khảo sát của mình, điều quan trọng là bạn không thay đổi bất kỳ điều gì trong khảo sát của mình. Để khôi phục dữ liệu của bạn:

 1. Kích hoạt lại khảo sát của bạn.
 2. Chọn Phản hồi từ thanh công cụ khảo sát.
 3. Nhấp vào Nhập và chọn mục menu "Nhập câu trả lời từ bảng khảo sát đã hủy kích hoạt".! N!#Chọn bảng nguồn của bạn.
 4. Click Import nằm ở phần trên bên phải của màn hình.


  Cảnh báo : Bạn có thể nhập tất cả các câu trả lời cũ tương thích với khảo sát hiện tại của bạn. Khả năng tương thích được xác định bằng cách so sánh các loại và tên cột, trường ID luôn bị bỏ qua. Việc sử dụng ép buộc loại có thể gây ra sự cố nghiêm trọng với dữ liệu của bạn; hãy sử dụng nó một cách cẩn thận hoặc không sử dụng chút nào nếu có thể.
Hiện tại, LimeSurvey phát hiện và xử lý các thay đổi sau:

 • Câu hỏi được chuyển sang nhóm khác (kết quả được nhập chính xác).
 • Câu hỏi bị xóa khỏi mục tiêu (kết quả bị bỏ qua).
 • Câu hỏi được thêm vào target (kết quả được đặt thành giá trị mặc định của cơ sở dữ liệu).