Actions

Quyền của nhóm khảo sát

From LimeSurvey Manual

This page is a translated version of the page Survey group permissions and the translation is 100% complete.

Template:Tính năngBắt đầu

Quyền toàn cầu

  • Tạo: Điều này cho phép người dùng quản trị tạo một nhóm. Theo mặc định người dùng là chủ sở hữu của nhóm. Chủ sở hữu có tất cả các quyền đối với các nhóm mà anh ta sở hữu.
  • Xem/Đọc: Điều này cho phép người dùng quản trị xem và đọc tất cả các nhóm khảo sát.
  • Cập nhật: Điều này cho phép người dùng quản trị cập nhật tất cả các nhóm khảo sát.
  • Xóa: Điều này cho phép người dùng quản trị xóa tất cả các nhóm khảo sát.

Nhóm khảo sát hiển thị trong danh sách

Nếu người dùng có quyền xem các nhóm khảo sát thì tất cả các nhóm khảo sát sẽ được hiển thị, ví dụ: trong menu thả xuống khi chọn Nhóm khảo sát hoặc trong danh sách Nhóm khảo sát).

Những gì được hiển thị chung:

  • Nhóm khảo sát Mặc định (nhóm khảo sát có ID 1)
  • Các nhóm khảo sát Luôn có sẵn (cài đặt trong mỗi nhóm khảo sát)
  • Nếu một người dùng có quyền thực hiện một khảo sát trong nhóm, nhóm khảo sát liên quan sẽ được hiển thị.
  • Nếu người dùng có quyền đối với các nhóm khảo sát (Người dùng được liệt kê trong các quyền của nhóm khảo sát)

Quyền của nhóm khảo sát

Cài đặt nhóm khảo sát

Nếu nhìn vào cài đặt nhóm khảo sát, bạn có thể thấy các trường sau: tên, mô tả, nhóm chính, thứ tự sắp xếp, chủ sở hữu, tình trạng sẵn sàng.

Ngoại trừ mô tả, tất cả các cài đặt này cũng được hiển thị trong danh sách, vì vậy bất kỳ người dùng nào không có quyền cụ thể này đều có thể xem thông tin này.

Bảo mật nhóm khảo sát

Quyền sửa đổi cài đặt bảo mật của nhóm khảo sát. Để thêm người dùng mới vào quyền, người dùng thêm cần có quyền cập nhật.

Cài đặt khảo sát cho các khảo sát trong nhóm

Điều này cho phép cập nhật cài đặt khảo sát kế thừa cho các khảo sát trong nhóm này. Điều này không bao gồm các tùy chọn chủ đề cho khảo sát trong nhóm.

Các quyền khảo sát trong nhóm khảo sát được kế thừa

Quyền này không nằm trong quyền của nhóm Khảo sát. Sau đó, việc cấp tất cả quyền đọc trên Nhóm khảo sát không cấp tất cả quyền đọc cho tất cả các khảo sát trong nhóm.

Điều này cấp quyền cho tất cả các cuộc khảo sát trong nhóm. Xem quyền toàn cầu cho khảo sát có liên quan.

Template:Cảnh báo