Actions

Phản hồi & thống kê

From LimeSurvey Manual

This page is a translated version of the page Responses & statistics and the translation is 100% complete.Tóm tắt câu trả lời

Phần sau của LimeSurvey tập trung vào phản hồi và tạo số liệu thống kê. Sau khi truy cập, trang tóm tắt được hiển thị theo mặc định:Bảng đầu tiên được gọi là "Tóm tắt phản hồi" và hiển thị như sau:

 • Phản hồi đầy đủ - số lượng khảo sát do người trả lời của bạn gửi (bằng cách nhấp vào nút "Gửi" nằm ở trang cuối cùng của khảo sát của bạn
 • Phản hồi chưa hoàn chỉnh - số lượng khảo sát chưa được người trả lời của bạn điền đầy đủ


Template:Lưu ý


 • Tổng số câu trả lời - tổng hợp số câu trả lời đầy đủ/đầy đủ và không đầy đủ


Nếu bạn sử dụng tùy chọn người tham gia khảo sát thì bản tóm tắt dữ liệu liên quan đến người tham gia khảo sát sẽ được hiển thị trên trang này bên dưới bảng "Tóm tắt phản hồi": • Tổng số lời mời đã gửi - số lượng lời mời được gửi đến những người tham gia của bạn từ bảng người tham gia khảo sát
 • Tổng số khảo sát đã hoàn thành - hiển thị số lượng khảo sát đã được hoàn thành bởi những người tham gia khảo sát đã được cấp mã thông báo
 • Tổng số không có mã thông báo duy nhất - hiển thị số lượng người tham gia khảo sát mà không có mã thông báo được chỉ định
 • Tổng số hồ sơ - số lượng người tham gia khảo sát từ bảng người tham gia khảo sát

Tùy chọn thanh công cụ

Các tùy chọn sau được hiển thị trên thanh công cụ trên cùng:

 • Tóm tắt - trang bạn truy cập sau khi nhấp vào nút Phản hồi & thống kê
 • Phản hồi - chuyển hướng bạn đến bảng phản hồi khảo sát
 • Nhập dữ liệu - được sử dụng để đưa các câu trả lời vào bảng phản hồi khảo sát theo cách thủ công - chủ yếu được sử dụng khi các câu trả lời khảo sát được thu thập ngoại tuyến
 • Thống kê - cung cấp số liệu thống kê đơn giản và phức tạp, cũng như khả năng xuất dữ liệu của bạn ra bên ngoài LimeSurvey
  • Thống kê - chế độ đơn giản - sử dụng chức năng thống kê tích hợp để tạo đơn giản đồ thị và biểu đồ
  • Thống kê - chế độ chuyên gia - cho phép bạn chọn một số dữ liệu nhất định để hiển thị trong thống kê. Trong trường hợp chế độ chuyên gia trong bản dựng không đủ đáp ứng nhu cầu của bạn, bạn có thể xuất dữ liệu ở các định dạng khác để phân tích sâu hơn bằng cách sử dụng phần mềm chuyên dụng thống kê khác
 • Thống kê thời gian - nếu timings được bật, tùy chọn thống kê thời gian sẽ được hiển thị trên thanh công cụ. Nó hiển thị số liệu thống kê liên quan đến thời gian, chẳng hạn như tổng thời gian người trả lời dành để điền vào bản khảo sát, cũng như từng nhóm câu hỏi và câu hỏi
 • Nhập câu trả lời - được sử dụng để nhập câu trả lời được thu thập trong các khảo sát khác
 • Xem các câu trả lời đã lưu nhưng chưa gửi - trong một số điều kiện nhất định, người dùng có thể tiếp tục khảo sát sau để hoàn thành khảo sát. Bạn có thể xem các câu trả lời tương ứng với sự trợ giúp của chức năng này
 • Khảo sát lặp lại - được sử dụng để khởi chạy cùng một khảo sát cho cùng một nhóm người tham gia khảo sát để phân tích xu hướng
 • Xóa hàng loạt - sử dụng chức năng này để xóa câu trả lời hàng loạt