Actions

QS

QS: Giá trị ban đầu của thanh trượt

From LimeSurvey Manual

This page is a translated version of the page QS:Slider initial value and the translation is 100% complete.


Giá trị ban đầu của thanh trượt (slider_initial_value)

Sự miêu tả

Nếu tùy chọn thanh trượt được bật, bạn có thể sử dụng loại trong trường này một giá trị sẽ đại diện cho giá trị bắt đầu mặc định của thanh trượt. Theo mặc định, giá trị này tương ứng với giá trị tối thiểu của thanh trượt. Để tùy chỉnh nó, bạn cũng có thể sử dụng biểu thức. Xin lưu ý rằng giá trị tùy chỉnh phải được tính trước biểu thức được hiển thị. Ví dụ: không có giá trị tùy chỉnh nào được hiển thị nếu biểu thức và mã câu hỏi và/hoặc câu trả lời câu hỏi được sử dụng trong biểu thức tương ứng được hiển thị trên cùng một trang. Nếu điều này xảy ra thì thuộc tính câu hỏi sẽ kế thừa giá trị được thiết lập trong trường "giá trị tối thiểu của thanh trượt".

Template:Cảnh báo

Giá trị hợp lệ

  • Bất kỳ số nào
  • Biểu thức, không có dấu ngoặc nhọn.


Danh mục:Cài đặt câu hỏiDanh mục:Tùy chọn thanh trượt câu hỏi