Actions

QS

QS:Xóa văn bản hoặc bỏ chọn hộp kiểm

From LimeSurvey Manual

This page is a translated version of the page QS:Remove text or uncheck checkbox and the translation is 100% complete.


Tự động xóa văn bản hoặc bỏ chọn hộp kiểm (remove_text_or_uncheck_checkbox_auto)

Sự miêu tả

Thuộc tính này cho phép bạn thao tác hành vi của hộp văn bản nhận xét sau khi bạn bỏ chọn hộp văn bản tương ứng của nó - liệu văn bản nhập có còn được lưu hay không.

Các tùy chọn có sẵn

  • Bật (mặc định): nó được bật và người dùng bỏ chọn tùy chọn, sau đó văn bản được đặt vẫn không bị ảnh hưởng
  • Tắt: nếu bị tắt và người dùng bỏ chọn tùy chọn, thì kết quả tương ứng kiểu nhập văn bản sẽ bị xóa.


Danh mục:Cài đặt câu hỏiDanh mục:Tùy chọn logic câu hỏi