Actions

QS

QS: Chỉ các số khác

From LimeSurvey Manual

This page is a translated version of the page QS:Other numbers only and the translation is 100% complete.


Các số chỉ dành cho 'Khác' (other_numbers_only)

Sự miêu tả

Nếu thuộc tính này được bật cùng với thuộc tính "tùy chọn khác" (nằm trong tab Tùy chọn chung), thì người trả lời khảo sát chỉ có thể nhập số vào hộp văn bản "khác".

Các tùy chọn khả dụng:

  • On
  • Off (mặc định)


Danh mục:Cài đặt câu hỏiDanh mục:Tùy chọn logic câu hỏi