Actions

QS

QS:Số lượng tệp tối thiểu

From LimeSurvey Manual

This page is a translated version of the page QS:Minimum number of files and the translation is 100% complete.


Số lượng tệp tối thiểu (minim_number_of_files)

Sự miêu tả

Số lượng tệp tối thiểu phải được tải lên để trả lời câu hỏi này.

Giá trị hợp lệ

  • Bất kỳ số nguyên dương nào
  • Bất kỳ số nào (sẽ được làm tròn thành số nguyên)
  • Bất kỳ mã SGQA nào
  • Bất kỳ mã câu hỏi nào (tên biến)
  • Bất kỳ phương trình nào, sử dụng cú pháp Expression Manager mà không có dấu ngoặc nhọn bao quanh.


Danh mục:Cài đặt câu hỏiDanh mục:Tùy chọn logic câu hỏi