Actions

QS

QS:Min num value n/vi

From LimeSurvey Manual

This page is a translated version of the page QS:Min num value n and the translation is 100% complete.


Giá trị tối thiểu của đầu vào số (min_num_value_n)

Sự miêu tả

Giá trị tối thiểu của đầu vào số có thể được người trả lời đưa vào hộp đầu vào.

Giá trị hợp lệ

  • Bất kỳ giá trị nguyên nào trên 0
  • Bất kỳ số nào
  • Bất kỳ mã SGQA nào
  • Bất kỳ mã câu hỏi nào (tên biến)
  • Bất kỳ phương trình nào, sử dụng [ Cú pháp [ExpressionScript - Trình bày|ExpressionScript]], không có dấu ngoặc nhọn bao quanh.


Danh mục:Cài đặt câu hỏiDanh mục:Tùy chọn nhập câu hỏi