Actions

Thay đổi một cuộc khảo sát đang hoạt động

From LimeSurvey Manual

This page is a translated version of the page Changing an active survey and the translation is 100% complete.


Thay đổi một khảo sát đang hoạt động

Khi khảo sát đang hoạt động, bạn không thể thêm câu hỏi, xóa câu hỏi hoặc câu trả lời hay thay đổi loại câu hỏi. Tuy nhiên, vẫn có thể:

  • Sửa đổi văn bản của câu hỏi (ví dụ để sửa lỗi chính tả)
  • Sửa đổi các thuộc tính của câu hỏi (ví dụ để đưa câu hỏi đó vào số liệu thống kê công khai hoặc nhấn mạnh vào một số câu trả lời cụ thể cho câu hỏi có nhiều lựa chọn).

Để thực hiện những thay đổi phức tạp hơn, bạn cần sử dụng chức năng importxuất được mô tả trong phần tiếp theo.

Thay đổi một khảo sát đang hoạt động bằng cách nhập và xuất

Nếu bạn cần thêm hoặc xóa câu hỏi hoặc câu trả lời (hoặc cả hai), LimeSurvey có các chức năng gọi là "VV-Import""VV-Xuất" có thể được sử dụng để di chuyển tất cả kết quả từ khảo sát này sang khảo sát khác.


Việc xuất cấu trúc khảo sát được thực hiện từ thanh công cụ khảo sát. Các nút VV-Import và VV-Export được tìm thấy trên thanh công cụ chính của trang Phản hồi.VV-Import và VV-Export cũng có thể được sử dụng để kết hợp các kết quả khảo sát khi cùng một khảo sát được chạy trên nhiều máy chủ.

Sau đây là các bước để sử dụng VV-Import và VV-Export:

  • Tạo một cuộc khảo sát mới và sao chép cấu trúc của bản gốc. Nếu cần, hãy sửa đổi khảo sát mới này để nó có những thay đổi mà bạn muốn.
  • Kích hoạt khảo sát mới.
  • Thực hiện Xuất VV từ khảo sát _cũ_.
  • Thực hiện Nhập VV vào _mới_ sự khảo sát.

Tips

  • Khi sắp xếp lại cột chuyển đổi id cột (hàng 2) thay vì tất cả các cột nội dung (3 đầu).
  • Đổi tên tập tin vv thành .txt và excel sẽ mở chúng một cách chính xác (lưu dưới dạng unicode và đổi tên).
  • Để thay đổi tiêu đề khảo sát, hãy truy cập bảng Thành phần văn bản trong cài đặt khảo sát của bạn.