Actions

QS

QS: Độ rộng câu trả lời

From LimeSurvey Manual

Revision as of 10:10, 4 January 2024 by Maren.fritz (talk | contribs) (Created page with "Danh mục:Cài đặt câu hỏiDanh mục:Tùy chọn hiển thị câu hỏi")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)


Độ rộng câu trả lời (answer_width)

Sự miêu tả

Giá trị này đặt độ rộng của cột câu trả lời bằng cách sử dụng hệ thống phần trăm. Ví dụ: nếu bạn nhập vào trường này 40 thì 40 phần trăm chiều rộng của câu hỏi sẽ được sử dụng cho câu trả lời. Chiều rộng còn lại sẽ được chia đều cho các câu hỏi phụ.

Giá trị hợp lệ

  • Bất kỳ giá trị nguyên nào từ 1 đến 100.


Danh mục:Cài đặt câu hỏiDanh mục:Tùy chọn hiển thị câu hỏi