Actions

Giấy phép

From LimeSurvey Manual

Revision as of 19:12, 3 January 2024 by Maren.fritz (talk | contribs) (Created page with "Chương trình này được phân phối với hy vọng rằng nó sẽ hữu ích, nhưng KHÔNG CÓ BẤT KỲ ĐẢM BẢO NÀO; thậm chí không có sự bảo đảm...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)


Chương trình này là phần mềm miễn phí; bạn có thể phân phối lại và/hoặc sửa đổi nó theo các điều khoản của Giấy phép Công cộng GNU Phiên bản 2 trở lên do Tổ chức Phần mềm Tự do xuất bản.

Chương trình này được phân phối với hy vọng rằng nó sẽ hữu ích, nhưng KHÔNG CÓ BẤT KỲ ĐẢM BẢO NÀO; thậm chí không có sự bảo đảm ngụ ý về KHẢ NĂNG BÁN hoặc SỰ PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ. Xem Giấy phép Công cộng GNU để biết thêm chi tiết: http://www.gnu.org/licenses/gpl.html