Actions

Tworzenie nowej ankiety

From LimeSurvey Manual

Aby utworzyć nową ankietę kliknij na przycisk Add.png "Twórz/importuj nową ankietę" znajdujący się po prawej stronie paska narzędziowego.

Ekran "Tworzenie/import nowej ankiety" podzielony jest na 5 zakładek. Czynność wprowadzenia nowej ankiety do serwisu może odbywać się w drodze jej utworzenia lub importu z pliku.

W 4 pierwszych zakładkach należy zdefiniować dane nowej ankiety a następnie wybrać przycisk "Utwórz nową ankietę" dostępny w dolnej części ekranu każdej z nich. Radzimy aby z niego korzystać dopiero po wprowadzeniu parametrów ankiety. Gdyby jednak administrator ankiety uznał, iż niektóre parametry należy zmienić można tego dokonać w sekcji "Edytuj bieżącą ankietę". Należy pamiętać, iż nie wszystkie parametry ankiety mogą być zmieniane po jej utworzeniu.

Zakładka Podstawowe

 • Podstawowy język - podstawowa wersja językowa, w jakiej skrypt będzie się komunikował z ankieterami. Ustawienie to nie może być zmienione po zapisaniu nowo tworzonej ankiety. Podczas edycji takiej ankiety administrator uzyska dostęp do pola _Dodatkowe języki_, w którym będzie mógł zdefiniować alternatywne wersje językowe ankiety.
 • Tytuł - pole, które należy wypełnić. Jest to opis stanowiący tytuł ankiety, który będzie się pojawiał na każdym ekranie podczas jej wypełniania przez respondentów, np "Badanie atrakcyjnosci turystycznej miasta X" lub "Badanie jakości świadczonych usług prze firmę Y".
 • Opis - krótki tekst opisujący cel istnienia ankiety. Możemy w nim zawrzeć informacje dla respondentów, które naszym zdaniem przysłużą się bardziej rzetelnym odpowiedziom np: "Ankieta, o której wypełnienie prosimy,  służy do zbadania jakości usług świadczonych przez firmę Y i oceny poziomu zadowolenia Państwa, jako klientów korzystających z naszego sklepu". Podczas wprowadzania danych do tego pola możesz korzystać z edytora HTML. Uruchomisz go przyciskiem w kształcie trójkąta skierowanego wierzchołkiem ku dołowi.
 • Powitanie - tekst, który zostanie wyświetlony ankieterom podczas pierwszego uruchomienia ankiety. Możesz w nim zawrzeć informacje z podziękowaniem za odwiedzenie strony z ankietą oraz prośbę o rzetelne udzielanie odpowiedzi zaznaczając ich wagę dla zbierających dane, np "Serdecznie dziękujemy za wykazanie chęci udziału w naszej ankiecie. Państwa opinie, uwagi i wnioski będą pomocne w doskonaleniu poziomu obsługi oraz poszerzaniu oferty sklepu zgodnie z oczekiwaniami Klientów". W polu tym dostępny* jest również edytor HTML.
 • Administrator - nazwa (nazwisko, imię etc.) administratora ankiety. Będzie się ono pojawiało np w listach wysłanych do respondentów..
 • Email administratora - adres email administratora ankiety. Będzie on wykorzystywany jako adres zwrotny dla listów wysyłanych do respondentów w postaci "Jan Kowalski (j.kowalski@twojadomena.com)".
 • Bounce email - ?
 • Faks do: - numer faksu, na który mają być odsyłane wypełnione ankiety w wersji papierowej/tradycyjnej.

Zakładka Prezentacja i nawigacja

 • Format - format, w jakim ankieta ma być prezentowana respondentom. Dostępne są trzy warianty:
  • Pytanie za pytaniem - prezentacja każdego pytania na osobnej stronie; Opcja przydatna jeśli ustalimy powiązania między pytaniami, co wymusi na ankieterze odpowiadanie na pytania wg ustalonej kolejności.
  • Grupa po grupie - prezentacja pytań grupami, wyświetlone zostaną wszystkie pytania z grupy 1, następnie drugiej itd.
  • Wszystkie razem - respondentowi zostaną przedstawione jednocześnie wszystkie pytania zawarte w ankiecie.
 • Szablon - wybierz jeden z dostępnych szablonów wyglądu ankiety. Domyślny szablon jest raczej ubogi w formie lecz w pełni funkcjonalny. Pamiętaj jednak, ze możesz tworzyć nowe szablony w sekcji Szablony wyglądu / Edytor szablonów.
 • Zezwolić na zapisywanie - zdefiniuj czy chcesz aby ankieterzy mogli zapisywać nie wpełni ukonczoną ankietę i powrócić do jej wypełniania w czasie późniejszym.
 • Pokaż przycisk << Cofnij - definiuje czy ma być pokazywany przycisk powrotu do poprzedniego pytania.
 • Uczestnicy mogą drukować ankiety? - zdecyduj czy chcesz aby respondenci mieli możliwość wydrukowania ankiety.
 • List survey publicly: - ?
 • Końcowy URL: - wprowadź adres URL, który ma być wyświetlony respondentom po ukończeniu wypełniania ankiety. Adres ten powinien być wprowadzony wraz z ciągiem http:// na początku np. http://www.limesurvey.org

Dozwolone jest stosowanie znaczników LimeSurvey w postaci {SAVEDID}, {TOKEN} (numer token przydzielony respondentowi) oraz {SID} (ID naszej ankiety) co pozwala na tworzenie uniwersalnych adresów w postaci http://www.limesurvey.org/test.php?var1={SAVEDID}&var2;={TOKEN}&var3;={SID}

 • Automatycznie wgraj stronę końcową kiedy ankieta zostanie ukończona? - zdecyduj czy na końcowy URL respondent ma być przeniesiony automatycznie po wypełnieniu ostatniego pytania.
 • Opis odnośnika URL: - opis, pod jakim ma się ukazać adres URL z powyższego pola.

Zakładka Ustawienia publikacji i odstępu

 • Wygasa? - zdecyduj, czy ankieta ma mieć ograniczony czas działania.
 • Data wygaśnięcia: Jeśli w poprzednim polu ustawiono opcję "Tak", w niniejszym należy ustawić datę wygaśnięcia ankiety w formacie RRRR-MM-DD. Możesz przy tym skorzystać z kalendarza wbudowanego w skrypt.
 • Użyj cookies? - jeśli zostanie włączoną obsługa cookies, skrypt będzie zapisywał na dysku respondenta specjalny plik tzw. ciasteczko zapobiegające ponownemu jej wypełnieniu przy użyciu tego samego komputera (profilu, przeglądarki).
 • Zezwól na publiczną rejestrację - jeśli będziesz wykorzystywać tokeny w swojej ankiecie, będą ją mogły wypełnić tylko osoby zgromadzone w Twojej bazie tokenów, do których został wysłany email z zaproszeniem. Jeśli chcesz wykorzystywać tokeny do kontroli wypełniania ankiety lecz nie zawężać znacząco swojej grupy badawczej, zezwól na publiczną rejestrację osobom odwiedzającym adres twojej ankiety ale nie posiadającym numeru token i nie umieszczonym w bazie tokenów. Publiczna rejestracja pozwoli im na dopisanie się do bazy i na automatyczne uzyskanie tokenu niezbędnego do wypełnienia tak zabezpieczonej ankiety.
 • Użyj CAPTCHA dla: - LimeSurvey pozwala na stosowanie zabezpieczeń przed robotami zużywającymi transfer naszej witryny i mogącymi doprowadzić do jej wyłączenia. Kody CAPTCHA pozwalają na filtrowanie dostępu dla robotów w jednej z kombinacji 3 sytuacji: Dostęp do strony ankiety, rejestracja, zapisywanie ankiety.
 • Atrybuty dla tokenów: - tabele tokenów posiadają dwa dodatkowe pola pozwalające na gromadzenie dodatkowych informacji po użytkownikach ankiety np podczas publicznej rejestracji. Jeśli chcesz, możesz tu wprowadzić przyjazne nazwy dla jednego lub obu pól, np: "rok urodzenia", "ulubiony kolor" etc.
 • Użyj kodu HTML w korespondencji - zdecyduj czy chcesz w emailach wysyłanych do respondentów wykorzystywać kod HTML. Treść i inne ustawienia korespondencji dostępne są po aktywowaniu ankiety w dziale "Zarządzaj tokenami dla tej ankiety".

Zakładka Notyfikacja i zarządzanie danymi

 • Powiadamianie administratora: - ustal w jaki sposób chcesz być powiadamianym o fakcie wypełnienia ankiety przez respondenta. Dostępne są trzy opcje:
  • Brak powiadamiania emailem,
  • Powiadamianie podstawowe - zostaną wysłane informacje o tym, ze ankieta została wypełniona,
  • Szczegółowe powiadamianie - wraz z informacją o fakcie wypełnienia ankiety, administrator otrzyma również treści pełnych odpowiedzi udzielonych przez respondenta.
 • Anonimowe odpowiedzi? - opcja pozwala na decyzję czy odpowiedzi mają być powiązane z konkretnymi wpisami w bazie tokenów reprezentującymi ankieterów. Domyślne ustawienie to "Tak". Jeśli nie chcesz aby odpowiedzi były anonimowe wybierz opcję "Nie". Pamiętaj, ze wówczas musisz utworzyć tabele z tokenami.
 • Znacznik czasu? - pole to pozwala zdefiniowanie czy odpowiedzi mają być dodatkowo opatrzone datą i czasem ich zapisania.
 • Zapisywanie adresu IP? - zdecyduj czy adres IP respondenta ma być zapisywany w bazie.
 • Zapisywanie odsyłającego URL? - pozwala na ustalenie czy adres odsyłający do ankiety ma być zapisywany w bazie tokenów.
 • Enable Token-based answers persistence? - ?

Zakładka Import ankiety pozwala na wybór pliku z uprzednio wyeksportowaną ankietą. Więcej informacji o imporcie znajdziesz w dziale Import ankiety niniejszego podręcznika.

Podczas edycji uprzednio zapisanej ankiety ostatnia zakładka zmienia nazwę na Uploaded Resources Management.