Actions

Translations

Expression Manager - presentation/175/nl

From LimeSurvey Manual

Functie Betekenis Syntax
abs Absolute waarde number abs(number)
acos Arccosinus number acos(number)
addslashes Quote string met slashes string addslashes(string)
asin Arcsinus number asin(number)
atan Arctangens number atan(number)
atan2 Arctangens van 2 variabelen number atan2(number, number)
ceil Afkappen naar boven number ceil(number)
checkdate Resultaat true(1) als het een geldige datum is in de Gregoriaanse kalender bool checkdate(month,day,year)
convert_value Converteert een numerieke waarde gebruikmakend van een inputTable een een outputTable met numerieke waarden number convert_value(fValue, iStrict, sTranslateFromList, sTranslateToList)
cos Cosinus number cos(number)
count Telt het aantal beantwoorde vragen (niet leeg) in de lijst number count(arg1, arg12, ..., argN)
countif Telt het aantal beantwoorde vragen in de lijst gelijk aan het eerste argument number countif(matches, arg1, arg2, ... argN)
countifop Telt het aantal beantwoorde vragen in de lijst die voldoen aan de criteria (arg op value) number countifop(op, value, arg1, arg2, ... argN)
date Maakt een lokale datum/tijd string date(format [, timestamp=time()])
exp Berekent de exponent van e number exp(number)
fixnum Toont getallen met een komma, indien nodig string fixnum(number)
floor Afkappen naar beneden number floor(number)
gmdate Maakt een datum/tijd in GMT-formaat string gmdate(format [, timestamp=time()])
html_entity_decode Converteert alle HTML-entities naar de van toepassing zijnde tekens (gebruik altijd ENT_QUOTES en UTF-8) string html_entity_decode(string)
htmlentities Converteert alle van toepassing zijnde tekens naar HTML-entities (gebruik altijd ENT_QUOTES en UTF-8) string htmlentities(string)
expr_mgr_htmlspecialchars Converteert speciale tekens naar HTML-entities (gebruik altijd ENT_QUOTES en UTF-8) string htmlspecialchars(string)
expr_mgr_htmlspecialchars_decode Converteert speciale HTML-entities terug naar tekens (gebruik altijd ENT_QUOTES en UTF-8) string htmlspecialchars_decode(string)
idate Maakt van een lokale datum/tijd een getal string idate(string [, timestamp=time()])
if Excel-stijl if(test,result_if_true,result_if_false) if(test,result_if_true,result_if_false)
implode Zet array-elementen in een string string implode(glue,arg1,arg2,...,argN)
intval Bepaal de integer waarde van een variabele int intval(number [, base=10])
is_empty Bepaal of een variabele leeg is bool is_empty(var)
is_float Controleer of een variabele van het type float (met decimalen) is bool is_float(var)
is_int Controleer of het type integer (hele getallen) is bool is_int(var)
is_nan Controleer of de waarde geen getal is bool is_nan(var)
is_null Controleer of een variabele NULL is bool is_null(var)
is_numeric Controleer of een variabele een getal is of een string die een getal is bool is_numeric(var)
is_string Controleer of het type een string is bool is_string(var)
join (Nieuw in 2.0build 130129) Voeg elementen samen in een string join(arg1, arg2, ... argN)
list Geeft een kommagescheiden lijst van niet-lege waarden terug string list(arg1, arg2, ... argN)
log Het grondtal bij een logaritme, standaard e (natuurlijk logaritme) number log(number,base=e)
ltrim Verwijder whitespace (of andere tekens) aan het begin van een string string ltrim(string [, charlist])
max Bepaal de hoogste waarde number max(arg1, arg2, ... argN)
min Bepaal de laagste waarde number min(arg1, arg2, ... argN)
mktime Bepaal het UNIX-timestamp van een datum (elk van de 6 argumenten is optioneel) number mktime([hour [, minute [, second [, month [, day [, year ]]]]]])
modulo-function Deze functie wordt nog niet ondersteunt. Gebruik de functie floor( ) floor(x/y)==(x/y)
nl2br Voegt een HTML-line-break toe voor elke nieuwe regel in een string string nl2br(string)
number_format Formateert een getal met duizendtaltekens string number_format(number)
pi De waarde PI number pi()
pow Exponentiële expressie number pow(base, exp)
quoted_printable_decode Converteert een quoted-printable string naar een 8-bit string string quoted_printable_decode(string)
quoted_printable_encode Converteert een 8-bit string naar een quoted-printable string string quoted_printable_encode(string)
quotemeta Quote meta-karakters string quotemeta(string)
rand Genereer een willekeurig geheel getal, zie voorbeeld int rand() OR int rand(min, max)
regexMatch Vergelijk een string met een reguliere expressie bool regexMatch(pattern,input)
round Rond een getal af met een optionele precisie number round(val [, precision])
rtrim Verwijder whitespace (of andere tekens) aan het einde van een string string rtrim(string [, charlist])
sin Sinus number sin(arg)
sprintf Geeft een geformatteerde string terug string sprintf(format, arg1, arg2, ... argN)
sqrt (vierkants)wortel number sqrt(arg)
stddev Bepaalt de standaardafwijking van een lijst getallen number stddev(arg1, arg2, ... argN)
str_pad Vul een string aan tot een bepaalde lengte met een andere string string str_pad(input, pad_length [, pad_string])
str_repeat Herhaal een string string str_repeat(input, multiplier)
str_replace Vervang alle voorkomens van een string met een andere string string str_replace(search, replace, subject)
strcasecmp Binair veilig hoofdletter-onafhankelijk strings vergelijken int strcasecmp(str1, str2)
strcmp Binair veilig strings vergelijken int strcmp(str1, str2)
strip_tags verwijder HTML en PHP-tags uit een string string strip_tags(str, allowable_tags)
stripos Zoek de eerste positie van een hoofdletter-onafhankelijke unicode string (beginnend bij 0, geeft false terug indien niet gevonden) int stripos(haystack, needle [, offset=0])
stripslashes Verwijder quotes van een quoted string string stripslashes(string)
stristr Hoofdletter-onafhankelijke strstr string stristr(haystack, needle [, before_needle=false])
strlen Bepaal de lengte van de string int strlen(string)
strpos Zoek de eerste positie van een unicode string (beginnend bij 0, geeft false terug indien niet gevonden) int strpos(haystack, needle [ offset=0])
strrev Keer een string om string strrev(string)
strstr Zoek het eerste voorkomen van een string string strstr(haystack, needle[, before_needle=false])
strtolower Maak een string lowercase string strtolower(string)
strtotime Bouw een Engelse datum/tijd beschrijving op in een Unix timestamp int strtotime(string)
strtoupper Maak een string uppercase string strtoupper(string)
substr Geeft een deel terug van een unicode string string substr(string, start [, length])
sum Bepaalt de som van getallen in een array number sum(arg1, arg2, ... argN)
sumifop Bepaal de som van de beantwoorde vragen in een lijst die aan het criteria voldoen criteria (arg op value) number sumifop(op, value, arg1, arg2, ... argN)
tan Tangens number tan(arg)
time Geeft het huidige UNIX timestamp terug number time()
trim Verwijder whitespace (of andere tekens) van zowel het begin als het eind van een string string trim(string [, charlist])
ucwords Maak van elk woord in een string de eerste letter een hoofdletter string ucwords(string)
unique Geeft true terug als alle niet-lege antwoorden uniek zijn boolean unique(arg1, ..., argN)