Actions

Translations

Expression Manager/175/nl

From LimeSurvey Manual

Functie Betekenis Syntax
abs Absolute waarde getal abs(getal)
acos Arccosinus getal acos(getal)
addslashes Backslashes toevoegen string addslashes(string)
asin Arcsinus getal asin(getal)
atan Arctangens getal atan(getal)
atan2 Arctangens van 2 variabelen getal atan2(getal, getal)
ceil Afronden naar boven getal ceil(getal)
checkdate Resultaat true (1) als het een geldige datum is in gregoriaanse kalender boolean checkdate(maand,dag,jaar)
convert_value Omzetten numerieke waarde met invoertabel en uitvoertabel met numerieke waarden getal convert_value(fWaarde, iStrict, invoertabel, uitvoertabel)
cos Cosinus getal cos(getal)
count Tel aantal beantwoorde vragen in de lijst getal count(arg1, arg12, ..., argN)
countif Tel het aantal beantwoorde vragen in de lijst gelijk aan het eerste argument getal countif(matches, arg1, arg2, ... argN)
countifop Tel het aantal beantwoorde vragen in de lijst die aan de criteria voldoen (arg op waarde) getal countifop(op, waarde, arg1, arg2, ... argN)
date Maak een datum/tijd string date(format [, timestamp=time()])
exp Berekent de e-exponent getal exp(getal)
fixnum Toont getallen met komma als decimaalteken indien nodig string fixnum(getal)
floor Afkappen getal floor(getal)
gmdate Maakt een GMT datum/tijd string gmdate(format [, timestamp=time()])
html_entity_decode Converteert HTML (altijd met ENT_QUOTES en UTF-8) string html_entity_decode(string)
htmlentities Converteert naar HTML (altijd ENT_QUOTES en UTF-8) string htmlentities(string)
expr_mgr_htmlspecialchars Converteert speciale tekens naar HTML (altijd ENT_QUOTES en UTF-8) string htmlspecialchars(string)
expr_mgr_htmlspecialchars_decode Converteert speciale HTML naar tekens terug (altijd ENT_QUOTES en UTF-8) string htmlspecialchars_decode(string)
idate Maakt een datum/tijd aan als integer string idate(string [, timestamp=time()])
if (Bijgewerkt in 3.0.2 ) Excel-styleif(test,result_if_true[,result_if_false = ""]) if(test,result_if_true[,result_if_false = ""])
implode Array omzetten naar string string implode(glue,arg1,arg2,...,argN)
intval Bepaal integer waarde van een variabele int intval(getal [, base=10])
is_empty Bepaald of een variabele leeg is boolean is_empty(var)
is_float Bepaald of het type van een variabele float is boolean is_float(var)
is_int Bepaald of het type van een variabele integer is boolean is_int(var)
is_nan Bepaald of de waarde geen getal is boolean is_nan(var)
is_null Bepaald of de waarde van een variabele NULL is boolean is_null(var)
is_numeric Bepaald of een variabele een getal of een numerieke string is boolean is_numeric(var)
is_string Bepaald of het type van een variabele string is boolean is_string(var)
join (Nieuw in 2.0build 130129) Een string maken van argumenten join(arg1, arg2, ... argN)
list Geeft een csv-lijst van niet lege waarden string list(arg1, arg2, ... argN)
listifop (Nieuw in 3.16.1) Geeft een 'glue'-gescheiden lijst van de gespecifeerde vraageigenschap (retProp) van vragen in de lijst die aan de criteria voldoen (cmpProp op value) string listifop(cmpProp, op, value, retProp, glue, sgqa1, sgqa2, ... sgqaN)
log Het logaritme van getal met een grondtal, indien ingevuld, anders het natuurlijke logaritme. getal log(getal,grondtal=e)
ltrim Verwijder spaties (of andere tekens) aan de linkerkant van de string string ltrim(string [, charlist])
max Zoek hoogste waarde getal max(arg1, arg2, ... argN)
min Zoek laagste waarde getal min(arg1, arg2, ... argN)
mktime Bepaal UNIX timestamp van een datum (alle 6 argumenten zijn optioneel) getal mktime([uur [, minuut [, seconde [, maand [, dag [, jaar ]]]]]])
modulo Nog niet ondersteund. Gebruik de functie floor() floor(x/y)==(x/y)
nl2br Voegt HTML line breaks toe voor alle newlines in een string string nl2br(string)
number_format Geeft een getal met gegroepeerde duizendtallen string number_format(getal)
pi Geeft de waarde van pi getal pi()
pow Exponentiële expressie getal pow(base, exp)
quoted_printable_decode Converteert een quoted-printable string naar een 8 bit string string quoted_printable_decode(string)
quoted_printable_encode Converteert een 8 bit string naar een quoted-printable string string quoted_printable_encode(string)
quotemeta Quote meta karakters string quotemeta(string)
rand Genereer een willekeurig geheel getal, lees dit voorbeeld int rand() OR int rand(min, max)
regexMatch Vergelijkt een string met een reguliere expressie boolean regexMatch(patroon,invoer)
round Rond een getal af met een optioneel op te geven precisie getal round(val [, precisie])
rtrim Verwijder spaties (of andere tekens) aan de rechterkant van een string string rtrim(string [, charlist])
sin Sinus getal sin(arg)
sprintf Geeft een geformatteerde string string sprintf(formaat, arg1, arg2, ... argN)
sqrt Wortel getal sqrt(arg)
stddev Bepaald de standaarddeviatie van de lijst argumenten getal stddev(arg1, arg2, ... argN)
str_pad Aanvullen van een string tot een bepaalde lengte met een andere string string str_pad(invoer, pad_lengte [, pad_string])
str_repeat Herhaal een string string str_repeat(invoer, multiplier)
str_replace Vervang alle voorkomens van een string door een andere string string str_replace(search, replace, subject)
strcasecmp Hoofdletter onafhankelijk strings vergelijken int strcasecmp(str1, str2)
strcmp Strings vergelijken int strcmp(str1, str2)
strip_tags HTML en PHP tags verwijderen uit een string string strip_tags(str, allowable_tags)
stripos Zoek positie waar een unicode string voor het eerst voorkomt (hoofdletter onafhankelijk, begint met 0, geeft false terug indien niet gevonden) int stripos(haystack, needle [, offset=0])
stripslashes Verwijder quotes uit een string met quotes string stripslashes(string)
stristr Hoofdletter onafhankelijk strstr string stristr(haystack, needle [, before_needle=false])
strlen Bepaal lengte string int strlen(string)
strpos Zoek positie waar een string voor het eerst voorkomt int strpos(haystack, needle [ offset=0])
strrev Omkeren van een string string strrev(string)
strstr Zoek eerste voorkomen van een string string strstr(haystack, needle[, before_needle=false])
strtolower In kleine letters zetten string strtolower(string)
strtotime Engelse datetime beschrijving omzetten in een Unix timestamp int strtotime(string)
strtoupper In hoofdletters zetten string strtoupper(string)
substr Geeft een deel van een unicode string string substr(string, start [, lengte])
sum Bepaald de som van de waarden in een array getal sum(arg1, arg2, ... argN)
sumifop Bepaald de som van de waarde van de beantwoorde vragen in de lijst die aan de criteria voldoen (arg op waarde) getal sumifop(op, waarde, arg1, arg2, ... argN)
tan Tangens getal tan(arg)
time Geeft het huidige UNIX timestamp getal time()
trim Verwijder spaties (of andere tekens) aan de beide kanten van de string string trim(string [, charlist])
ucwords Maak van elke eerste karakter van elke woord in een string een hoofdletter string ucwords(string)
unique Geeft true als alle niet lege antwoorden uniek zijn boolean unique(arg1, ..., argN)