Actions

Xuất bản và truy cập

From LimeSurvey Manual

This page is a translated version of the page Publication & access and the translation is 100% complete.


Giới thiệu

Cài đặt này cho phép quản trị viên khảo sát chọn cách những người tham gia khảo sát có thể truy cập vào khảo sát (ví dụ: mã CAPTCHA có thể được sử dụng để tăng tính bảo mật cho khảo sát của bạn). Ngoài ra, đây là nơi bạn có thể đặt ngày/giờ bắt đầu/hết hạn.

Từ tab Cài đặt, chọn Xuất bản & Truy cập


Bảng xuất bản và truy cập

Sau đây là các tùy chọn bảng Xuất bản & truy cập:Ngày/Giờ bắt đầu

Ngày bắt đầu khảo sát.

Ngày/Giờ hết hạn

Đặt ngày này thành ngày bạn muốn khảo sát của mình hết hạn. Đây là ngày cuối cùng mà kịch bản khảo sát công khai sẽ cho phép tham gia khảo sát. Ví dụ: Nếu bạn đặt ngày là ngày 31 tháng 12 thì mọi người sẽ không thể sử dụng tập lệnh khảo sát vào ngày 1 tháng 1 nữa. Để tắt tính năng này, hãy xóa ngày khỏi trường nhập.

Khảo sát liên kết trên trang chỉ mục công khai

Cài đặt này bị tắt theo mặc định. Nếu được bật, khảo sát của bạn sẽ được liệt kê trên trang chỉ mục công khai trong phần 'Các khảo sát có sẵn:' trong ứng dụng LimeSurvey của bạn. Ví dụ: nếu quản trị LimeSurvey của bạn có sẵn dưới https://some.url.com/admin thì nó sẽ được liệt kê tại https://some.url.com/.

Đặt Cookie để ngăn chặn việc tham gia nhiều lần

Nếu tính năng này được bật, người tham gia khảo sát sẽ bị chặn hoàn thành khảo sát lần thứ hai.


Template:Lưu ý


Sử dụng CAPTCHA để truy cập khảo sát

Để truy cập khảo sát, người tham gia khảo sát phải nhập mã CAPTCHA.

Sử dụng CAPTCHA để đăng ký

Để đăng ký đối với cuộc khảo sát, người tham gia khảo sát phải nhập mã CAPTCHA.

Sử dụng CAPTCHA để Lưu và tải

Bật nó nếu người tham gia khảo sát tải lại khảo sát của mình sau khi anh ta chỉ hoàn thành một phần của khảo sát Nó.