Actions

Nhật ký thay đổi phiên bản

From LimeSurvey Manual

Revision as of 19:14, 3 January 2024 by Maren.fritz (talk | contribs) (Created page with "Các bản phát hành được gắn thẻ cũng có sẵn trên [https://github.com/LimeSurvey/LimeSurvey/tags Github].")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Chung

Bạn có thể tìm thấy nhật ký thay đổi mới nhất trên Github.

Các bản phát hành được gắn thẻ cũng có sẵn trên Github.