Actions

Translations

Difference between revisions of "Quick start guide - LimeSurvey 3.0+/34/pl"

From LimeSurvey Manual

(Created page with "* '' 'Poradniki' '': Jeśli klikniesz tę opcję, uzyskasz dostęp do wbudowanych samouczków LimeSurvey. Na przykład jeden samouczek, do którego można uzyskać dostęp z d...")
 
Line 1: Line 1:
* '' 'Poradniki' '': Jeśli klikniesz tę opcję, uzyskasz dostęp do wbudowanych samouczków LimeSurvey. Na przykład jeden samouczek, do którego można uzyskać dostęp z dowolnej instalacji LimeSurvey 3+, to ""Przewodnik dla początkujących""
+
* '''Poradniki''': Jeśli klikniesz tę opcję, uzyskasz dostęp do wbudowanych samouczków LimeSurvey. Na przykład jeden samouczek, do którego można uzyskać dostęp z dowolnej instalacji LimeSurvey 3+, to ""Przewodnik dla początkujących""
 
* "'Konfiguracja'": Po wybraniu pojawi się okno dialogowe, z którego można administrować twoją instalacja LimeSurvey.
 
* "'Konfiguracja'": Po wybraniu pojawi się okno dialogowe, z którego można administrować twoją instalacja LimeSurvey.
 
** '' 'Ustawienia' '': W tej zakładce możesz znaleźć opcje, które pomogą Ci dostosować instalację LimeSurvey.
 
** '' 'Ustawienia' '': W tej zakładce możesz znaleźć opcje, które pomogą Ci dostosować instalację LimeSurvey.
Line 9: Line 9:
 
*** '' Grupy użytkowników: '' Ta funkcja służy do grupowania użytkowników administracyjnych w poszczególne grupy;
 
*** '' Grupy użytkowników: '' Ta funkcja służy do grupowania użytkowników administracyjnych w poszczególne grupy;
 
*** '' Centralna baza uczestników: " Pozwala każdemu administratorowi przechowywać informacje o uczestnikach w centralnej tabeli / bazie danych, która jest niezależna od każdej innej tabeli zawierającej dane uczestników badania.
 
*** '' Centralna baza uczestników: " Pozwala każdemu administratorowi przechowywać informacje o uczestnikach w centralnej tabeli / bazie danych, która jest niezależna od każdej innej tabeli zawierającej dane uczestników badania.
** "'Zaawansowane'": Zawiera opcje, które nie są związane z ustawieniami użytkownika lub ankiety. Mogą być one użyte do ulepszenia instalacji LimeSurvey.
+
** " 'Zaawansowane' ": Zawiera opcje, które nie są związane z ustawieniami użytkownika lub ankiety. Mogą być one użyte do ulepszenia instalacji LimeSurvey.
 
*** '' Motywy: '' Kliknij poniższą opcję, jeśli chcesz dodać / edytować / usunąć motywy ankiet, motywy administracyjne lub motywy pytań. Motywy pozwalają dostosować wygląd stron w ankiecie lub wygląd interfejsu użytkownika LimeSurvey;
 
*** '' Motywy: '' Kliknij poniższą opcję, jeśli chcesz dodać / edytować / usunąć motywy ankiet, motywy administracyjne lub motywy pytań. Motywy pozwalają dostosować wygląd stron w ankiecie lub wygląd interfejsu użytkownika LimeSurvey;
 
*** '' Zestawy etykiet: '' Zestawy etykiet są zasadniczo szablonami list, gdzie każda lista posiada zestaw kodów z etykietami. Listy te mogą być użyte w większości typów pytań jako odpowiedzi lub jako subpytania;
 
*** '' Zestawy etykiet: '' Zestawy etykiet są zasadniczo szablonami list, gdzie każda lista posiada zestaw kodów z etykietami. Listy te mogą być użyte w większości typów pytań jako odpowiedzi lub jako subpytania;
Line 15: Line 15:
 
*** '' Kopia bazy danych: '' Służy do tworzenia kopii zapasowych bazy danych LimeSurvey, podczas ważnych aktualizacji LimeSurvey lub gdy przenosisz instalację LimeSurvey na inny serwer;
 
*** '' Kopia bazy danych: '' Służy do tworzenia kopii zapasowych bazy danych LimeSurvey, podczas ważnych aktualizacji LimeSurvey lub gdy przenosisz instalację LimeSurvey na inny serwer;
 
*** '' Szybka aktualizacja: '' Jest to narzędzie wykorzystywane do łatwej aktualizacji instalacji LimeSurvey z poziomu przeglądarki internetowej za pomocą kilku kliknięć myszką (zamiast przeprowadzania ręcznej ponownej instalacji LimeSurvey).
 
*** '' Szybka aktualizacja: '' Jest to narzędzie wykorzystywane do łatwej aktualizacji instalacji LimeSurvey z poziomu przeglądarki internetowej za pomocą kilku kliknięć myszką (zamiast przeprowadzania ręcznej ponownej instalacji LimeSurvey).
* '' 'Ankiety:' '' Ankieta obejmuje różne połączone ze sobą w bazie danych: języki, grupy pytań, pytania, atrybuty zapytań, odpowiedzi, subpytania, domyślne odpowiedzi, oceny, limity, itp. Po rozwinięciu za pomocą strzałki pokazują się następujące opcje:
+
* '''Ankiety:''' Ankieta obejmuje różne połączone ze sobą w bazie danych: języki, grupy pytań, pytania, atrybuty zapytań, odpowiedzi, subpytania, domyślne odpowiedzi, oceny, limity, itp. Po rozwinięciu za pomocą strzałki pokazują się następujące opcje:
 
** '' 'Utwórz ankietę:' '' Nowe ankiety mogą zostać utworzone i dodane do listy ankiet;
 
** '' 'Utwórz ankietę:' '' Nowe ankiety mogą zostać utworzone i dodane do listy ankiet;
 
** '' 'Importuj ankietę:' '' Jeśli chcesz zaimportować ankietę do swojej listy ankiet, użyj tej funkcji;
 
** '' 'Importuj ankietę:' '' Jeśli chcesz zaimportować ankietę do swojej listy ankiet, użyj tej funkcji;
 
** '' 'Kopiuj ankietę:' '' Pozwala użytkownikowi szybko skopiować ankietę. Pojawi się ona następnie na liście ankiet dostępnych do edycji;
 
** '' 'Kopiuj ankietę:' '' Pozwala użytkownikowi szybko skopiować ankietę. Pojawi się ona następnie na liście ankiet dostępnych do edycji;
 
** '' 'Lista ankiet:' '' Pozwala uzyskać przegląd wszystkich istniejących ankiet.
 
** '' 'Lista ankiet:' '' Pozwala uzyskać przegląd wszystkich istniejących ankiet.
* '' 'Bilans odpowiedzi: '' 'Pokazuje liczbę odpowiedzi pozostawionych w subskrypcji. Ponieważ w tej chwili masz dostęp tylko do bezpłatnego konta, dostępnych jest 25 odpowiedzi miesięcznie. Jeśli zabraknie odpowiedzi, kup więcej na [https://www.limesurvey.org/editions-and-prices/limesurvey-pro/editions-and-prices-professional] ;
+
* "'Bilans odpowiedzi:'" Pokazuje liczbę odpowiedzi pozostawionych w subskrypcji. Ponieważ w tej chwili masz dostęp tylko do bezpłatnego konta, dostępnych jest 25 odpowiedzi miesięcznie. Jeśli zabraknie odpowiedzi, kup więcej na [https://www.limesurvey.org/editions-and-prices/limesurvey-pro/editions-and-prices-professional] ;
* '' ' Dostępne miejsce: '' 'reprezentuje ilość MB, które są do Twojej dyspozycji do przechowywania ankiet i odpowiedzi. Ponieważ utworzyłeś bezpłatne konto, otrzymujesz 10 MB miejsca na dysku. Jeśli chcesz otrzymać więcej miejsca, wybierz [https://www.limesurvey.org/editions-and-prices/limesurvey-pro/editions-and-prices-professional jedną z następujących opcji płatnych tutaj] ;
+
* '''Dostępne miejsce:'" reprezentuje ilość MB, które są do Twojej dyspozycji do przechowywania ankiet i odpowiedzi. Ponieważ utworzyłeś bezpłatne konto, otrzymujesz 10 MB miejsca na dysku. Jeśli chcesz otrzymać więcej miejsca, wybierz [https://www.limesurvey.org/editions-and-prices/limesurvey-pro/editions-and-prices-professional jedną z następujących opcji płatnych tutaj] ;
* '' 'Nazwa użytkownika:' '' Klikając na tą zakładkę, możesz uzyskać dostęp do preferencji i ustawień użytkownika lub wylogować się z konta;
+
* '''Nazwa użytkownika:''' Klikając na tą zakładkę, możesz uzyskać dostęp do preferencji i ustawień użytkownika lub wylogować się z konta;
* '' 'Powiadomienia:' '' Jest reprezentowany przez ikonę dzwonka - W tym miejscu zostaną wyświetlone różne powiadomienia związane z instalacją LimeSurvey.
+
* '''Powiadomienia:''' Jest reprezentowany przez ikonę dzwonka - W tym miejscu zostaną wyświetlone różne powiadomienia związane z instalacją LimeSurvey.

Revision as of 20:43, 31 July 2019

Message definition (Quick start guide - LimeSurvey 3.0+)
*'''Tutorials''': Here, (in any LimeSurvey 3+ installation), you will find a ''"Beginner Tour"'' tutorial to help you get a basic understanding of LimeSurvey and its most essential features.
*'''Configuration''': Select this option to access all of the ''Advanced'', ''User'', and ''Settings'' functions to administer your LimeSurvey installation.
**'''Settings''': Here you will find options that can help you customize your LimeSurvey installation.
***''Home page settings:'' You can use this option to tweak the settings of the home page.
***''Global settings:'' The changes done here affect the entire LimeSurvey installation, influencing also the setting of non-superadministrator users for all users.
***''Plugin manager:'' Here is where you find the options to activate a series of plugins that are supported by the LimeSurvey team. New plugins can also be added to your installation.
**'''Users''': Here you can find options related to the management of the users and survey participants.
***''Manage survey administrators:'' New survey administrators can be added from here.
***''Create/edit user groups:'' This function allows you to separate administration users into groups.
***''Central participant database:'' You, as an administrator, can use this function to store the participants' information in a central table/database that is independent of any table with survey participants.
**'''Advanced settings''': Non user- or survey settings-related options are found here. These are options that can be used to enhance your LimeSurvey installation.
***''Theme editor:'' Click on the ''Theme editor'' option if you would like to add/edit/delete survey themes, admin themes, or question themes. The themes allow you to control the look and feel of pages of your survey or of your LimeSurvey GUI.
***''Manage label sets:'' Label sets are basically list templates where each list has a set of codes with labels and it can be used in most question types either as answers or as subquestions.
***''Check data integrity:'' This checks the consistency and the redundancy of the data.
***''Backup entire database:'' Used to backup the LimeSurvey data when important LimeSurvey upgrades are pushed or when you move your LimeSurvey installation to another server.
***''ComfortUpdate:'' a tool that can be used to easily update your LimeSurvey installation from your web browser with just a few mouse clicks (instead of performing a manual LimeSurvey reinstallation).
*'''Surveys:''' A survey includes, via different interconnected databases: languages, question groups, questions, question attributes, answers, subquestions, default answers, assessments, quotas, quota members, and quota language settings. Clicking on the green arrow will display a window with the following options:
**'''Create a new survey:''' Allows you to create a new survey.  
**'''Import a new survey:''' Allows you to import a survey.
**'''Copy a survey:''' Allows you to quickly copy a survey. The copied survey will appear in the surveys list where it can be edited.
**'''List surveys:''' Lists all of your existing surveys.
*'''Response Balance:''' Shows the number of responses left from your subscription. Because you only have access to a free account at the moment, 25 responses per month are available to you. If you run out of responses, purchase more using [https://www.limesurvey.org/editions-and-prices/limesurvey-pro/editions-and-prices-professional the following link].
*'''Storage:''' This is the amount of MBs that are at your disposal to store your surveys and answers. Because you created a free account, you have 10 MB storage space. If you would like to receive more storage space, choose [https://www.limesurvey.org/editions-and-prices/limesurvey-pro/editions-and-prices-professional one of the following paid options from here].
*'''Username:''' Here you can either access your user preferences or sign out of your account.
*'''Notifications:''' Click the green bell to display notifications related to your LimeSurvey installation.
Translation* '''Poradniki''': Jeśli klikniesz tę opcję, uzyskasz dostęp do wbudowanych samouczków LimeSurvey. Na przykład jeden samouczek, do którego można uzyskać dostęp z dowolnej instalacji LimeSurvey 3+, to ""Przewodnik dla początkujących""
* "'Konfiguracja'": Po wybraniu pojawi się okno dialogowe, z którego można administrować twoją instalacja LimeSurvey.
** '' 'Ustawienia' '': W tej zakładce możesz znaleźć opcje, które pomogą Ci dostosować instalację LimeSurvey.
*** '' Ustawienia strony startowej: '' Użytkownicy mogą użyć tej opcji, aby dostosować ustawienia strony głównej zgodnie ze swoimi potrzebami;
*** '' Ustawienia globalne: '' Zmiany dokonane tutaj wpływają na całą instalację LimeSurvey;
*** '' Menedżer wtyczek: '' Pozwala każdemu użytkownikowi aktywować szereg wtyczek zaprojektowanych przez zespół LimeSurvey. Nowe wtyczki mogą być również dodawane.
** '' 'Użytkownicy' '': W tej zakładce możesz znaleźć opcje związane z zarządzaniem użytkownikami i uczestnikami ankiet.
*** '' Administratorzy ankiet: '' stąd można dodać nowych administratorów ankiet;
*** '' Grupy użytkowników: '' Ta funkcja służy do grupowania użytkowników administracyjnych w poszczególne grupy;
*** '' Centralna baza uczestników: " Pozwala każdemu administratorowi przechowywać informacje o uczestnikach w centralnej tabeli / bazie danych, która jest niezależna od każdej innej tabeli zawierającej dane uczestników badania.
** " 'Zaawansowane' ": Zawiera opcje, które nie są związane z ustawieniami użytkownika lub ankiety. Mogą być one użyte do ulepszenia instalacji LimeSurvey.
*** '' Motywy: '' Kliknij poniższą opcję, jeśli chcesz dodać / edytować / usunąć motywy ankiet, motywy administracyjne lub motywy pytań. Motywy pozwalają dostosować wygląd stron w ankiecie lub wygląd interfejsu użytkownika LimeSurvey;
*** '' Zestawy etykiet: '' Zestawy etykiet są zasadniczo szablonami list, gdzie każda lista posiada zestaw kodów z etykietami. Listy te mogą być użyte w większości typów pytań jako odpowiedzi lub jako subpytania;
*** '' Spójność danych: '' Sprawdza spójność i redundancję danych;
*** '' Kopia bazy danych: '' Służy do tworzenia kopii zapasowych bazy danych LimeSurvey, podczas ważnych aktualizacji LimeSurvey lub gdy przenosisz instalację LimeSurvey na inny serwer;
*** '' Szybka aktualizacja: '' Jest to narzędzie wykorzystywane do łatwej aktualizacji instalacji LimeSurvey z poziomu przeglądarki internetowej za pomocą kilku kliknięć myszką (zamiast przeprowadzania ręcznej ponownej instalacji LimeSurvey).
* '''Ankiety:''' Ankieta obejmuje różne połączone ze sobą w bazie danych: języki, grupy pytań, pytania, atrybuty zapytań, odpowiedzi, subpytania, domyślne odpowiedzi, oceny, limity, itp. Po rozwinięciu za pomocą strzałki pokazują się następujące opcje:
** '' 'Utwórz ankietę:' '' Nowe ankiety mogą zostać utworzone i dodane do listy ankiet;
** '' 'Importuj ankietę:' '' Jeśli chcesz zaimportować ankietę do swojej listy ankiet, użyj tej funkcji;
** '' 'Kopiuj ankietę:' '' Pozwala użytkownikowi szybko skopiować ankietę. Pojawi się ona następnie na liście ankiet dostępnych do edycji;
** '' 'Lista ankiet:' '' Pozwala uzyskać przegląd wszystkich istniejących ankiet.
* "'Bilans odpowiedzi:'" Pokazuje liczbę odpowiedzi pozostawionych w subskrypcji. Ponieważ w tej chwili masz dostęp tylko do bezpłatnego konta, dostępnych jest 25 odpowiedzi miesięcznie. Jeśli zabraknie odpowiedzi, kup więcej na [https://www.limesurvey.org/editions-and-prices/limesurvey-pro/editions-and-prices-professional] ;
* '''Dostępne miejsce:'" reprezentuje ilość MB, które są do Twojej dyspozycji do przechowywania ankiet i odpowiedzi. Ponieważ utworzyłeś bezpłatne konto, otrzymujesz 10 MB miejsca na dysku. Jeśli chcesz otrzymać więcej miejsca, wybierz [https://www.limesurvey.org/editions-and-prices/limesurvey-pro/editions-and-prices-professional jedną z następujących opcji płatnych tutaj] ;
* '''Nazwa użytkownika:''' Klikając na tą zakładkę, możesz uzyskać dostęp do preferencji i ustawień użytkownika lub wylogować się z konta;
* '''Powiadomienia:''' Jest reprezentowany przez ikonę dzwonka - W tym miejscu zostaną wyświetlone różne powiadomienia związane z instalacją LimeSurvey.
 • Poradniki: Jeśli klikniesz tę opcję, uzyskasz dostęp do wbudowanych samouczków LimeSurvey. Na przykład jeden samouczek, do którego można uzyskać dostęp z dowolnej instalacji LimeSurvey 3+, to ""Przewodnik dla początkujących""
 • "'Konfiguracja'": Po wybraniu pojawi się okno dialogowe, z którego można administrować twoją instalacja LimeSurvey.
  • 'Ustawienia' : W tej zakładce możesz znaleźć opcje, które pomogą Ci dostosować instalację LimeSurvey.
   • Ustawienia strony startowej: Użytkownicy mogą użyć tej opcji, aby dostosować ustawienia strony głównej zgodnie ze swoimi potrzebami;
   • Ustawienia globalne: Zmiany dokonane tutaj wpływają na całą instalację LimeSurvey;
   • Menedżer wtyczek: Pozwala każdemu użytkownikowi aktywować szereg wtyczek zaprojektowanych przez zespół LimeSurvey. Nowe wtyczki mogą być również dodawane.
  • 'Użytkownicy' : W tej zakładce możesz znaleźć opcje związane z zarządzaniem użytkownikami i uczestnikami ankiet.
   • Administratorzy ankiet: stąd można dodać nowych administratorów ankiet;
   • Grupy użytkowników: Ta funkcja służy do grupowania użytkowników administracyjnych w poszczególne grupy;
   • Centralna baza uczestników: " Pozwala każdemu administratorowi przechowywać informacje o uczestnikach w centralnej tabeli / bazie danych, która jest niezależna od każdej innej tabeli zawierającej dane uczestników badania.
  • " 'Zaawansowane' ": Zawiera opcje, które nie są związane z ustawieniami użytkownika lub ankiety. Mogą być one użyte do ulepszenia instalacji LimeSurvey.
   • Motywy: Kliknij poniższą opcję, jeśli chcesz dodać / edytować / usunąć motywy ankiet, motywy administracyjne lub motywy pytań. Motywy pozwalają dostosować wygląd stron w ankiecie lub wygląd interfejsu użytkownika LimeSurvey;
   • Zestawy etykiet: Zestawy etykiet są zasadniczo szablonami list, gdzie każda lista posiada zestaw kodów z etykietami. Listy te mogą być użyte w większości typów pytań jako odpowiedzi lub jako subpytania;
   • Spójność danych: Sprawdza spójność i redundancję danych;
   • Kopia bazy danych: Służy do tworzenia kopii zapasowych bazy danych LimeSurvey, podczas ważnych aktualizacji LimeSurvey lub gdy przenosisz instalację LimeSurvey na inny serwer;
   • Szybka aktualizacja: Jest to narzędzie wykorzystywane do łatwej aktualizacji instalacji LimeSurvey z poziomu przeglądarki internetowej za pomocą kilku kliknięć myszką (zamiast przeprowadzania ręcznej ponownej instalacji LimeSurvey).
 • Ankiety: Ankieta obejmuje różne połączone ze sobą w bazie danych: języki, grupy pytań, pytania, atrybuty zapytań, odpowiedzi, subpytania, domyślne odpowiedzi, oceny, limity, itp. Po rozwinięciu za pomocą strzałki pokazują się następujące opcje:
  • 'Utwórz ankietę:' Nowe ankiety mogą zostać utworzone i dodane do listy ankiet;
  • 'Importuj ankietę:' Jeśli chcesz zaimportować ankietę do swojej listy ankiet, użyj tej funkcji;
  • 'Kopiuj ankietę:' Pozwala użytkownikowi szybko skopiować ankietę. Pojawi się ona następnie na liście ankiet dostępnych do edycji;
  • 'Lista ankiet:' Pozwala uzyskać przegląd wszystkich istniejących ankiet.
 • "'Bilans odpowiedzi:'" Pokazuje liczbę odpowiedzi pozostawionych w subskrypcji. Ponieważ w tej chwili masz dostęp tylko do bezpłatnego konta, dostępnych jest 25 odpowiedzi miesięcznie. Jeśli zabraknie odpowiedzi, kup więcej na [1] ;
 • Dostępne miejsce:'" reprezentuje ilość MB, które są do Twojej dyspozycji do przechowywania ankiet i odpowiedzi. Ponieważ utworzyłeś bezpłatne konto, otrzymujesz 10 MB miejsca na dysku. Jeśli chcesz otrzymać więcej miejsca, wybierz jedną z następujących opcji płatnych tutaj ;
 • Nazwa użytkownika: Klikając na tą zakładkę, możesz uzyskać dostęp do preferencji i ustawień użytkownika lub wylogować się z konta;
 • Powiadomienia: Jest reprezentowany przez ikonę dzwonka - W tym miejscu zostaną wyświetlone różne powiadomienia związane z instalacją LimeSurvey.