Actions

Translations

Revision history of "Quick start guide - LimeSurvey 3.0+/31/pl"

View logs for this page

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 18:46, 31 July 2019Margolin (talk | contribs). . (305 bytes) (+305). . (Created page with "= Zacznij korzystać z LimeSurvey = Po zalogowaniu znajdziesz się na stronie głównej instalacji LimeSurvey. Zawiera pasek narzędzi znajdujący się w prawej górnej częś...")