Actions

Translations

Revision history of "Quick start guide - LimeSurvey 3.0+/13/pl"

View logs for this page

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 09:52, 10 June 2019Margolin (talk | contribs). . (416 bytes) (+416). . (Created page with "Następny krok obejmuje wypełnienie następujących pól: *'' 'Nazwa użytkownika:' '' nazwa użytkownika twojego konta, która będzie również używana do uzyskania dostę...")