Actions

Translations

Revision history of "LimeSurvey Manual/5/sv"

View logs for this page

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 15:04, 23 June 2016Cloun (talk | contribs). . (204 bytes) (+204). . (Created page with "Längst till höger finns de viktigaste kapitlen i handboken. Bläddra annars ner längre på sidan för en komplett innehållsförteckning där du kan gå direkt till det äm...")