Actions

Translations

Revision history of "LimeSurvey Manual/5/sl"

View logs for this page

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 08:42, 15 June 2013Dusan (talk | contribs). . (178 bytes) (+178). . (Created page with "Poglejte skrajno desno za glavna poglavja priročnika. Sicer se premaknite še nižje, da boste videli celoten seznam vsebine in se prestavite na želeno vsebino, ki jo iščete.")