Actions

Translations

Revision history of "LimeSurvey Manual/5/pl"

View logs for this page

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 10:20, 7 June 2019Margolin (talk | contribs). . (193 bytes) (+193). . (Created page with "Z prawej strony możesz wybrać główne rozdziały podręcznika. Możesz także przewinąć w dół, aby zobaczyć pełny spis treści i przejść bezpośrednio do interesuj...")