Actions

Translations

Revision history of "LimeSurvey Manual/43/pl"

View logs for this page

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 10:31, 7 June 2019Margolin (talk | contribs). . (239 bytes) (+239). . (Created page with "Jeśli chcesz ''dodać nowe tłumaczenia'' lub ''poprawić tłumaczenie'' postępuj zgodnie z następującymi instrukcjami: * Tłumaczenie LimeSurvey | Jak przetłumaczyć L...")