Actions

Translations

Revision history of "General FAQ/64/sl"

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • curprev 13:08, 5 January 2014Dusan talk contribs 229 bytes +229 Created page with "==Kako lahko odstranim index.php iz URL poti, da bi dobil krajši URL== Če želite uporabljati krajše URL-je in ne želite imeti /index.php v vsakem URL-ju, prosimo uredite..."