Actions

Thử nghiệm một cuộc khảo sát

From LimeSurvey Manual

Revision as of 19:20, 3 January 2024 by Maren.fritz (talk | contribs) (Created page with "{{Alert|title=Attention|text=Nếu khảo sát đang hoạt động và bạn mở quá nhiều tab bằng cách nhấp vào ''Thực hiện khảo sát'', bạn có thể kh...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)


Bạn có thể kiểm tra khảo sát bất kỳ lúc nào trong khi tạo khảo sát bằng cách nhấp vào nút Xem trước khảo sát nằm trên thanh công cụ khảo sát:Điều này cho phép bạn kiểm tra giao diện khảo sát trước khi kích hoạt nó. Khi kiểm tra/xem trước khảo sát của bạn, các câu trả lời sẽ không được lưu trữ trong bảng phản hồi.

Gợi ý: Sử dụng chức năng này để kiểm tra các khảo sát sử dụng điều kiện và/hoặc biểu thức để kiểm tra xem mọi thứ có hoạt động như mong đợi không! Nếu có lỗi xảy ra, bạn nên sử dụng tùy chọn logic file để nhanh chóng tìm ra lỗi ở đâu.


Việc kiểm tra kỹ lưỡng một cuộc khảo sát sẽ ngăn ngừa được nhiều vấn đề sau này!
  Attention : Nếu khảo sát đang hoạt động và bạn mở quá nhiều tab bằng cách nhấp vào Thực hiện khảo sát, bạn có thể không tiếp tục khảo sát được (một lỗi sẽ xuất hiện gợi ý bạn sử dụng chỉ mục để điều hướng khảo sát). Khi điều đó xảy ra, vui lòng đóng tất cả các tab và đảm bảo chỉ mở 2 hoặc 3 tab để kiểm tra phiên bản khảo sát trực tiếp của bạn.