Actions

Difference between revisions of "Survey toolbar options/nl"

From LimeSurvey Manual

(38 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 34: Line 34:
 
*** ''Per vraaggroep'': Als deze optie wordt gekozen, krijgt elke vraag een code toegewezen die overeenkomt met de groep waartoe ze behoren en de volgorde binnen die vraaggroep : (G1Q00001, G1Q00002, G2Q00001, enz.).
 
*** ''Per vraaggroep'': Als deze optie wordt gekozen, krijgt elke vraag een code toegewezen die overeenkomt met de groep waartoe ze behoren en de volgorde binnen die vraaggroep : (G1Q00001, G1Q00002, G2Q00001, enz.).
 
* '''Tonen/Exporteren:''' [[Exporting_a_survey_structure/nl|Enquête-structuur exporteren]].
 
* '''Tonen/Exporteren:''' [[Exporting_a_survey_structure/nl|Enquête-structuur exporteren]].
* '''Deelnemers aan de enquête''': Het wordt gebruikt wanneer je een groep mensen wilt uitnodigen om deel te nemen aan de enquête en ervoor te zorgen dat elke persoon slechts één keer kan deelnemen.  [[Survey_participants/nl| Meer informatie]]
+
* '''Deelnemers aan de enquête''': Het wordt gebruikt wanneer je een groep mensen wilt uitnodigen om deel te nemen aan de enquête en ervoor te zorgen dat elke persoon slechts één keer kan deelnemen.  [[Survey_participants/nl| Meer informatie.]]
* '''Responses''': Het biedt de beheerder van het overzicht toegang tot menu's waarmee hij / zij de opgeslagen antwoorden kan zien, nieuw kan invoeren gegevens, exporteer of importeer antwoorden en bekijk de gedeeltelijk opgeslagen maar niet ingeleverde antwoorden. Door op de pijl te klikken, verschijnen er drie opties:! N! ** '' Antwoorden en statistieken: '' Het geeft een samenvatting van alle opgeslagen enquêtereacties en respondenten;! N! ** '' Gegevensinvoerscherm: ' 'Hiermee kan de enquête-beheerder nieuwe gegevens invoeren in zijn responstabellen. Het is een nuttige functie wanneer u de antwoorden van de deelnemers van de enquête voor het eerst offline noteert en vervolgens hun antwoorden wilt analyseren via de functionaliteiten van LimeSurvey;! N! ** '' Gedeeltelijke (opgeslagen) antwoorden: '' Het toont de gedeeltelijke (maar niet verzonden) opgeslagen antwoorden.
+
* '''Responsen''': Het biedt de beheerder van de enquête toegang tot menu's waarmee hij / zij de opgeslagen antwoorden kan zien, nieuwe gegevens kan invoeren, exporteren, importeren of de gedeeltelijk opgeslagen (nog niet door deelnemer afgerond) antwoorden kan bekijken. Het is een menuutje met drie keuzes:
 +
** ''Responsen & statistieken'': Het geeft een samenvatting van alle opgeslagen reacties en respondenten.
 +
** ''Data-invoer'': Hiermee kan de enquête-beheerder nieuwe gegevens invoeren. Het is een nuttige functie wanneer je  de antwoorden van de deelnemers aan de enquête eerst offline noteert.
 +
** ''Gedeeltelijk (opgeslagen) responsen'': Reacties die nog niet door de deelnemers zijn afgerond.
  
  
Line 41: Line 44:
  
  
For a more comprehensive view on the survey toolbar and its capabilities, check the following wiki section links:
+
Er zijn ook uitgebreidere beschrijvingen van al deze zaken:
  
  
*[[Testing a survey]] - to test a survey, use the preview survey function and survey logic file (if you use expressions)
+
* [[Testing a survey/nl|Een enquête testen]] - om een enquête te testen, gebruik de functie voor logica van de enquête (als je expressies gebruikt).
  
*[[Activating a survey]] - activate it only when you finished testing it and once Once you are happy with its structure
+
* [[Activating a survey/nl|Een enquête activeren]] - activeer pas als je klaar bent met testen en volmaakt tevreden bent over de enquête.
  
*[[Running a survey safely]] - certain options cannot be edited anymore once the survey is active in order to preserve the survey logic
+
* [[Running a survey safely/nl|Veiligheid]] : bepaalde opties kunnen niet meer worden aangepast als de enquête actief is om de logica van de enquête te behouden
**[[Changing an active survey]] - it is not possible to change from the LimeSurvey user interface the main settings of your survey. However, this can still be done via certain tricks, even though we recommend a lot of caution if you decide to rely on them
+
** [[Changing an active survey/nl|Een actieve enquête wijzigen]]: het is wijzigen van een actieve enquête is dus beperkt, maar er zijn wel wat trucs mogelijk, gebruik ze voorzichtig als je het toch doet.
  
*[[Closing a survey]] - to close a survey, you can either choose to [[Closing_a_survey#Expiry|expire it]] or [[Closing_a_survey#Deactivation|deactivate it]]
+
* [[Closing a survey/nl|Enquête sluiten]]: om een enquête te sluiten, kun je kiezen uit  [[Closing_a_survey/nl#Laten vervallen|laten vervallen]] en [[Closing_a_survey/nl#Deactiveren|deactiveren]].
  
*[[Iterate survey]] - read the following wiki subsection to use the same survey structure for the same set of participants and compare previous responses of one participant to those given later by him or her
+
* [[Iterate survey/nl|Enquête herhalen]] - Je kunt dezelfde enquête-structuur voor dezelfde set deelnemers gebruiken en eerdere reacties van één deelnemer vergelijken met de reacties die hij of zij later heeft gegeven.
  
*[[Tools]] - certain survey-related tools are available from this menu:  
+
* [[Tools/nl|Hulpmiddelen]] - bepaalde enquêtegerelateerde hulpmiddelen:
**[[Delete survey]] - deletes the current survey
+
** [[Delete survey/nl|Verwijder enquête]]: verwijdert de huidige enquête.
**[[Quick-translation]] - to quickly translate the groups, questions, subquestions and/or answers used within your survey, use the following function instead of accessing separately every survey component
+
** [[Quick-translation/nl|Snelle vertaling]]: om de groepen, vragen, subvragen en / of antwoorden die in de enquête worden gebruikt snel te vertalen, gebruik deze functie in plaats van elk component afzonderlijk te openen.
**[[Reset conditions]] - in the case in which you wish to reconstruct your survey or you wish to increase the complexity of your survey, use the following button to delete the current [[Setting conditions|conditions]]. Please also read the following [[Expression_Manager_-_presentation#Can_I_mix_Conditions_and_Relevance_equations.3F|wiki subsection]] to see how you can use conditions and expressions within one survey
+
** [[Reset conditions/nl|Resetten condities]]: in het geval dat je de  enquête wilt reconstrueren of als je de complexiteit van de enquête wilt vergroten, gebruik dan deze functie om de huidige [[Setting conditions/nl|condities]] te verwijderen. Lees ook  [[Expression_Manager_-_presentation/nl#Kan ik condities en relevantievergelijkingen in een enquête gebruiken?|hoe]] je condities en expressies in één enquête kunt gebruiken.
**[[Show logic file|Survey logic file]] - this functionality is important when you use complex relevance, tailoring, and validation equations
+
** [[Show logic file/nl|Logica-bestand weergeven]]: deze functie is belangrijk wanneer je complexe relevantievergelijkingen of maatwerk gebruikt.
**[[Regenerate question codes]] - sometimes you can get lost in the question codes used across a long survey. To have the code names quickly reorganized, use this function to get all the question codes regenerated in a structured way
+
** [[Regenerate question codes/nl|Vraagcodes opnieuw genereren]]:  soms worden de vraagcodes in een lange vaak gewijzigde enquête wat onoverzichtelijk. Om de vraagcodes snel te reorganiseren, kun je met deze functie ze opnieuw laten toekennen.
  
*[[Display/Export survey]] - to display or export your current survey, use this function
+
* [[Display/Export survey/nl|Tonen / Exporteren enquête]]: gebruik deze functie om de huidige enquête weer te geven of te exporteren.
**[[QueXML PDF Export]] - the queXML PDF Export function allows for the export of the current survey in to a structured PDF file that is suitable for being processed using Optical Mark Recognition (OMR) software such as [https://quexf.sourceforge.net queXF]
+
** [[QueXML PDF Export/nl|QueXML PDF]]: met deze functie kun je de huidige enquête exporteren naar een gestructureerd PDF-bestand dat geschikt is om te worden verwerkt met behulp van Optical Mark Recognition (OMR) -software zoals [https://quexf.sourceforge.net queXF].
**[[Tab Separated Value survey structure]] - this option is important for those who wish to edit a survey via spreadsheet software such as Excel, LibreOffice or Google Docs
+
** [[Tab Separated Value survey structure/nl|Tabgescheidenwaarden enquête-structuur]]: deze optie is belangrijk voor degenen die een enquête willen bewerken via spreadsheetsoftware als Excel, LibreOffice en Google Docs.
  
*[[Survey participants]] - it is one of the most important functionalities provided by LimeSurvey. It allows you to invite a group of people to participate in your survey, keep track of who has completed the survey, and ensure that each person can only participate once
+
* [[Survey participants/nl|Deelnemers]]: een van de belangrijkste functionaliteiten van LimeSurvey. Hiermee kun je een groep mensen uitnodigen om deel te nemen aan de enquête, het bijhouden wie de enquête heeft ingevuld en het zorgt ervoor dat elke persoon slechts één keer deel kan nemen
  
*[[Responses (survey results)]] - all the response- and statistics-related functions are listed here:
+
* [[Responses (survey results)/nl|Responsen (Enquête resultaten)]]:  alle aan responsen en statistieken gerelateerde functies:
**[[Responses & statistics]] - focuses on the stored responses and statistics creation:
+
** [[Responses & statistics/nl|Respons & statistieken]]: richt zich op de opgeslagen antwoorden en het maken van statistieken.
***[[Response summary]] - provides a quick overview of the current submitted summary
+
*** [[Responses & statistics/nl#Samenvatting respons|Samenvatting]]:  geeft een snel overzicht van de huidige ingezonden responses.
***[[Responses]] - it displays the response table;
+
*** [[Responses|Responses]]:  het geeft de antwoordtabel weer.
***[[Data entry]] - to manually introduce responses into the survey response table, use this function. This is mainly used when survey responses were collected offline
+
*** [[Data entry/nl|Data-invoer]]: gebruik deze functie om handmatig responses op de enquête in te voeren. Dit wordt voornamelijk gebruikt wanneer enquêtereacties offline werden verzameld.
***[[Statistics]] - provides simple and complex statistics, as well as the possibility to export your data outside LimeSurvey
+
*** [[Statistics/nl|Statistieken]]: biedt eenvoudige en complexe statistieken en de mogelijkheid om de gegevens te exporteren.
****[[Statistics - simple mode]] - it makes use of the in-built statistics function to generate simple graphs and charts
+
**** [[Statistics/nl#Eenvoudige mode|Eenvoudige mode]]: het maakt gebruik van de ingebouwde statistiekfunctie om eenvoudige grafieken en diagrammen te genereren.
****[[Statistics - expert mode]] - it allows you do select certain data to be displayed in the statistics. In the case in which the in-build expert mode is not sufficient for your needs, you can export the data in other formats to further analyse it by using other statistics-specialised software  
+
**** [[Statistics/nl#Expert mode|Expert mode]]: hiermee kun je bepaalde gegevens selecteren die in de statistieken moeten worden weergegeven. In het geval dat de ingebouwde expertmodus niet voldoet aan de behoeften, kun je de gegevens in andere indelingen exporteren om deze verder te analyseren met behulp van andere, met statistieken gespecialiseerde software.
***[[Timing statistics]] -
+
*** [[Timing statistics/nl|Statistieken tijdmetingen]]
***[[Export responses]] - used to export survey responses
+
*** [[Export responses/nl|Responsen exporteren]]: gebruikt om enquêtereacties te exporteren.
***[[Import responses]] - used to import responses gathered in other surveys
+
*** [[Import responses/nl|Responsen importeren]]:  gebruikt om antwoorden te importeren die zijn verzameld in andere enquêtes.
***[[View saved but not submitted responses]]
+
*** [[View saved but not submitted responses/nl|Toon opgeslagen maar niet voltooide responsen]].
***[[Iterate survey]] - used to launch the same survey to the same set of survey participants to analyse trends
+
*** [[Iterate survey/nl|Enquête herhalen]]: gebruikt om dezelfde enquête te starten met dezelfde set deelnemers om trends te analyseren.
***[[Batch deletion]] - use this function to delete answers in batch
+
*** [[Batch deletion/nl|Batch Verwijdering]]: gebruik deze functie om responses in batch te verwijderen.
**[[Data entry]] - to manually introduce responses into the survey response table, use this function. This is mainly used when survey responses were collected offline
+
** [[Data entry/nl|Data-invoer]]: gebruik deze functie om handmatig responses in te voeren. Dit wordt voornamelijk gebruikt wanneer enquêtereacties offline werden verzameld.
**[[Partial (saved) responses]] - under certain conditions users can resume later the survey to finish filling it in. The respective answers can be seen by you with the help of this function
+
**[[View_saved_but_not_submitted_responses/nl|Gedeeltelijke (opgeslagen) reacties]]:  Onder bepaalde omstandigheden kunnen deelnemers de enquête later hervatten om het invullen te voltooien. De al ingevoerde antwoorden kan je met deze functie al bekijken.

Revision as of 17:52, 23 March 2019

Other languages:
English • ‎Nederlands • ‎日本語


Korte introductie

De opties van de taakbalk van een enquête worden weergegeven zodra je een van de enquêtegerelateerde instellingen kiest:


Survey toolbar options - access.png


De taakbalk bevat de volgende opties:


Overview toolbar.png


 • Enquête status: Afhankelijk van de status van de enquête, staan er mogelijk vier knoppen aan de linkerkant van de werkbalk:
  • De knop Activeer deze enquête wordt weergegeven als de enquête niet actief is. Om de URL van de enquête te bekijken, kijk je naar het veld Enquête URL in de Samenvatting enquête.
  • De knop Stop deze enquête wordt weergegeven als de enquête actief is. Als je de enquête stopt dan kan die niet meer ingevuld worden door de deelnemers!
  • De knop Enquête uitvoeren is er als de enquête actief is, en dient natuurlijk om de enquête in te vullen. Anders dan bij de tegenhanger Voorvertoon enquête voor niet-actieve enquêtes worden de resultaten nu natuurlijk wel vastgelegd.
  • De knop Vervallen wordt getoond als de enquête is verlopen. Je kunt de enquête weer actief maken door de knop te drukken en in Publicatie en toegang de ingangs- of vervaldatum/tijd van de enquête te wijzigen.
 • Voorvertoon enquête: Hiermee kun je een voorbeeld van de enquête bekijken. Een groene pijltje geeft aan dat de enquête meertalig is. Je kunt dan zelf de taal kiezen.
 • Hulpmiddelen: De volgende functies zijn toegankelijk via dit menu:
  • Verwijder enquête: Gebruik deze knop als je de enquête wilt verwijderen.
  • Snelle vertaling: Biedt toegang tot het vertaalmenu. Natuurlijk alleen als de enquête meertalig is.
  • Resetten condities: Alle enquête-condities zullen worden verwijderd.
  • Enquête logica bestand: Het controleert de logica van de enquête. Het wordt gebruikt wanneer meer geavanceerde functies worden gebruikt in de enquête. Meer informatie.
  • Opnieuw genereren vraagcodes: Gebruikers die de rechten hebben om vragen te bewerken, kunnen een uniek ID toewijzen aan elke vraag. Als deze ID's echter te veel verschillen (de nummering is te rommelig), kan met deze functie de enquêtevragen automatisch opnieuw genummerd worden. De nummering kan zijn:
   • Per vraag: Als deze optie wordt gebruikt, krijgt elke vraag een code die overeenkomt met de plaats in de enquête structuur (bijv. Q00001, Q0002, enz.)
   • Per vraaggroep: Als deze optie wordt gekozen, krijgt elke vraag een code toegewezen die overeenkomt met de groep waartoe ze behoren en de volgorde binnen die vraaggroep : (G1Q00001, G1Q00002, G2Q00001, enz.).
 • Tonen/Exporteren: Enquête-structuur exporteren.
 • Deelnemers aan de enquête: Het wordt gebruikt wanneer je een groep mensen wilt uitnodigen om deel te nemen aan de enquête en ervoor te zorgen dat elke persoon slechts één keer kan deelnemen. Meer informatie.
 • Responsen: Het biedt de beheerder van de enquête toegang tot menu's waarmee hij / zij de opgeslagen antwoorden kan zien, nieuwe gegevens kan invoeren, exporteren, importeren of de gedeeltelijk opgeslagen (nog niet door deelnemer afgerond) antwoorden kan bekijken. Het is een menuutje met drie keuzes:
  • Responsen & statistieken: Het geeft een samenvatting van alle opgeslagen reacties en respondenten.
  • Data-invoer: Hiermee kan de enquête-beheerder nieuwe gegevens invoeren. Het is een nuttige functie wanneer je de antwoorden van de deelnemers aan de enquête eerst offline noteert.
  • Gedeeltelijk (opgeslagen) responsen: Reacties die nog niet door de deelnemers zijn afgerond.


Enquête werkbalk opties - structuur

Er zijn ook uitgebreidere beschrijvingen van al deze zaken:


 • Een enquête testen - om een enquête te testen, gebruik de functie voor logica van de enquête (als je expressies gebruikt).
 • Een enquête activeren - activeer pas als je klaar bent met testen en volmaakt tevreden bent over de enquête.
 • Veiligheid : bepaalde opties kunnen niet meer worden aangepast als de enquête actief is om de logica van de enquête te behouden
  • Een actieve enquête wijzigen: het is wijzigen van een actieve enquête is dus beperkt, maar er zijn wel wat trucs mogelijk, gebruik ze voorzichtig als je het toch doet.
 • Enquête herhalen - Je kunt dezelfde enquête-structuur voor dezelfde set deelnemers gebruiken en eerdere reacties van één deelnemer vergelijken met de reacties die hij of zij later heeft gegeven.
 • Hulpmiddelen - bepaalde enquêtegerelateerde hulpmiddelen:
  • Verwijder enquête: verwijdert de huidige enquête.
  • Snelle vertaling: om de groepen, vragen, subvragen en / of antwoorden die in de enquête worden gebruikt snel te vertalen, gebruik deze functie in plaats van elk component afzonderlijk te openen.
  • Resetten condities: in het geval dat je de enquête wilt reconstrueren of als je de complexiteit van de enquête wilt vergroten, gebruik dan deze functie om de huidige condities te verwijderen. Lees ook hoe je condities en expressies in één enquête kunt gebruiken.
  • Logica-bestand weergeven: deze functie is belangrijk wanneer je complexe relevantievergelijkingen of maatwerk gebruikt.
  • Vraagcodes opnieuw genereren: soms worden de vraagcodes in een lange vaak gewijzigde enquête wat onoverzichtelijk. Om de vraagcodes snel te reorganiseren, kun je met deze functie ze opnieuw laten toekennen.
 • Tonen / Exporteren enquête: gebruik deze functie om de huidige enquête weer te geven of te exporteren.
  • QueXML PDF: met deze functie kun je de huidige enquête exporteren naar een gestructureerd PDF-bestand dat geschikt is om te worden verwerkt met behulp van Optical Mark Recognition (OMR) -software zoals queXF.
  • Tabgescheidenwaarden enquête-structuur: deze optie is belangrijk voor degenen die een enquête willen bewerken via spreadsheetsoftware als Excel, LibreOffice en Google Docs.
 • Deelnemers: een van de belangrijkste functionaliteiten van LimeSurvey. Hiermee kun je een groep mensen uitnodigen om deel te nemen aan de enquête, het bijhouden wie de enquête heeft ingevuld en het zorgt ervoor dat elke persoon slechts één keer deel kan nemen
 • Responsen (Enquête resultaten): alle aan responsen en statistieken gerelateerde functies:
  • Respons & statistieken: richt zich op de opgeslagen antwoorden en het maken van statistieken.
   • Samenvatting: geeft een snel overzicht van de huidige ingezonden responses.
   • Responses: het geeft de antwoordtabel weer.
   • Data-invoer: gebruik deze functie om handmatig responses op de enquête in te voeren. Dit wordt voornamelijk gebruikt wanneer enquêtereacties offline werden verzameld.
   • Statistieken: biedt eenvoudige en complexe statistieken en de mogelijkheid om de gegevens te exporteren.
    • Eenvoudige mode: het maakt gebruik van de ingebouwde statistiekfunctie om eenvoudige grafieken en diagrammen te genereren.
    • Expert mode: hiermee kun je bepaalde gegevens selecteren die in de statistieken moeten worden weergegeven. In het geval dat de ingebouwde expertmodus niet voldoet aan de behoeften, kun je de gegevens in andere indelingen exporteren om deze verder te analyseren met behulp van andere, met statistieken gespecialiseerde software.
   • Statistieken tijdmetingen
   • Responsen exporteren: gebruikt om enquêtereacties te exporteren.
   • Responsen importeren: gebruikt om antwoorden te importeren die zijn verzameld in andere enquêtes.
   • Toon opgeslagen maar niet voltooide responsen.
   • Enquête herhalen: gebruikt om dezelfde enquête te starten met dezelfde set deelnemers om trends te analyseren.
   • Batch Verwijdering: gebruik deze functie om responses in batch te verwijderen.
  • Data-invoer: gebruik deze functie om handmatig responses in te voeren. Dit wordt voornamelijk gebruikt wanneer enquêtereacties offline werden verzameld.
  • Gedeeltelijke (opgeslagen) reacties: Onder bepaalde omstandigheden kunnen deelnemers de enquête later hervatten om het invullen te voltooien. De al ingevoerde antwoorden kan je met deze functie al bekijken.