Actions

Difference between revisions of "Statistics/nl"

From LimeSurvey Manual

(Created page with "De uitvoeropties kunnen worden gebruikt om de manier te wijzigen waarop de statistieken worden weergegeven. De volgende opties zijn beschikbaar:")
 
(35 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 198: Line 198:
  
  
*'''Show text responses inline:''' it is disabled by default. It shows the text questions responses without having to click on a browse button (if enabled; useful for the HTML version of output format)
+
* '''Toon tekstuele antwoorden inline:''' is standaard uitgeschakeld. Het toont de antwoorden zonder te klikken op een bladerknop (indien ingeschakeld; handig bij de HTML-versie van de uitvoer).
  
*'''Show graphs:''' it is disabled by default. If enabled, graphs will be displayed
+
* '''Toon diagrammen:''' is standaard uitgeschakeld. Indien ingeschakeld, worden diagrammen weergegeven.
  
*'''Number of columns:''' two is the default number. If you wish to have statistics and graphs displayed on only one or three columns, choose the desired value from this option. It applies to HTML statistics.
+
* '''Aantal kolommen:''' twee is het standaardnummer. Als je wilt dat statistieken en diagrammen worden weergegeven over slechts één of op drie kolommen, kies dan die waarde. Dit is van toepassing op HTML-statistieken.
  
*'''Graph labels:''' choose how the label should look like in the graph.
+
* '''Diagramlabels:''' kies hoe een label eruit moet zien in een diagram.
**''Question code''
+
** ''Vraagcode''
**''Question text''
+
** ''Vraagtekst''
**''Both''
+
** ''Beide''
  
*'''Chart type:''' the following chart type settings are available:
+
* '''Diagramtype:''' de volgende instellingen voor het type zijn beschikbaar:
**''As defined in question settings:'' useful if you wish the graph not to be displayed. If this is the case, deactivate it from the question settings and select from the "Statistics" panel this option.
+
** ''Zoals het in de vraaginstellingen is gedefinieerd'': handig als je wilt dat de grafiek niet wordt weergegeven. Als dit het geval is, deactiveer deze dan uit de vraaginstellingen en selecteer deze optie in de tab "Statistieken".
**''Bar chart''
+
** ''Staafdiagram''
**''Pie chart''
+
** ''Taartdiagram''
**''Radar chart''
+
** ''Radardiagram''
**''Line chart''
+
** ''Lijndiagram''
**''Polar chart''
+
** ''PolarArea''
**''Doughnut chart''
+
** ''Ringdiagram''
 +
 
 +
== Aangepast logo insluiten bij statistische PDF ==
 +
(Beschikbaar in Limesurvey 3.x sinds 12/2018)
 +
 
 +
Als je je eigen logo wilt gebruiken in de statistieken-PDF, zorg er dan voor dat er een bestand met de naam "statistics.jpg" in de map "images" van het [[Custom_Admin_Themes|beheer-thema]] van het systeem staat. Bij [[Global_settings/nl#Algemeen|Algemeen]] is ingesteld welk thema wordt gebruikt.
  
  
Line 222: Line 227:
  
  
The simple mode was created in order to provide simple bar chart statistics that can be quickly exported and saved, and then included into a presentation:
+
De eenvoudige mode is gemaakt om eenvoudige staafdiagramstatistieken te maken die snel kunnen worden geëxporteerd en opgeslagen en vervolgens in een presentatie kunnen worden opgenomen:
  
  
Line 228: Line 233:
  
  
As you can observe, fewer graphs are displayed than in the expert mode. While in the export mode you can display graphs with respect to those who filled out the survey, did not answer it or did not finish completing it, the simple mode displays only statistics that rely on the "countable" data submitted by the respondents (e.g., single or multiple choice questions as well as array questions).
+
Zoals je kunt zien, worden er in deze mode minder diagrammen weergegeven. Hier kun je geen diagrammen  weergeven met betrekking tot degenen die de vragenlijst hebben ingevuld, deze niet hebben beantwoord of de enquête niet hebben voltooid. In de eenvoudige mode worden alleen statistieken weergegeven die afhankelijk zijn van de "telbare" gegevens die door de respondenten zijn ingevuld (bijv. enkele, meerkeuzevragen en matrixvragen).
  
There is only one option to filter the data within the simple mode - via the responses to be included in the statistics. As a result, the statistics may include the complete responses, incomplete responses, or all responses (the aggregated sum of the first two options). This option is located in the upper-right part of the panel.
+
Er is in deze mode slechts één optie om de gegevens te filteren, via de responsen die in de statistieken moeten worden opgenomen. Als gevolg hiervan kunnen de statistieken de volledige responsen, onvolledige responsen of alle responsen bevatten (de geaggregeerde som van de eerste twee opties). Deze optie bevindt zich in de rechterbovenhoek van het paneel.
  
To switch back to [[Statistics#Statistics - expert mode|expert mode]], look for the "Expert mode" button located in the upper-right part of the screen:
+
Klik om terug te schakelen naar de [[Statistics/nl#Expert mode|expert-mode]], op de knop "Expert-mode" rechtsboven:
  
  
Line 238: Line 243:
  
  
{{Note|If you wish to have direct access to the simple mode of Statistics, LimeSurvey allows you to create your own entries in the menu. For more information, check the [[Menu entries configuration|menu entries configuration wiki section]].}}  
+
{{Note|Als je rechtstreeks toegang wilt hebben tot de eenvoudige mode, kun je met LimeSurvey je eigen menu maken. [[Menu entries configuration/nl|Meer informatie.]]}}  
  
  
Line 246: Line 251:
 
LimeSurvey heeft de  functionaliteit om eenvoudige statistieken aan iedereen of de deelnemer te tonen, na het on-line invullen van de enquête.
 
LimeSurvey heeft de  functionaliteit om eenvoudige statistieken aan iedereen of de deelnemer te tonen, na het on-line invullen van de enquête.
  
Als je dit wilt, dan zijn er twee stappen nodig. Je moet bij de enquête de instelling ''Openbare statistieken'' inschakelen (zie tabblad  [[Presentation/nl|Presentatie]]).  Ook moet op [[Presentation/nl#Toon diagrammen in openbare statistieken|daar]] de instelling "Toon diagrammen in openbare statistieken" aan worden gezet Standaard zijn beide uitgeschakeld.
+
Als je dit wilt, dan zijn er twee stappen nodig. Je moet bij de enquête de instelling ''Openbare statistieken'' inschakelen (zie tabblad  [[Presentation/nl|Presentatie]]).  Ook moet [[Presentation/nl#Toon diagrammen in openbare statistieken|daar]] de instelling "Toon diagrammen in openbare statistieken" aan worden gezet. Standaard zijn beide uitgeschakeld.
  
  
Line 252: Line 257:
  
  
Nadat je de enquête hebt ingesteld om statistieken weer te geven, moet je per vraag aangeven welke statistieken je wilt tonen aan de deelnemers. Standaard is geen statistieken. Als je een statistiek wilt weergeven, ga dan de gewenste vraag, zoek het tabblad ''Statistieken'' op en schakel het attribuut [[QS:Public statistics/nl|Toon in openbare statistieken]] in.
+
Nadat je de enquête hebt ingesteld om statistieken weer te geven, moet je per vraag aangeven welke statistieken je wilt tonen aan de deelnemers. Standaard is geen statistieken. Als je een statistiek wilt weergeven, ga dan naar de gewenste vraag, zoek het tabblad ''Statistieken'' op en schakel het attribuut [[QS:Public statistics/nl|Toon in openbare statistieken]] in.
  
  
Line 261: Line 266:
  
  
Na het inschakelen van de openbare statistieken en het selecteren van een of meer vragen voor openbare statistieken door de beheerder van de enquête, ziet de deelnemer nadat de enquête afgerond is, een extra optie op de bedankpagina. Er is een link "Toon statistieken van deze enquête."
+
Na het inschakelen van de openbare statistieken en het selecteren van een of meer vragen voor openbare statistieken door de beheerder van de enquête, ziet de deelnemer nadat hij/zij de enquête afgerond heeft, een optie op de bedankpagina. Er is een link "Toon statistieken van deze enquête."
  
  
Line 273: Line 278:
  
  
{{Note|Please note that only bar charts can be displayed in public statistics.}}
+
{{Note|In openbare statistieken kunnen alleen staafdiagrammen worden weergegeven.}}
  
  
Line 279: Line 284:
  
  
Je kunt het uiterlijk van de openbare statistieken wijzigen door de template.css te wijzigen (zoek naar "#statsContainer"). Er is nu geen eigen sjabloon dat je met de [[Theme editor/nl|LimeSurvey thema editor]] kunt wijzigen.
+
Je kunt het uiterlijk van de openbare statistieken wijzigen door het bestand template.css te wijzigen (zoek naar "#statsContainer"). Er is nu geen eigen sjabloon dat je met de [[Theme editor/nl|LimeSurvey thema-editor]] kunt wijzigen.
  
  
Line 285: Line 290:
  
  
Feel free to edit the following wiki sections to let other LimeSurvey users learn about statistics-related hints & tips.
+
Je kunt hieronder als gebruiker zelf nuttige informatie over het gebruik van statistieken toevoegen, om je kennis met andere  LimeSurvey-gebruikers te delen.
  
  
Line 300: Line 305:
  
  
As it can be observed in the below screenshot, the '''"Sum"''' column shows the aggregated values in the following way:  
+
Zoals je kunt zien in de onderstaande afbeelding, geeft de kolom '''"Som"''' de geaggregeerde waarden op de volgende manier weer:  
  
  
Line 306: Line 311:
  
  
The grouping from the '''"Sum"''' column was done in this way because, when rating questions, survey administrators usually interpret the results in this way:
+
De groepering in de kolom '''"Som"''' is op deze manier gedaan, omdat enquêtebeheerders de waarderingen bij het beoordelen van vragen meestal op deze manier interpreteren:
  
*Y percent of the respondents '''DISLIKE''' item ABC, where Y represents the percentage of those who answered "1" and "2"
+
* Y procent van het '''DISLIKE'''-item ABC van de respondenten, waarbij Y het percentage vertegenwoordigt van degenen die "1" en "2" hebben gekozen.
*X percent of the respondents '''LIKE''' item ABC, where X represents the percentage of those who answered "4" and "5"
+
* X procent van het '''LIKE'''-item ABC van de respondenten , waarbij X staat voor het percentage van degenen die "4" en "5 hebben gekozen.
*Z percent of the respondents have a '''NEUTRAL''' opinion about item ABC, where Z represents the percentage of those who answered "3"
+
* Z procent van de respondenten heeft een '''NEUTRALE''' mening over item ABC, waarbij Z het percentage is van degenen die hebben gekozen voor antwoord "3".
  
  
{| class="wikitable" style="text-align: left"
+
{| class="wikitable" style="text-align:left"
!Answer
+
!Antwoord
!Count
+
!Aantal
!Sum
+
!Som
 
|-
 
|-
 
|1
 
|1
 
|0
 
|0
|50% (the percentage of those who answered "1" and "2")
+
|50% (het percentage van degenen die "1" en "2" hebben gekozen)
 
|-
 
|-
 
|2
 
|2
Line 328: Line 333:
 
|3
 
|3
 
|1
 
|1
|25% (the percentage of those who selected "3" - the neutral option)
+
|25% (het percentage van degenen die "3" hebben geselecteerd,  de neutrale optie)
 
|-
 
|-
 
|4
 
|4
Line 336: Line 341:
 
|5
 
|5
 
|1
 
|1
|25% (the sum of those who answered "4" and "5")
+
| 25% (het percentage van degenen die "4" en "5" hebben gekozen)
 
|-
 
|-
|Sum (Answers)
+
|Som (antwoorden)
 
|4
 
|4
 
|100%
 
|100%
 
|-
 
|-
|No answer
+
|Geen antwoord
 
|1
 
|1
|0% (always "0%")
+
|0% (altijd "0%")
 
|-
 
|-
|Not completed or displayed
+
|Niet voltooid of weergegeven
 
|0
 
|0
|0% (always "0%")
+
|0% (altijd "0%")
 
|-}
 
|-}

Latest revision as of 16:35, 13 November 2019

Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎français • ‎日本語 • ‎Nederlands • ‎português do Brasil • ‎slovenščina


Algemeen

De functie statistieken is beschikbaar via de taakbalk onder Responsen bij "Responsen en statistieken" na het selecteren van een actieve enquête.


Location responses and statistics.png


Klik op de knop Statistieken in de taakbalk:


Statistics.png


De volgende pagina wordt getoond:


Statistics - start page.png


De statistieken kunnen worden getoond in de expert-mode of in de eenvoudige mode. Standaard wordt de expert-mode gebruikt wanneer je op de knop Statistieken klikt.


Expert mode

Als de enquête actief is, of al is afgelopen, dan wil je natuurlijk de resultaten gaan beoordelen. Je kunt de resultaten laten exporteren naar Excel, Word, of csv. Dan kun je er daarna natuurlijk van alles meedoen. Je kunt met de functie Statistieken ook je gegevens bekijken om daaruit informatie af te kunnen leiden.

Je kunt de gegevens in expert-mode filteren en aantallen en samenvattingen van diverse velden laten genereren. Het filteren is niet echt complex, maar toch kan het gemakkelijk zinvolle en verrassende informatie opleveren.


Snelle statistieken

Elke vraag heeft een checkbox waarmee je kunt aangeven dat je een samenvatting van deze vraag wilt hebben. Als je beweegt over de (mogelijk ingekorte) vraag krijg je de hele vraag te zien. Om de resultaten voor een of meerdere vragen te zien, vink dan de checkbox(en) bovenaan de vraag/vragen aan en klik op "Toon statistieken".


Select answers and view statistics.png


Je kunt ook alle resultaten laten tonen, dan vink je de keuze bovenin "Toon samenvatting van alle beschikbare velden" aan en klik op "Toon statistieken".


View summary of all available fields.png


Je krijgt een overzicht met de resultaten, waarin het aantal en een samenvatting voor elke gekozen vraag wordt aangegeven, dit met een samenvatting van alle mogelijke antwoorden in die betreffende vraag. Dit met de totalen en ook met een percentage.


Results view statistics.png


Help.pngHou er rekening mee dat de statistieken op dezelfde pagina worden weergegeven omdat het standaard uitvoerformaat HTML is. Als dit wordt gewijzigd in PDF of Excel, wordt er een pop-up weergegeven zodra op de knop "Toon statistieken" wordt gedrukt, waarin je wordt gevraagd het bestand op uw computer op te slaan.


Gegevens filteren

Er zijn algemene en respons filters.


Algemene filters

Dit zijn filters op algemeen niveau:


General filters - statistics.png


De filters kunnen betrekking hebben op:


 • Gegevensselectie
  • De status van de responsen:
   • Volledige responsen: responsen met een inzendingsdatum.
   • Onvolledige responsen: responsen zonder inzendingsdatum.
   • Alle responsen.
  • Statistieken taal: als er meerdere talen worden gebruikt, is deze filteroptie handig om respondenten te verdelen op basis van de taal die ze hebben gebruikt om de enquête in te vullen.Bij Gegevensselectie zijn de velden:
 • Toon samenvatting van alle beschikbare velden: standaard uitgeschakeld. Door het in te schakelen, worden alle enquêtevragen en groepen in aanmerking genomen bij het uitvoeren van het statistiekscript!
 • Subtotalen van getoonde vragen: standaard uitgeschakeld. Het telt statistieken voor elke vraag alleen gebaseerd op het totale aantal responsen waarvoor de vraag werd getoond (goede manier om de onvoltooide / onvolledige responsen te filteren).


 • Respons-ID: gebruik het ID-nummer om de responses te filteren.
 • Verzendingsdatum: wordt alleen weergegeven als tijdmetingen is ingeschakeld. Je kunt de gegevens filteren op basis van de datum waarop de respondent de enquête afgerond heeft.

Om de antwoorden gefilterd te krijgen volgens de algemene filters, schakel dan de optie Toon samenvatting van alle beschikbare velden in en klik u op de knop Toon statistieken in de rechterbovenhoek.


Respons filters

Afhankelijk van het gebruikte vraagtype, kunnen er verschillende velden worden gebruikt om de responsen te filteren:

 • Op respons: selecteer een of meerdere responsen in de lijst onder elke vraag om de gegevens te filteren op die responsen (Je kunt er meerdere selecteren door de CTRL-toets ingedrukt te houden bij het selecteren bij dezelfde vraag). Als je een samenvatting wilt van alle velden (checkbox bovenin), stel dan eerst je filters in voordat je deze keuze maakt.
 • Op tekst: Je kunt in vrije tekst en vergelijkbare vraagtypes selecteren op tekst. Je kunt hierbij ook een %-teken gebruiken. Voorbeeld: als je zoekt op 'Tom%' dan krijgt je alle teksten in dat veld met de teksten als 'Tombe' en 'Tommy', enz.
 • Op numerieke waarde: je kunt, bij vraagtypes met een numerieke waarde als antwoord, selecteren op een bepaalde numerieke waarde.


Response filters - filtering options.png


Na de keuze "Toon statistieken" krijg je een overzicht met het aantal resultaten dat aan je criteria voldoet, en per gekozen vraag een lijst met alle mogelijke antwoorden, hun totalen en de percentages. Deze resultaten zijn natuurlijk maar een gedeelte van de ingestuurde responsen, want je hebt criteria kunnen opgeven. Als je er 146 selecteert van de in totaal 180 responsen, dan is de samenvatting ook maar op grond van die 146.

De onderstaande afbeeldingen tonen de statistieken voor de "Werknemersstatus" van alleen volledige responsen/vrouw/leeftijd 18-25. Dat zijn er in dit geval 6 van de 13.


Stats 1a new.png


Stats 1b new.png


Stats 2b.png


Stats 2 new.png


Important.png
Let goed op :
 • Als je een criteria gebruikt op een vraag die je ook wilt tonen in de samenvatting, dan krijg je alleen de antwoorden die aan de criteria voldoen.
 • Je kunt meerdere opties kiezen door de CTRL-toets ingedrukt te houden als je een optie selecteert. Een gekozen optie kun je weer niet meenemen door er op te klikken, met de CTRL-toets ingedrukt als je de andere gekozen opties wilt laten staan.


Diagrammen

Help.pngOm technische redenen bevat de Excel-uitvoer geen diagrammen. Als de PDF-uitvoer is geselecteerd, zijn de diagrammen beperkt tot taartdiagrammen (vragen met één keuze) en staafdiagrammen (meerkeuzevraagtypen).


Bij het maken van diagrammen wordt de bibliotheek pChart gebruikt, deze is standaard beschikbaar en hoeft normaal gesproken niet te worden ingesteld.

Na het genereren van de diagrammen kun je deze eenvoudig exporteren. Klik met de rechter muistoets op het plaatje en kies "Afbeelding opslaan als...". Sla het op als png-bestand.

Je kunt ook de functie "Afbeeldingen exporteren":


Export images buttom.png


Help.png Let op: LimeSurvey kan niet bij elk vraagtype een diagram maken. Bij het vraagtype numerieke invoer kan het bijvoorbeeld niet. Er wordt echter een eenvoudige tabel weergegeven: aantal, som, standaardafwijking, gemiddelde, minimum, mediaan en maximum:


Numerical question type statistics.png


Om te zien welke vraagtypes gebruikt kunnen worden in statistieken en / of diagrammen, moet je elk vraagtype bekijken. Als er statistieken bij het vraagtype beschikbaar zijn, controleer dan welke opties er zijn. Er zijn drie statistische attributen: Diagramtype, Toon diagram en Openbare statistieken.

"Onvolledige responsen", "Geen antwoord" en "Niet afgerond / Niet getoond" tellen

 • "Onvolledige respons" : een respons waar de gebruiker met invullen mee is begonnen, maar die niet heeft voltooid door op verzenden te klikken.

Er is dan in dit record dus geen SubmitDate in de responstabel.

 • "Geen antwoord": een vraag die is getoond, maar waar de gebruiker geen antwoord op heeft gegeven.

De gebruiker kan een niet verplichte vraag overslaan. Er is dan een waarde "" (lege string) opgeslagen in de database bij deze vraag. Dit kan natuurlijk niet voor datums of numerieke invoer.

 • "Niet afgerond/Niet getoond" : als de pagina met de vraag niet is getoond. Het kan door condities komen dat een pagina / vraag niet wordt getoond. De deelnemer kan ook de enquête onvolledig hebben ingevuld, zonder deze vraag te beantwoorden.

Een techneut zou zeggen, er staat in dit veld in de database een NULL.


Uitvoerformaat en opties

De statistieken kunnen in drie verschillende formaten worden getoond:


Output format - statistics.png


 • HTML (standaardoptie): de statistieken worden weergegeven in LimeSurvey.
 • PDF: er verschijnt een pop-up-venster met de vraag om de statistieken als een PDF-bestand op te slaan.
 • Excel: kies Excel als je de gegevens in een spreadsheetprogramma wilt bewerken, via dat programma kun je de gegevens exporteren naar CSV om te werken met geavanceerde statistische hulpmiddelen als SPSS of R.


De uitvoeropties kunnen worden gebruikt om de manier te wijzigen waarop de statistieken worden weergegeven. De volgende opties zijn beschikbaar:


Output options - statistics.png


 • Toon tekstuele antwoorden inline: is standaard uitgeschakeld. Het toont de antwoorden zonder te klikken op een bladerknop (indien ingeschakeld; handig bij de HTML-versie van de uitvoer).
 • Toon diagrammen: is standaard uitgeschakeld. Indien ingeschakeld, worden diagrammen weergegeven.
 • Aantal kolommen: twee is het standaardnummer. Als je wilt dat statistieken en diagrammen worden weergegeven over slechts één of op drie kolommen, kies dan die waarde. Dit is van toepassing op HTML-statistieken.
 • Diagramlabels: kies hoe een label eruit moet zien in een diagram.
  • Vraagcode
  • Vraagtekst
  • Beide
 • Diagramtype: de volgende instellingen voor het type zijn beschikbaar:
  • Zoals het in de vraaginstellingen is gedefinieerd: handig als je wilt dat de grafiek niet wordt weergegeven. Als dit het geval is, deactiveer deze dan uit de vraaginstellingen en selecteer deze optie in de tab "Statistieken".
  • Staafdiagram
  • Taartdiagram
  • Radardiagram
  • Lijndiagram
  • PolarArea
  • Ringdiagram

Aangepast logo insluiten bij statistische PDF

(Beschikbaar in Limesurvey 3.x sinds 12/2018)

Als je je eigen logo wilt gebruiken in de statistieken-PDF, zorg er dan voor dat er een bestand met de naam "statistics.jpg" in de map "images" van het beheer-thema van het systeem staat. Bij Algemeen is ingesteld welk thema wordt gebruikt.


Eenvoudige mode

De eenvoudige mode is gemaakt om eenvoudige staafdiagramstatistieken te maken die snel kunnen worden geëxporteerd en opgeslagen en vervolgens in een presentatie kunnen worden opgenomen:


Simple mode - statistics.png


Zoals je kunt zien, worden er in deze mode minder diagrammen weergegeven. Hier kun je geen diagrammen weergeven met betrekking tot degenen die de vragenlijst hebben ingevuld, deze niet hebben beantwoord of de enquête niet hebben voltooid. In de eenvoudige mode worden alleen statistieken weergegeven die afhankelijk zijn van de "telbare" gegevens die door de respondenten zijn ingevuld (bijv. enkele, meerkeuzevragen en matrixvragen).

Er is in deze mode slechts één optie om de gegevens te filteren, via de responsen die in de statistieken moeten worden opgenomen. Als gevolg hiervan kunnen de statistieken de volledige responsen, onvolledige responsen of alle responsen bevatten (de geaggregeerde som van de eerste twee opties). Deze optie bevindt zich in de rechterbovenhoek van het paneel.

Klik om terug te schakelen naar de expert-mode, op de knop "Expert-mode" rechtsboven:


Switch to expert mode.png


Help.pngAls je rechtstreeks toegang wilt hebben tot de eenvoudige mode, kun je met LimeSurvey je eigen menu maken. Meer informatie.


Openbare statistieken

LimeSurvey heeft de functionaliteit om eenvoudige statistieken aan iedereen of de deelnemer te tonen, na het on-line invullen van de enquête.

Als je dit wilt, dan zijn er twee stappen nodig. Je moet bij de enquête de instelling Openbare statistieken inschakelen (zie tabblad Presentatie). Ook moet daar de instelling "Toon diagrammen in openbare statistieken" aan worden gezet. Standaard zijn beide uitgeschakeld.


Presentation - public statistics.png


Nadat je de enquête hebt ingesteld om statistieken weer te geven, moet je per vraag aangeven welke statistieken je wilt tonen aan de deelnemers. Standaard is geen statistieken. Als je een statistiek wilt weergeven, ga dan naar de gewenste vraag, zoek het tabblad Statistieken op en schakel het attribuut Toon in openbare statistieken in.


Statistics tab - public statistics.png


Wat de deelnemer ziet

Na het inschakelen van de openbare statistieken en het selecteren van een of meer vragen voor openbare statistieken door de beheerder van de enquête, ziet de deelnemer nadat hij/zij de enquête afgerond heeft, een optie op de bedankpagina. Er is een link "Toon statistieken van deze enquête."


Respondent - view statistics.png


De statistieken worden op deze pagina weergegeven. Diagrammen kunnen ook worden weergegeven door het vraagattribuut Toon diagram in te schakelen:


Display statistics to user.png


Help.pngIn openbare statistieken kunnen alleen staafdiagrammen worden weergegeven.


Uiterlijk openbare statistieken wijzigen

Je kunt het uiterlijk van de openbare statistieken wijzigen door het bestand template.css te wijzigen (zoek naar "#statsContainer"). Er is nu geen eigen sjabloon dat je met de LimeSurvey thema-editor kunt wijzigen.


Tips

Je kunt hieronder als gebruiker zelf nuttige informatie over het gebruik van statistieken toevoegen, om je kennis met andere LimeSurvey-gebruikers te delen.


Oplossen van verkeerd lettertype bij het exporteren

Voor sommige talen (o.a. Chinees) kent het standaard gebruikte font (Vera) niet de hele benodigde tekenset. In dat geval kun je in config.php via de instelling $chartfontfile een ander TTF-font gebruiken (Zie config-defaults.php). Voor Chinees (vereenvoudigd en traditioneel) bevelen we het font FireFlySung aan, dat kun je downloaden op github.


Veel gestelde vragen

5 puntkeuze vraagtype - de kolom "Som"

Zoals je kunt zien in de onderstaande afbeelding, geeft de kolom "Som" de geaggregeerde waarden op de volgende manier weer:


Sum column SC.png


De groepering in de kolom "Som" is op deze manier gedaan, omdat enquêtebeheerders de waarderingen bij het beoordelen van vragen meestal op deze manier interpreteren:

 • Y procent van het DISLIKE-item ABC van de respondenten, waarbij Y het percentage vertegenwoordigt van degenen die "1" en "2" hebben gekozen.
 • X procent van het LIKE-item ABC van de respondenten , waarbij X staat voor het percentage van degenen die "4" en "5 hebben gekozen.
 • Z procent van de respondenten heeft een NEUTRALE mening over item ABC, waarbij Z het percentage is van degenen die hebben gekozen voor antwoord "3".


Antwoord Aantal Som
1 0 50% (het percentage van degenen die "1" en "2" hebben gekozen)
2 2
3 1 25% (het percentage van degenen die "3" hebben geselecteerd, de neutrale optie)
4 0
5 1 25% (het percentage van degenen die "4" en "5" hebben gekozen)
Som (antwoorden) 4 100%
Geen antwoord 1 0% (altijd "0%")
Niet voltooid of weergegeven 0 0% (altijd "0%")