Actions

Special

All translations

Enter a message name below to show all available translations.

Message

Found 3 translations.

NameCurrent message text
 h English (en)The code regeneration can be done:
*'''Straight:''' If this option is used, each question will be allocated a code that corresponds to their order from the [[Survey structure|survey structure]] (e.g. Q00001, Q0002, etc.);
*'''By question group:''' If this option is chosen, each question will be allocated a code that corresponds to the group each of them belongs to and their order within that question group: (G1Q00001, G1Q00002, G2Q00001, etc.).
 h Japanese (ja)コード再生成は以下の2方式があります。
*'''一括:''' このオプションを使用すると、それぞれの質問には[[Survey structure/ja|アンケート構造]]の順番に従って、コードがQ00001、Q00002のように割り当てられます。
*'''質問グループで:''' このオプションを選択すると、それぞれの質問には質問が所属するグループとそのグループ内の順番に対応するコードがG1Q00001、G1Q00002、G2Q00001のように割り当てられます。
 h Dutch (nl)Er zijn twee opties voor het opnieuw toekennen van vraagcodes:
* '''Per vraag:''' Als deze optie wordt gebruikt, krijgt elke vraag een code die overeenkomt met de [[Survey structure/nl| volgorde]] (bijv. Q00001, Q0002, enz.).
* '''Per vraaggroep:''' Als deze optie wordt gekozen, krijgt elke vraag een code toegewezen die overeenkomt met de groep waartoe ze behoren en hun volgorde binnen die vraaggroep: (G1Q00001, G1Q00002, G2Q00001, enz.).