Actions

Special

All translations

Enter a message name below to show all available translations.

Message

Found 4 translations.

NameCurrent message text
 h English (en)<div class="simplebox">[[File:help.png]] The resources (jpg, png etc.) from the original theme are copied when extending a theme. This is because if you copy a CSS file from the original theme locally, and if it refers to those files (like in background-image statement), it will need to find those pictures in the current theme path. </div>
 h Spanish (es)<div class="simplebox"> [[File:help.png]] Los recursos (jpg, png, etc.) del tema original se copian al extender un tema. Esto se debe a que si copia un archivo CSS del tema original localmente, y si se refiere a esos archivos (como en la declaración de imagen de fondo), necesitará encontrar esas imágenes en la ruta del tema actual. </div>
 h Japanese (ja)<div class="simplebox">[[File:help.png]] 元のテンプレートのリソース(jpg、pngなど)は、テンプレートを拡張するときにコピーされます。これは、CSSファイルを元のテンプレートからローカルにコピーし、そのファイルを背景画像ステートメントなどで参照する場合、現在のテンプレートパスからそれらの画像にたどり着く必要があるからです。</div>
 h Dutch (nl)<div class="simplebox">[[File:help.png]] De bronnen (jpg, png enz.) van het originele thema worden bij het uitbreiden gekopieerd. Dit moet omdat als je een CSS-bestand kopieert en er zijn referenties (bijvoorbeeld bij een background-image) dan moeten die in het huidige thema-pad te vinden zijn.</div>