Actions

Special

All translations

Enter a message name below to show all available translations.

Message

Found 6 translations.

NameCurrent message text
 h German (de)=Semester of Code Teilnahme=
Folgende Seiten sind nur auf Englisch verfügbar:
*[[Semester of Code 2014]]
 h English (en)=Semester of Code participation=
*[[Semester of Code 2014]]
 h Spanish (es)==Participación en el Semestre de Código==
*[[Semester of Code 2014]]
 h Japanese (ja)=Semester of Codeへの参加=
*[[Semester of Code 2014]]
 h Dutch (nl)=Deelnemen aan werkkamp ontwikkeling=
*[[Semester of Code 2014|Werkkamp ontwikkeling 2014]]
 h Polish (pl)= Uczestnictwo w "Semester of Code" =
* [[Semestr Code 2014]]