Actions

QS

QS: Loại trừ bộ lọc mảng

From LimeSurvey Manual

Revision as of 10:03, 4 January 2024 by Maren.fritz (talk | contribs) (Created page with "Bạn có thể tải xuống ví dụ này từ liên kết sau: Limesurvey_group_array_filter_exclude.zip. Question...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)


Bộ lọc loại trừ mảng (array_filter_exclude)

Sự miêu tả

Cài đặt Loại trừ bộ lọc mảng' cho phép bạn sử dụng bất kỳ câu hỏi trắc nghiệm nào để chọn hoặc đặt câu trả lời 'KHÔNG được hiển thị trong danh sách, mảng hoặc câu hỏi trắc nghiệm tiếp theo.

Các câu hỏi tiếp theo có thể được lọc theo bất kỳ loại câu hỏi mảng nào, bao gồm:
  • Nhiều lựa chọn
  • Trắc nghiệm có nhận xét
  • Nhiều văn bản ngắn
  • Nhiều số
  • Mảng (5 điểm, 10 điểm, Có/Không/Không xác định, Tăng/Giống/Giảm, Theo cột)
  • Mảng (Tỷ lệ kép, Văn bản, Số)
  • Xếp hạng

Hơn nữa, mỗi loại câu hỏi này đều có thể được lọc.

Ngoại lệ duy nhất là Mảng theo cột có thể lọc các câu hỏi khác nhưng không thể lọc được.

Làm thế nào để thiết lập nó

Nhập mã câu hỏi của câu hỏi nhiều phương án vào ô bộ lọc loại trừ mảng' của câu hỏi bạn đang chỉnh sửa. Câu hỏi tương ứng sẽ được sử dụng làm nguồn thông tin cho câu hỏi hiện tại, các câu trả lời không được chọn từ câu hỏi trước sẽ được truy xuất và sử dụng làm phương án trả lời cho câu hỏi hiện tại. Ví dụ: nếu mã câu hỏi trắc nghiệm nguồn của bạn là "Q1", hãy nhập "Q1" vào hộp 'Bộ lọc loại trừ mảng' để bắt đầu quá trình lọc các câu trả lời. Chỉ những phương án trả lời KHÔNG được chọn trong câu hỏi Q1 mới hiển thị trong câu hỏi của bạn.

Nếu bạn muốn lọc nhiều câu hỏi hơn thông qua tùy chọn này, hãy nhập mã câu hỏi vào hộp cách nhau bằng dấu chấm phẩy (;).

Template:Cảnh báo

Xếp tầng

Các tùy chọn đã chọn có thể được hiển thị theo tầng. Điều này có nghĩa là bạn có thể chọn một câu hỏi để lọc một câu hỏi khác, câu hỏi này sẽ lọc một câu hỏi khác, v.v.

Ví dụ

Chúng ta cùng xem ví dụ dưới đây:Trong ảnh chụp màn hình ở trên, chúng tôi nhận được hai câu hỏi. Câu hỏi đầu tiên là loại câu hỏi nhiều lựa chọn, trong khi câu hỏi thứ hai là loại câu hỏi trắc nghiệm có nhận xét. Các câu trả lời bạn cung cấp trong câu hỏi đầu tiên sẽ bị loại khỏi câu hỏi thứ hai. Ví dụ: nếu bạn chọn tùy chọn ComfortUpdate (có mã câu hỏi phụ 'SQ1') và tùy chọn Plugin ('SQ4'), thì những người tương ứng với câu hỏi phụ 'SQ1' và 'SQ4' khỏi câu hỏi thứ hai sẽ bị loại. Trong ảnh chụp màn hình của chúng tôi, chúng tôi có thể quan sát thấy rằng chỉ những tùy chọn không được chọn trong câu hỏi đầu tiên và được hiển thị trong câu hỏi thứ hai.

Bạn có thể tải xuống ví dụ này từ liên kết sau: Limesurvey_group_array_filter_exclude.zip. Nhập nhóm câu hỏi này vào bản cài đặt LimeSurvey của bạn.


Danh mục:Cài đặt câu hỏiDanh mục:Tùy chọn logic câu hỏi