Actions

Difference between revisions of "Import responses/nl"

From LimeSurvey Manual

(Created page with "* '''Responsdatabestand:''' selecteer het bestand dat moet worden geüpload vanaf je computer. De geaccepteerde bestandsindelingen zijn: csv, vv en txt.")
(21 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 84: Line 84:
  
  
{{Note|As long as the first two lines are intact, you can import your vv survey file back into an active LimeSurvey survey.}}
+
{{Note|Als de eerste twee regels maar kloppen, kun je het bestand importeren in een actieve LimeSurvey enquête.}}
  
  
* '''Exclude record IDs?:''' if 'id' column exist in the file you can exclude this line or not. If this setting is checked then a new record is added for each line of the .vv file. If unchecked you can choose:
+
* '''Record ID's uitsluiten?:''' als de kolom 'id' in het bestand voorkomt, kun je deze regel uitsluiten of niet. Als deze instelling is aangevinkt, wordt een nieuw record toegevoegd voor elke regel van het vv-bestand. Indien niet aangevinkt, kun je kiezen:
  
  
Line 93: Line 93:
  
  
* '''When an imported record matches an existing record ID''' (displayed if '''exclude record IDs''' is disabled, see the above screenshot):
+
* '''Als een geïmporteerd record gelijk is aan een bestaand record ID:''' (weergegeven als '''Record ID's uitsluiten''' is uitgeschakeld, zie de bovenstaande afbeelding) :
** ''skip:'' report and skip the new record. After upload you will see if the record already existed - if it did it's not imported.
+
** ''Overslaan:'' Rapporteren en overslaan. Na het uploaden zul je zien of het record al bestond, als dit het geval is, wordt het niet geïmporteerd.
** ''renumber:'' renumber the new record. A new record is added to the response table with answer of the VV file.
+
** ''Hernummer:'' hernummer het nieuwe record. Een nieuw record wordt toegevoegd aan de tabel met de regel in het VV-bestand.
** ''replace:'' replace the existing record. The old record is deleted and completely replaced by the record from the VV file.
+
** ''Vervang:'' vervangt het bestaande record. Het oude record wordt verwijderd en vervangen door het record in het VV-bestand.
** ''replace answer:'' replace response details from the vv file into the existing record. The old record is updated with the new response from the VV file.
+
** ''Vervang antwoord:'' vervang antwoorddetails uit het vv-bestand in het bestaande record. Het oude record wordt dus bijgewerkt met het de respons in het VV-bestand.
  
* '''Import as not finalized response?:''' if checked, the submitdate is set to NULL - the response is set to not completed.
+
* '''Importeren als niet complete antwoorden?:''' indien aangevinkt, is de verzenddatum ingesteld op NULL, de response is nog niet volledig,
  
* '''Character set of the file:''' you can choose the character set of the file - the default and recommended value is UTF-8 but some spreadsheet program don't allow to choose a character set.
+
* '''Karakterset van het bestand:''' Je kunt de tekenset van het bestand kiezen, de standaard en aanbevolen waarde is UTF-8, sommige spreadsheetprogramma's staan niet toe om een tekenset te kiezen.
  
* '''First line contains question codes:''' iy default, VV file's first line contains the human readable question, the real column names being located on the second line. Basically, the first line contains the real column names.
+
* '''De eerste bevat vraagcodes:''' standaard bevat de eerste regel van het VV-bestand de leesbare vraag, de echte kolomnamen staan in de tweede regel.
  
* '''Force import:''' if the question codes are not found in the database name or in [[Expression_Manager#Qcode_Variable_Naming|Qcode Variable Naming]], then columns are assigned depending of order. This can be used to import the VV file from different LimeSurvey instance. Regardless of this, each survey must be exactly the same. We strongly recommend to use this option only if you know what you are doing. It can be very dangerous - the results can end up in the wrong column.
+
* '''Forceer importeren:''' als de vraagcodes niet worden gevonden in de databasenaam of in [[Expression_Manager/nl#Naamgeving Qcode Variabele|Naamgeving Qcode Variabele]], worden de kolommen toegewezen afhankelijk van de volgorde. Dit kan worden gebruikt om  VV-bestanden van verschillende LimeSurvey-instanties te importeren. Buiten dat, moet elke enquête exact hetzelfde zijn. We raden aan om deze optie alleen te gebruiken als je weet wat je doet. Het kan heel gevaarlijk zijn, de resultaten kunnen in de verkeerde kolom terechtkomen.
  
  
===Potential issues & solutions with the VV file===
+
===Gereserveerde namen===
  
 +
De gereserveerde namen staan tussen haakjes. Bij het importeren van een VV-bestand in LimeSurvey worden de strings vervangen door:
 +
* <code>{question_not_shown}</code> : NULL-waarde in de database. LimeSurvey gebruikt [empty string] voor vragen die niet beantwoord zijn en NULL-waarde voor vragen die niet getoond zijn (bijv. door expressies).
 +
* <code>{quote}</code> : " (dubbele aanhalingstekens)
 +
* <code>{cr}</code> : Carriage return
 +
* <code>{newline}</code> : Een nieuwe regel
 +
* <code>{lbrace}</code> : Linkerhaakje (bijvoorbeeld als je een regelovergang in het antwoord wilt invoeren, <code>{lbrace}{cr}</code>)
  
If you used Microsoft Excel to edit the exported '''vv file''', the data structure of this file may be corrupted, so LimeSurvey is not able to import the edited file. You can try the following workaround to get the import working without an error:
+
===Mogelijke problemen en oplossingen===
  
#Open your exported vv file in Excel and do your edits.
 
#Save it as tab-separated text file (it creates a new file with the extension .txt).
 
#Do another "clean" vv export from LimeSurvey.
 
#Open this new exported vv file with a text editor like notepad (or anything similar).
 
#Press CTRL + A to mark all of the content and delete it.
 
#Open the Excel edited vv file (the tab separated .txt file) with a text editor and press CTRL + A to mark all the content.
 
#Press CTRL + C to copy the content and paste it into the new (now empty) vv file.
 
#Press CTRL + S to save the file as it is (in .csv format).
 
#Try now to import this file.
 
  
 +
Als je Microsoft Excel gebruikt om het geëxporteerde '''vv-bestand''' te bewerken, kan de gegevensstructuur van dit bestand mogelijk beschadigd worden, waardoor LimeSurvey het bewerkte bestand niet kan importeren. Je kunt dan het volgende proberen:
  
{{Alert|title=Attention|text=Possible import errors include date format - some system date fields do not allow a NULL value, some do. If the date looks okay but gives an error, use the Excel cell format "2009-12-01".}}
+
#Open het geëxporteerde vv-bestand in Excel en voer de  bewerkingen uit.
 +
#Sla het op als een door tabs gescheiden tekstbestand (het maakt een bestand met de extensie txt).
 +
#Doe nog een "schone" vv export inLimeSurvey.
 +
#Open dit nieuwe vv-bestand met een teksteditor zoals kladblok.
 +
#Druk op CTRL + A om alle inhoud te markeren en daarna te verwijderen.
 +
#Open je bewaarde bestand (het txt-bestand) met een teksteditor en druk op CTRL + A om alle inhoud te markeren.
 +
# Druk op CTRL + C om de inhoud te kopiëren en in het nieuwe (dus lege) vv-bestand te plakken.
 +
#Sla het op met CTRL + S zoals het is (in .csv-indeling).
 +
#Probeer nu om dit bestand te importeren.
  
  
{{Note|For other problems & solutions related to the export and import functionalities provided by LimeSurvey, please check the following [[Problems & solutions|wiki section]]. In the case in which you found a bug or something is not working properly/as described in the manual, please open a ticket (via your limesurvey.org administration panel), create a [https://www.limesurvey.org/community/forums forum post], or submit directly a bug report on our [https://bugs.limesurvey.org/ bugs tracker].}}
+
{{Alert|title=Attentie|text=Het datumformaat kan tot fouten leiden, sommige systeemdatumvelden staan geen NULL-waarde toe. Als de datum goed lijkt, maar een fout bevat, gebruik dan de Excel-celnotatie "2009-12-01".}}
 +
 
 +
 
 +
{{Note|Raadpleeg voor overige problemen en oplossingen bij het exporteren/importeren in LimeSurvey [[Problems & solutions/nl|dit document]]. Als je een fout vindt of iets niet goed werkt, afwijkend van de hanleiding, open dan een ticket (in het limesurvey.org administratiescherm), post een bericht op ons [https://www.limesurvey.org/community/forums forum], of voer direct een bugrapport [https://bugs.limesurvey.org/ in].}}

Revision as of 11:58, 14 June 2019

Other languages:
English • ‎Nederlands • ‎日本語


Inleiding

De functie importeer responsen dient om oude responsen/reacties in de Respons-tabel te importeren. Je zou het kunnen gebruiken:

 • als je de enquête op meerdere LimeSurvey-installaties hebt gehouden en ze nu op een installatie wil samenvoegen.
 • als bijvoorbeeld sommige vragen niet het juiste type hebben. Omdat je in LimeSurvey het vraagtype niet kunt wijzigen als de enquête actief is moet je de enquête deactiveren. De al aanwezige responsen worden dan in een aparte tabel gezet. Na het corrigeren van het vraagtype kun je de enquête weer activeren en deze responsen weer importeren uit die tabel.
 • als je meerdere regels batchgewijs wilt bewerken met spreadsheet-software en ze later opnieuw wilt importeren in LimeSurvey. Bijvoorbeeld om de opgeslagen responsen te wijzigen vanwege de aanpassingen in de enquête.


De functie staat in de taakbalk onder Responsen & statistieken (weergegeven op een enquêtegerelateerd panel), klik vervolgens op Responsen:


Browse results.png


De standaardpagina met de samenvatting wordt getoond. De functie Importeren staat bovenaan op de taakbalk:


Import responses.png


De opties zijn:


Importeren

Responsen importeren uit een gedeactiveerde enquêtetabel

Na het aanklikken wordt de volgende pagina getoond:


Import responses from a deactivated survey table.png


Op deze pagina zijn er twee opties:

 • Bron tabel: selecteer de tabel die je wil importeren. De tabellen kunnen staan op twéé tabbladen: het tabblad Compatibel en op het tabblad Compatibel met type afdwinging. Die laatste optie wordt hieronder uitgelegd, hierbij is er bij het gebruik altijd een zeker risico.
 • Importeer tijdmetingen (indien aanwezig): tijdmetingen worden in een andere tabel opgeslagen. Indien aangevinkt worden ook de tijdmetingen geïmporteerd.


Help.pngOm tijdmetingen te gebruiken moet dit zijn ingeschakeld.


Vervolgens wordt op het scherm aangegeven wat de verschillen tussen de huidige en de geselecteerde te importeren responsetabel zijn.


Important.png
  Waarschuwing :

Je kunt alle oude responsen importeren die compatibel zijn met de huidige enquête. Compatibiliteit wordt bepaald door kolomtypen en namen te vergelijken, daarbij wordt het ID-veld altijd genegeerd.

Compatibel met type afdwinging kan het importeren doen mislukken; gebruik het niet of met veel aandacht en controleer de resultaten zorgvuldig.

LimeSurvey detecteert en verwerkt de volgende wijzigingen:

 • Vraag is verplaatst naar een andere groep (resultaat is correct geïmporteerd).
 • Vraag is verwijderd in huidige enquête (invoerveld wordt genegeerd).
 • Vraag is toegevoegd aan huidige enquête (invoerveld krijgt de ingestelde standaardwaarde).

Importeer een VV-enquête-bestand

Als je op de knop Importeer een VV-enquête klikt, wordt de volgende pagina getoond:


Import a vv response data file panel.png


 • Responsdatabestand: selecteer het bestand dat moet worden geüpload vanaf je computer. De geaccepteerde bestandsindelingen zijn: csv, vv en txt.


Help.pngAls de eerste twee regels maar kloppen, kun je het bestand importeren in een actieve LimeSurvey enquête.


 • Record ID's uitsluiten?: als de kolom 'id' in het bestand voorkomt, kun je deze regel uitsluiten of niet. Als deze instelling is aangevinkt, wordt een nieuw record toegevoegd voor elke regel van het vv-bestand. Indien niet aangevinkt, kun je kiezen:


Exclude record ids importvv.png


 • Als een geïmporteerd record gelijk is aan een bestaand record ID: (weergegeven als Record ID's uitsluiten is uitgeschakeld, zie de bovenstaande afbeelding) :
  • Overslaan: Rapporteren en overslaan. Na het uploaden zul je zien of het record al bestond, als dit het geval is, wordt het niet geïmporteerd.
  • Hernummer: hernummer het nieuwe record. Een nieuw record wordt toegevoegd aan de tabel met de regel in het VV-bestand.
  • Vervang: vervangt het bestaande record. Het oude record wordt verwijderd en vervangen door het record in het VV-bestand.
  • Vervang antwoord: vervang antwoorddetails uit het vv-bestand in het bestaande record. Het oude record wordt dus bijgewerkt met het de respons in het VV-bestand.
 • Importeren als niet complete antwoorden?: indien aangevinkt, is de verzenddatum ingesteld op NULL, de response is nog niet volledig,
 • Karakterset van het bestand: Je kunt de tekenset van het bestand kiezen, de standaard en aanbevolen waarde is UTF-8, sommige spreadsheetprogramma's staan niet toe om een tekenset te kiezen.
 • De eerste bevat vraagcodes: standaard bevat de eerste regel van het VV-bestand de leesbare vraag, de echte kolomnamen staan in de tweede regel.
 • Forceer importeren: als de vraagcodes niet worden gevonden in de databasenaam of in Naamgeving Qcode Variabele, worden de kolommen toegewezen afhankelijk van de volgorde. Dit kan worden gebruikt om VV-bestanden van verschillende LimeSurvey-instanties te importeren. Buiten dat, moet elke enquête exact hetzelfde zijn. We raden aan om deze optie alleen te gebruiken als je weet wat je doet. Het kan heel gevaarlijk zijn, de resultaten kunnen in de verkeerde kolom terechtkomen.


Gereserveerde namen

De gereserveerde namen staan tussen haakjes. Bij het importeren van een VV-bestand in LimeSurvey worden de strings vervangen door:

 • {question_not_shown} : NULL-waarde in de database. LimeSurvey gebruikt [empty string] voor vragen die niet beantwoord zijn en NULL-waarde voor vragen die niet getoond zijn (bijv. door expressies).
 • {quote} : " (dubbele aanhalingstekens)
 • {cr} : Carriage return
 • {newline} : Een nieuwe regel
 • {lbrace} : Linkerhaakje (bijvoorbeeld als je een regelovergang in het antwoord wilt invoeren, {lbrace}{cr})

Mogelijke problemen en oplossingen

Als je Microsoft Excel gebruikt om het geëxporteerde vv-bestand te bewerken, kan de gegevensstructuur van dit bestand mogelijk beschadigd worden, waardoor LimeSurvey het bewerkte bestand niet kan importeren. Je kunt dan het volgende proberen:

 1. Open het geëxporteerde vv-bestand in Excel en voer de bewerkingen uit.
 2. Sla het op als een door tabs gescheiden tekstbestand (het maakt een bestand met de extensie txt).
 3. Doe nog een "schone" vv export inLimeSurvey.
 4. Open dit nieuwe vv-bestand met een teksteditor zoals kladblok.
 5. Druk op CTRL + A om alle inhoud te markeren en daarna te verwijderen.
 6. Open je bewaarde bestand (het txt-bestand) met een teksteditor en druk op CTRL + A om alle inhoud te markeren.
 7. Druk op CTRL + C om de inhoud te kopiëren en in het nieuwe (dus lege) vv-bestand te plakken.
 8. Sla het op met CTRL + S zoals het is (in .csv-indeling).
 9. Probeer nu om dit bestand te importeren.


Important.png
  Attentie : Het datumformaat kan tot fouten leiden, sommige systeemdatumvelden staan geen NULL-waarde toe. Als de datum goed lijkt, maar een fout bevat, gebruik dan de Excel-celnotatie "2009-12-01".


Help.pngRaadpleeg voor overige problemen en oplossingen bij het exporteren/importeren in LimeSurvey dit document. Als je een fout vindt of iets niet goed werkt, afwijkend van de hanleiding, open dan een ticket (in het limesurvey.org administratiescherm), post een bericht op ons forum, of voer direct een bugrapport in.