Actions

Difference between revisions of "How to design a good survey (guide)/nl"

From LimeSurvey Manual

(Created page with "Hoe ontwerp je een goede enquête")
 
 
(189 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 1: Line 1:
 
<languages />__TOC__
 
<languages />__TOC__
  
'''A Simple Guide to Making a Good Survey.'''
+
'''Een richtlijn voor het maken van een goede enquête.'''
  
LimeSurvey makes it easy to put together a survey very quickly. Unfortunately, that makes putting a bad survey together very easy too.
+
In LimeSurvey kun je snel een enquête maken, helaas zegt dat niet dat het dan een goede enquête is.
  
In this page, you'll find a simple guide to putting together a survey which will not only be painless for your audience to answer, but will give you meaningful answers too.
+
Hier willen we tonen hoe je een enquête maakt die je deelnemers niet afschrikt en je ook nog betere gegevens oplevert.
  
This blog also provides another useful list of [http://www.limesurvey-consulting.com/survey-design-tips-tricks "Survey design tips & tricks"]
+
In deze [http://www.limesurvey-consulting.com/survey-design-tips-tricks blog] staan nog meer nuttige aanwijzingen voor een goed ontwerp van je enquête.
  
=Before making a survey.=
+
=Voordat je begint=
  
Some important questions need to be answered before designing any questionnaire - actually even before deciding whether a questionnaire is the right way to go.
+
Voordat je een enquête maakt of daar aan denkt is het belangrijk om eerst jezelf wat vragen te stellen.
  
<u>What is is that you really want to find out with your research?</u>
+
<u>Wat wil je te weten komen met het onderzoek?</u>
  
Based on that:
+
Vervolgens:
*'''Will a survey help me for this problem? '''
+
*'''Kan ik dat te weten komen met een enquête? '''
*'''How the survey can help me to answer the problem?'''
+
*'''Hoe kan de enquête dat dan doen?'''
*'''Who are the right people to ask?'''
+
*'''Aan wie moet ik dat vragen?'''
*'''How can you reach them?'''
+
*'''Hoe kan ik die mensen bereiken?'''
*'''What is needed to make them understand your questions?'''
+
*'''Hoe zorg ik ervoor dat ze mijn vragen begrijpen?'''
*'''Which - if any - are the statistical methods you want/need to use on the data?'''
+
*'''Zijn er statistische methoden nodig om de resultaten te beoordelen?'''
  
These are just a few of the issues you need to be clear about to even decide whether LimeSurvey is the right tool for you. LimeSurvey is great for fully structured (you know all the questions you might need to ask before you start the interview), standardized (everyone gets more or less the same questionnaire), mostly quantitative (it is mainly about numbers or questions with predefined answers) questionnaires which are collected online.
+
LimeSurvey is een prachtig gereedschap om enquêtes te maken als je van te voren alle vragen, die je eventueel wilt stellen, duidelijk kunt aangeven. Iedereen nagenoeg dezelfde vragen krijgt, de antwoorden ook vooraf aan te geven zijn en de enquête online wordt afgenomen.
  
To some extend you can of course vary from this: You can use LimeSurvey to collect answers to some sorts of phone interviews. You can use LimeSurvey to collect qualitative data, e.g. by using text questions.
+
Je kunt dit wat uitbreiden door bijvoorbeeld zelf antwoorden vast te leggen van telefonische interviews. Of door gegevens te verzamelen met tekstvragen (open vragen), je zult dan de door de deelnemers ingevulde teksten zelf moeten beoordelen.
  
But at some point you might get to the conclusion that other research methods are more suitable.
+
Je kunt natuurlijk tot de conclusie komen dat er betere manieren zijn om informatie te verkrijgen dan een enquête.
  
==Structuring a questionnaire.==
+
==Structuur aanbrengen==
  
To decide in which order to ask questions and how to group them, there  some aspects to consider, e.g.
+
Overweeg wat aspecten bij het bepalen in welke volgorde en hoe gegroepeerd je de vragen wilt stellen.
  
If possible, start with questions that are easy to answer and which all participants are comfortable answering. Often these will be screening questions anyway, i.e. questions you need to ask to find out whether you are asking the right people (use [[Setting conditions|conditions]] and/or [[Quotas|quotas]] to deal with these screening questions).
+
Begin als het kan met wat eenvoudig te beantwoorden vragen om de deelnemers ontspannen te laten beginnen. Dit zijn meestal toch vragen waarin je wilt vaststellen of je wel de goede mensen de enquête laat invullen en om de [[Setting conditions/nl|condities]] en de [[Survey quotas/nl|quota's]] te kunnen instellen.
  
Putting these "ice breaker" questions at the beginning might help to avoid participants leaving your survey, as people might be less likely to terminate once they have already put some work into answering the questionnaire.
+
De ervaring leert dat mensen snel afhaken met invullen als de enquête direct moeilijk begint en ze eerder verdergaan als ze al wat vragen beantwoord hebben.
  
<syntaxhighlight lang="php" enclose="div">Which of the following fruit do you like?
+
<syntaxhighlight lang="php" enclose="div">Welk fruit vind je het lekkerst?
#Apples   ()
+
#Appels   ()
#Bananas  ()
+
#Bananen  ()
#Cherries ()
+
#Kersen ()
  
(single choice)
+
(een keuze)
  
You can use Conditions, to make next question appear about cherries, if participant chose answer ''cherries''.
+
Je kunt condities gebruiken om de volgende vraag over kersen te maken als de deelnemer voor kersen kiest.
  
Why do you preffer cherries?
+
Waarom kies je voor kersen?
#They are tasty
+
#Ze zijn lekker
#I love the color
+
#Ze hebben een mooie kleur
#They are healthy
+
#Ze zijn gezond
#They are juicy
+
#Ze zijn sappig
#I love cherry pie.
+
#Ik hou van kersentaart
  
(multi choice (or single choice, depends if you need exact data) question)
+
(meerkeuze (of enkelekeuze, afhankelijk of je exacte gegevens wil hebben) vraag)
  
How much do you like cherries?
+
Lust je graag kersen?
#1) Not much more than other fruit
+
#1) Niet meer dan van ander fruit
#2) Like them pretty much, more than other fruit
+
#2) Graag, meer dan van ander fruit
#3) It's one of my favourite fruits!
+
#3) Het is een van mijn favoriete fruitsoorten!
#4) I ADORE CHERRIES!
+
#4) I HOU VAN KERSEN!
  
(single choice)
+
(een keuze)
  
Do you know any recipes related to cherries?
+
Ken je een recept met kersen?
  
[textfield]
+
[tekst]
  
 
</syntaxhighlight>
 
</syntaxhighlight>
  
Above is an example of easy attractive questions followed by main question.
+
Het bovenstaande is een voorbeeld van een gemakkelijke aantrekkelijke vraag gevolgd door de hoofdvraag.
  
The point was to gather recipes related to cherries, apples and bananas.
+
Je doel was om recepten te verkrijgen met kersen, appels of bananen.
  
On the other hand.
+
Maar...
  
If you need to ask problematic questions, you might think about using different pages (one page per group or one page per question) and putting theses questions at the very end. By this, if participants decide to interrupt, at least their former answers are saved.
+
Als je moeilijker vragen hebt, kun je overwegen op meerdere pagina's te gebruiken (een pagina per groep of een pagina per vraag) en deze vragen onderaan die pagina te zetten. Als de deelnemers dan afhaken heb je in ieder geval al antwoorden op de eerder gestelde vragen.
  
Another aspect for structure is to avoid biases introduced by the questionnaire itself.
+
Door de structuur van je enquête kun je ook meetfouten voorkomen.
  
For example, in market research there are concepts which require unaided and aided questions. An example for an unaided question would be:
+
In een marktonderzoek zijn er concepten die vragen met of zonder hulp vereisen. Een voorbeeld van een vraag zonder hulp is:
  
<syntaxhighlight lang="php" enclose="div">"Which brands of chocolate do you know?"
+
<syntaxhighlight lang="php" enclose="div">"Welke merken chocolade ken je?"
  
(followed by an empty text box) </syntaxhighlight>
+
(gevolgd door een leeg tekstvak) </syntaxhighlight>
  
The corresponding example for an aided question would be:
+
Een overeenkomende vraag met hulp is:
  
<syntaxhighlight lang="php" enclose="div"> "Which of the following brands of chocolate do you know?"
+
<syntaxhighlight lang="php" enclose="div"> "Welke van de volgende merken chocolade ken je?"
  
(followed by a list of brands (multiple choice))</syntaxhighlight>
+
(gevolgd door een lijst met merken (meerkeuzevraag))</syntaxhighlight>
  
If you would like to include both into the same questionnaire, you should again make sure to put them on different pages and put the unaided version before the aided on - otherwise you will basically teach or at least actively remind participants about existing brands which will invalidate your results for a following unaided question.
+
Als je beide vragen in dezelfde enquête zou opnemen, stel ze dan op verschillende pagina's en stel de open vraag eerst want anders zal de deelnemer nog merken noemen die hij/zij zich nog van je vraag (met het lijstje) herinnert. En je wilt weten welke merken ze zelf kennen.
  
==Individual questions==
+
==De vraag zelf==
  
Questions should be non-suggestive. So "What is your opinion about LimeSurvey?" is an acceptable question while "Don't you agree that LimeSurvey is a really great tool?" is most likely not.
+
Vragen moeten niet suggestief zijn. "Wat is je mening over LimeSurvey"is een goede vraag, maar "Ben je het er mee eens dat  LimeSurvey een goede applicatie is?", is dat niet.
  
Example:
+
Voorbeeld:
  
People may say '''"yes"''' to donate money if you ask the questions this way
+
Mensen willen eerder geld doneren als je vragen stelt als
* ''Do you love nature?''
+
* ''Hou je van de natuur?''
* ''Will you donate money to help the river?''
+
* ''Wil je doneren voor het verbeteren van de rivier?''
  
But probably will say '''"no"''' if you ask the questions this way:
+
Je haalt vermoedelijk minder op met:
* ''Is lack of money a problem for you?''
+
* ''Kun je geld missen?''
* ''Will you donate money to help the river?''
+
* ''Wil je doneren voor het verbeteren van de rivier?''
  
To avoid this kind of thing, try to have your questions go:
+
Probeer dit te voorkomen door je vragen te ordenen:
*from the least sensitive to the most sensitive
+
*van de minst gevoelige vraag naar de meest gevoelige vraag
*from the more general to the more specific
+
*van algemene vragen naar specifieke vragen
*from questions about facts to questions about opinions
+
*van vragen over feiten naar vragen over meningen
  
Also, a survey question can be:
+
Een vraag kan zijn:
*'''Open-ended''' (the person can answer in any way they want), or
+
*'''Open''', de deelnemer kan een tekst invullen
*'''Closed-ended''' (the person chooses from one of several options)
+
*'''Gesloten''', de deelnemer kan een of meer opties kiezen uit een lijst
  
Closed ended questions are much easier to total up later on, but may stop people giving an answer they really want.
+
Gesloten vragen zijn gemakkelijker te verwerken maar de deelnemer kan zich te beperkt voelen in de antwoorden.
  
Example: "''What is your favorite color?''"
+
Voorbeeld:"''Wat is je favoriete kleur?"''
  
'''Open-ended''': Someone may answer "dark fuchsia", in which case you will need to have a category "dark fuchsia" in your results.
+
'''Open''': Iemand kan dan antwoorden "Donker  fuchsia", je krijgt dan dat als keuze in je verzamelde antwoorden.
  
'''Closed-ended''': With a choice of only 12 colors your work will be easier, but they may not be able to pick their exact favorite color.
+
'''Gesloten''': Je kunt maar een beperkt aantal, zeg 12, aanbieden, maar mensen moeten dan mogelijk een kleur kiezen die ze niet willen kiezen.
  
Look at each of your questions and decide if they should be open-ended or closed ended (take the opportunity to rewrite any questions, too)
+
Bekijk je vragen en besluit per vraag of die vraag open of gesloten is. Pas ze eventueel aan.
  
Example: "''What do you think is the best way to clean up the river''?"
+
Voorbeeld: "''Wat is volgens jou de beste manier om een rivier schoon te maken''?"
  
Make it '''Open-ended''': the answers won't be easy to put in a table or graph, but you may get some good ideas, and there may be some good quotes for your report.
+
Dit lijkt ons een '''open''' vraag: de antwoorden zijn niet eenvoudig weer te geven in een tabel of in een diagram. Je kunt hiermee goede antwoorden krijgen waar je van te voren niet eens aan gedacht hebt.
  
Example: "''How often do you visit the river?''"
+
Voorbeeld:"''Hoe vaak ga je naar de rivier?''"
  
Make it '''Closed-ended''' with the following options:
+
Dit is een '''gesloten''' vraag met bijvoorbeeld de opties:
*Nearly every day
+
*Bijna elke dag
*At least 5 times a year
+
*Minstens vijf keer per jaar
*1 to 4 times a year
+
*Een tot vier keer per jaar
*Almost never
+
*Bijna nooit
  
You will be able to present this data in a neat bar graph.
+
Dit zijn resultaten die je prima in een staafdiagram kunt weergeven.
  
When working with multiple choices or single choice questions make sure to choose the right one and formulate both question and answers appropriately.
+
Kies dus goed of het een open of een gesloten vraag wordt en formuleer de vragen en de eventuele antwoordopties goed.
  
'''For example:'''
+
'''Bijvoorbeeld:'''
  
<syntaxhighlight lang="php" enclose="div">Which of the following fruit do you like?
+
<syntaxhighlight lang="php" enclose="div">Welk fruit vind je lekker?
#Apples   ()
+
#Appels   ()
#Bananas  ()
+
#Bananen  ()
#Cherries ()</syntaxhighlight>
+
#Kersen ()</syntaxhighlight>
  
is a typical multiple choice question, as you can like several of those - in contrary "Which of the following fruit do you prefer?" is a single choice question.
+
is een een typische meerkeuzevraag, mensen kunnen best meerdere vruchten lekker vinden. "Welk fruit vind je het lekkerst?" is een enkelekeuze-vraag.
  
Both fruit examples have been formulated to make clear that is is only about the fruit listed as answers. If your question would be "Which is you favorite fruit?" you should either have a really exhaustive list of fruit or - more likely, use LimeSurvey's setting to add an "other" field. More generally, answer options in most cased need to be complete, mutually exclusive and definite.
+
In beide voorbeelden is het duidelijk dat je de deelnemer uit het gegeven rijtje wilt laten kiezen. Als je vraagt "Wat is je favoriete fruit?", dan moet je eigenlijk alle soorten fruit noemen, of beter, gebruik maken van de optie ''anders'' in LimeSurvey om een veld toe te voegen waar ze een tekst kunnen invullen. De antwoordopties moeten compleet, onderling verschillend en duidelijk zijn.
  
If you have multiple or single choice questions with a lot of options for answers, you need to be aware that this might introduce another bias, as participants are likely to pay more attention to the very first options than to those in the middle. LimeSurvey offers a nice option to randomize the order of questions and to some extend diminish this problem.
+
Als je veel antwoordopties hebt dan loert het gevaar dat je meetfouten krijgt omdat deelnemers meer letten op de eerste keuzes. LimeSurvey heeft daarom de optie om de volgorde van de antwoordopties bij een vraag willekeurig te maken. De deelnemers krijgen dan de antwoorden niet in dezelfde volgorde.
  
==What makes a good survey?==
+
==Wat maakt een enquête goed?==
  
There are 3 features of a survey which might make it useful:
+
Er zijn drie kenmerken die een enquête nuttig kunnen maken:
# The questions are clear and precise, collectively allowing for detailed, unambiguous and meaningful answers.
+
# De vragen zij helder en precies en verzamelen antwoorden die gedetailleerd, ondubbelzinnig en betekenisvol zijn.
# All predefined answers provided and their formats are appropriate to the question.
+
# Alle vooraf definieerde  antwoorden hebben een formaat passend bij de vraag.
# There is room for people to add additional information if they need.
+
# Een deelnemer kan aanvullende informatie geven indien dat nodig is.
  
Adding to that, always keep the user experience in mind. Reading, scrolling and clicking are tiring activities, so:
+
Denk er daarbij aan hoe de deelnemer de enquête ervaart. Lezen, scrollen en klikken zijn vermoeiend, dus:
# Avoid any unnecessary question
+
# Voorkom onnodige vragen.
# Use conditions to avoid asking questions not relevant for a specific participant
+
# Gebruik condities om te voorkomen dat je vragen stelt aan de deelnemer als je al weet dat die vraag niet relevant is voor die deelnemer.
# Keep questions and answers short and easily readable - use appropriate markup
+
# Probeer de vragen en antwoorden kort en leesbaar te houden, maak je tekst zo nodig op.
# Think about the trade-off between scrolling and clicking. Display everything on one page for short questionnaires (5-15 questions, depending on question complexity). Use groups wisely for longer questionnaires, i.e. group questions comprehensibly; use group descriptions to give a clear statement about the topic of the following questions.
+
# Denk na over de afweging tussen scrollen en klikken. Voor een korte enquête (5-15 vragen, afhankelijk van de moeilijkheidsgraad) kun je alles tonen op één pagina. Gebruik vraaggroepen goed bij langere enquêtes. Geef dan per vraaggroep een duidelijke toelichting over het onderwerp van de vragen in de groep.
# Avoid confusing participants with different scales, i.e. limit the amount of different scales types, scale scopes and different scales descriptions as much as possible. Try not to change the direction of scales. (There are some methodological exceptions).
+
# Voorkom dat je de deelnemer in de war brengt door verschillende schalen te gebruiken. Beperk dus het aantal verschillende schalen, bereiken en beschrijvingen. Wijzig de schaalrichting niet als dat onlogisch is of vereist voor de methode.
#For rating scales it might be useful to use an even number of rating options so the user has to decide for a certain direction (see below).
+
#Als je een deelnemer de antwoorden op volgorde laat zetten geeft aan hoe de richting is (zie onderstaand voorbeeld).
  
<syntaxhighlight lang="php" enclose="div">Example for good answer scales:
+
<syntaxhighlight lang="php" enclose="div">Voorbeeld van goede antwoordschaal:
  
1. Very good
+
1. Heel goed
  
2. Good
+
2. Goed
  
3. Quite good
+
3. Redelijk goed
  
4. Not that good
+
4. Niet zo goed
  
5. Bad
+
5. Slecht
  
6. Very bad
+
6. Heel slecht
  
Example for bad answer scales:
+
Voorbeeld met slechte antwoordschalen:
  
1. Good
+
1. Goed
  
2. Fair
+
2. Aanvaardbaar
  
3. Bad</syntaxhighlight>
+
3. Slecht</syntaxhighlight>
  
The best way to start designing a survey is to take a second to imagine your ideal feedback. It goes without saying that meaningful responses are the most useful ones, so try to create questions which invite these answers.
+
Je kunt het beste bij het maken van een enquête nadenken over je gewenste reacties. Aan een reactie betekenisvol is, heb je het meest, die is nuttig. Probeer de vragen zo te stellen dat je betekenisvolle reacties krijgt.
  
How can you go about that? The best method is to split up all the areas and decide on what information you need.
+
Hoe doe je dat? Probeer het onderwerp op te delen en beslis welke informatie je wilt verzamelen.
  
For example, imagine you held an event, open to the public, and needed to get some general feedback about the event.
+
Als je bijvoorbeeld een evenement hebt gehouden dan wil je wat algemene feedback hebben van de bezoekers over het evenement.
  
A "bad" survey might be similar to the following:
+
Een ''slechte'' enquête zou dan zijn:
  
<syntaxhighlight lang="php" enclose="div">Did you enjoy the Event?
+
<syntaxhighlight lang="php" enclose="div">Vond je het een leuk evenement?
  
( ) Yes
+
( ) Ja
  
( ) No
+
( ) Nee
  
How good was the wifi?
+
Hoe goed was de wifi?
  
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Line 212: Line 212:
 
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
 
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
  
Did you arrive OK?
+
Ben je goed gearriveerd op het evenement?
  
( ) Yes
+
( ) Ja
  
( ) No
+
( ) Nee
  
Was the provided map OK?
+
Was de plattegrond goed?
  
( ) Yes
+
( ) Ja
  
( ) No
+
( ) Nee
  
Were how did you feel about the mixture of speakers?
+
Hoe tevreden ben je over de verscheidenheid van de sprekers?
  
( ) Very sad ( ) Sad( ) Neutral ( ) Happy ( ) Very Happy</syntaxhighlight>
+
( ) Erg teleurgesteld ( ) Teleurgesteld ( ) Neutraal ( ) Tevreden ( ) Erg tevreden</syntaxhighlight>
  
==Matrix questions.==
+
==Matrix/beoordelingsschaal==
  
That may be a bit of a generalisation, but its a good rule to live by.
+
Het is wat algemeen gezegd maar probeer te voorkomen dat je een schaal gebruikt voor iets waar dat niet voor bedoeld is, dus gebruik het alleen voor antwoorden met een schaal, zoals leeftijd, tijd of hoeveelheden.
Anything that involves a scale of any sort should be avoided
+
Ook kan een matrix van afgedwongen vragen afschrikwekkend werken voor de deelnemer als ze slecht geformuleerd zijn of geen ruimte laten voor aanvullende informatie.
unless you want an answer that can be measured on a scale, like age, time (maybe) or quantities.  
 
Similarly, a matrix of compulsory questions can be a bit of a deterrent for your audience as not only are they badly structured,
 
but they don't allow for any extra information.
 
  
Chances are if someone is completing your survey they want to give feedback, and if they don't think they can share anything useful they'll just close the window and move on.
+
Als iemand de enquête afrondt, dan kun je om extra feedback vragen voor het geval ze nog zaken willen toelichten of nog opmerkingen hebben.
  
So what's wrong with the survey above?
+
Wat was er dan wel mis met de enquête?
  
Let's look at each question step by step.
+
We bekijken het vraag voor vraag.
  
Question 1 doesn't really achieve anything. Imagine receiving 100 "no" responses. Firstly you'd be sad, but secondly you would have absolutely nothing to do with the information. We'll look at a possible improvement to this in a moment.
+
Van vraag 1 wordt je niets wijzer. Als je ontdekt dat veel mensen het evenement niet leuk vonden, dan ben je natuurlijk teleurgesteld, maar je weet niet waarom ze het niet leuk vonden.
  
Question 2 is so bad it's painful. If we go back to our 3 steps, we see that the questions need to be clear and precise. I'm not an expert in Wifi but I'm fairly certain you don't measure it in "goods". What's more, it doesn't allow for a meaningful answer &ndash; What will you do with the knowledge that while 33% of people rated your wifi as being good, only 23% rated it as good? Point number 2 tells us that the predefined answers need to be appropriate to the question.
+
Vraag 2 is slecht, de vraag is niet helder en niet precies. Je zegt over de kwaliteit van Wifi niet iets dat je op een dergelijke schaal aangeeft.
  
It's fairly obvious that a scale of 1 to 10 won't help you improve on the quality of your wifi. The real killer in this one is the need to have space for people to add additional information. How could someone report a specific problem?
+
Je kunt hiermee niet de kwaliteit van de Wifi verbeteren. Je moet mensen hier de gelegenheid geven in hun eigen woorden een probleem te melden.
  
In this case? It's impossible. Surveys are all about finding out something you can work with or learn from.
+
In dit geval? Het kan niet. Een enquête dient om dingen te ontdekken waarmee je iets kunt doen of waarvan je iets kunt leren.
  
The next two questions have the same result &ndash; they provide a platform for people to say yes or no. And neither of those questions allow for detail. In a better survey, which we'll consider in a moment, you could learn particular problems from specific people.
+
Ook de volgende twee vragen hebben hetzelfde resultaat. De deelnemer kan ja of nee zeggen maar geen toelichting geven.
  
The final question is another painful one. Asking for the level of satisfaction about something is pretty much useless, as every person has different interests, and so everyone will likely have different opinions on each speaker. It's another example of where a range question is being used and shouldn't be.
+
De slotvraag is pijnlijk. Omdat verschillende mensen verschillende interesses hebben kun je niets met een tevredenheidsniveau per spreker en hier gaat het ook nog over alle sprekers. De antwoorden horen niet bij de vraag.
  
Have a look at the improved survey there.
+
Nu een verbeterde versie van deze enquête.
  
<syntaxhighlight lang="php" enclose="div">Did you make use of the in-house wifi?
+
<syntaxhighlight lang="php" enclose="div">Heb je gebruik gemaakt van onze wifi?
  
( ) Yes
+
( ) Ja
  
( ) No
+
( ) Nee
  
Did you experience any problems?
+
Had je daarbij problemen?
  
( ) No problems at all
+
( ) Geen problemen
  
( ) A couple of small issues, nothing major
+
( ) Kleine problemen, niet belangrijk
  
( ) One or two severe issues
+
( ) Een of twee problemen
  
( ) The wifi was nearly totally unusable.
+
( ) Ik kon de wifi door problemen niet gebruiken
  
If you experienced problems, could you briefly describe them? (Text field)
+
Als je problemen hebt ondervonden, kun je ze dan hier kort beschrijven (tekstveld)
  
Did you arrive ok?
+
Ben je goed gearriveerd op het evenement?
  
( ) Yes
+
( ) Ja
  
( ) No
+
( ) Nee
  
How did you come to our event?
+
Hoe ben je naar ons evenement gegaan?
  
( ) Train
+
( ) Trein
  
( ) Car
+
( ) Auto
  
 
( ) Bus
 
( ) Bus
  
( ) Light Rail (IE Tube, Tram)
+
( ) Metro, tram
  
( ) Walk
+
( ) Lopend, fiets
  
Did you use the map from our website?
+
Heb je onze plattegrond op de website gebruikt?
  
( ) Yes
+
( ) Ja
  
( ) No
+
( ) Nee
  
If you looked at the map, was it detailed enough?
+
Wat de plattegrond gedetailleerd genoeg?
  
( ) Yes
+
( ) Ja
  
( ) It gave me a rough idea, I used another map for more detail though
+
( ) Ik kreeg alleen een eerste indruk van de plaatsen, ik heb een andere plattegrond gebruikt met meer details.
  
( ) Not detailed at all.
+
( ) Te weinig details.
  
If you didn't use the map, why not?
+
Als je de plattegrond niet hebt gebruikt, waarom dan niet?
  
( ) Not enough detail
+
( ) Te weinig details
  
( ) I used a satnav/google maps instead
+
( ) Ik gebruik Google Maps (o.i.d.)
  
( ) I didn't even know it existed!
+
( ) Ik wist niet dat er een plattegrond was!
  
Generally speaking, were the speakers interesting? Did you enjoy the presentations?
+
Vond je de sprekers interessant? Heb je de presentaties met plezier gevolgd?
  
( ) Nearly all were interesting and thoroughly enjoyable
+
( ) Bijna alle sprekers waren interessant en hadden een goede presentatie.
  
( ) Mainly enjoyable, but a handful of less interesting talks.
+
( ) De meesten waren goed, een paar anderen waren minder.
  
( ) A 50 &ndash; 50 split
+
( ) Ongeveer de helft vond ik goed en de andere helft minder.
  
( ) More dull than interesting
+
( ) De meeste sprekers vond ik niet goed.
  
( ) Didn't find any interesting.
+
( ) Bijna niks was voor mij interessant.
  
Please elaborate on your answer to the question above. Feel free to reference any
+
Wil je je bovenstaande antwoord hier toelichten? Je mag ook wel namen van sprekers noemen.
  
particular people/talks. (Text field)
+
betreft spreker/onderwerp. (tekstveld)
  
If we could improve the range of talks, or you have any other interesting ideas regarding
+
Hoe kunnen we de onderwerpen verbeteren of heb je andere aanbevelingen
  
the talks, list them below (Text field)
+
de presentaties, noem ze hieronder op (tekstveld)
  
If you have any other recommendations or ideas, please list them below. (Text field)</syntaxhighlight>
+
Als je andere opmerkingen of aanbevelingen hebt, wil je ze dan hier noemen? (Tekstveld)</syntaxhighlight>
  
This survey may be a little longer, but it's a lot easier to both answer and interpret the answers from. Asking two or three questions about each of the topics means that when it comes to processing the results you can do a little more analysis. For example. Imagine, in response to the first survey you received 30 people saying they didn't arrive OK.
+
De enquête is dan wel wat langer, maar wel gemakkelijker om in te vullen en later te verwerken. Als je per onderdeel 2 of 3 vragen stelt dan kun je de antwoorden beter beoordelen. Stel: op de eerste enquête kreeg je het antwoord dat er 30 mensen niet goed op het evenement zijn aangekomen.
  
This would have been as much information as you could possibly extract from the results, but with our new set of answers it would be possible to deduce which forms of transport presented people with trouble. What's more, you could go on to see whether they were using a provided map or another form, and use this to target improvements for the future.
+
Meer informatie kun je er niet uithalen. Met de nieuwe versie had je kunnen achterhalen of dat aan het vervoersmiddel ligt. Je kunt het ook koppelen aan het feit of ze een plattegrond o.i.d. gebruikt hebben of niet. Je kunt dan misschien een voornemen doen om dat een volgend evenement te verbeteren.
  
''' Keep in mind, that after 50 questions, the user is most likely to not read the question anymore.'''
+
''' Bedenk dat mensen er na 50 vragen minder zin in krijgen om de vragen goed te lezen.'''
  
Other important additions are the text field questions &ndash; these allow your audience to give specific feedback which you can draw from. It's a good idea to not make these compulsory though, as they may put people off answering.
+
Een ander belangrijke toevoeging zijn de tekstvragen, je publiek kan nu gericht terugkoppeling geven waar je wat mee kunt voor de volgende keer. Je moet deze vragen dan wel optioneel laten, verplicht de mensen dus niet om commentaar te geven als ze dat niet zelf willen geven.
  
To conclude, when writing a survey you should aim to create one which asks specific questions targeted to the issues you need to answer. Also remember that it doesn't do any harm to gather a little extra background information as you can use it all to get better information from the result.
+
Samenvattend kun je zeggen dat je bij het maken van een enquête, dus het opstellen van de vragen, rekening moet houden met de informatie die je te weten wilt komen. Wat extra achtergrondinformatie geeft je wat beter de kans om meer informatie te verkrijgen.
  
It's also important to phrase your questions well, as if people need to answer the questions and they don't understand them, they'll close the window and move on. Try to hand your survey to someone else to proof read before making it publicly available to ensure its definitely crystal clear what the question is asking.
+
Formuleer je vragen goed, als iemand een vraag krijgt die voor hem/haar onbegrijpelijk is kan hij/zij snel afhaken en krijg je minder reacties binnen. Kijk of je de enquête eerst kunt laten invullen door een ander voordat je de enquête vrijgeeft voor je deelnemers.
  
==Survey Bias==
+
==Meetfouten / Bias==
  
In obtaining market research, one of the most critical things to avoid is the issue of survey bias - that is, asking the respondent questions which may influence the results he or she provides and thus invalidates or skews your data.  It is very easy and common for a company or individual without the proper market research education and experience to err in this way.  This extends to many things, such as the way a question is phrased, to the types of responses which are available, to the way that an interviewer presents the questions if data is being collected by phone or in-person.
+
In een marktonderzoek is een van de belangrijkste dingen het voorkomen van meetfouten, dat is het stellen van vragen die het invullen door de deelnemer beïnvloeden. Als je niet thuis bent in marktonderzoek dan kan je dat snel overkomen. Dit kan komen door uitdrukkingen die je gebruikt, het type beschikbare antwoorden en ook door de presentatie van de vragen.
  
For example, a biased survey question may be written as such:
+
Je krijgt meetfouten als je vraagt:
  
<syntaxhighlight lang="php" enclose="div">How much did you enjoy the event?
+
<syntaxhighlight lang="php" enclose="div">Hoe leuk vond je het evenement?
  
( )Very much
+
( )Erg leuk
  
( )A little bit
+
( )Ging wel
  
( )Not very much
+
( )Niet zo leuk
  
( )Not at all</syntaxhighlight>
+
( )Helemaal niet</syntaxhighlight>
  
At first glance, it appears that there is no problem with the structure of this question.  After all, the respondent is able to provide his or her answer from "very much" to "not at all".  However, the problem appears in the question phrasing itself.  By asking the respondent "How much" he or she enjoyed the event, the interview has already established a bias by assuming that the respondent enjoyed the event in some way or another, which may not be the case.
+
Op het eerste gezicht lijkt het een goede structuur, de deelnemer kan zijn antwoord uit een rijtje kiezen. Maar in de vraagstelling ga je er al van uit dat de deelnemer het een leuk evenement vond. Dat wil je juist vaststellen.
  
The following example would be a far better what to ask the question which does not lead or bias the respondent in any way:
+
Je kunt dit voorkomen door de vraag anders te formuleren:
  
<syntaxhighlight lang="php" enclose="div">How would you rate your overall enjoyment of the event on a 1 to 5 scale, where 1 is "Not at all enjoyed" and 5 is "Completely enjoyed"
+
<syntaxhighlight lang="php" enclose="div">Hoe zou je het evenement willen beoordelen als je het zou beoordelen op een schaal van 1 tot 5,  
 +
waar 1 staat voor "Ik heb mij totaal niet vermaakt" en 5 staat voor  "Ik heb mij goed vermaakt"
  
 
1 2 3 4 5
 
1 2 3 4 5
Line 374: Line 372:
 
( ) ( ) ( ) ( ) ( )</syntaxhighlight>
 
( ) ( ) ( ) ( ) ( )</syntaxhighlight>
  
Using this modified question, the respondent is not led to the assumption that any enjoyment was had, and is able to supply an answer in a numerical way that makes it easy for him or her to specify the enjoyment level, and makes it easy for the survey solicitor to tabulate and compare the results with other respondents.
+
Hier kan de deelnemer zelf zijn/haar eigen waardering bepalen en kan hij/zij een antwoord kiezen dat gemakkelijk bij hem/haar belevenis past en dat achteraf gemakkelijk te verwerken, weer te geven en te vergelijken is.
  
This is just one minor example of a good survey design principle.  This understanding extends to all things.
+
Dit is maar een voorbeeld, maar probeer de genoemde zaken en principes toe te passen in je eigen enquêtes.

Latest revision as of 19:26, 26 November 2018

Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎Nederlands • ‎español • ‎日本語

Een richtlijn voor het maken van een goede enquête.

In LimeSurvey kun je snel een enquête maken, helaas zegt dat niet dat het dan een goede enquête is.

Hier willen we tonen hoe je een enquête maakt die je deelnemers niet afschrikt en je ook nog betere gegevens oplevert.

In deze blog staan nog meer nuttige aanwijzingen voor een goed ontwerp van je enquête.

Voordat je begint

Voordat je een enquête maakt of daar aan denkt is het belangrijk om eerst jezelf wat vragen te stellen.

Wat wil je te weten komen met het onderzoek?

Vervolgens:

 • Kan ik dat te weten komen met een enquête?
 • Hoe kan de enquête dat dan doen?
 • Aan wie moet ik dat vragen?
 • Hoe kan ik die mensen bereiken?
 • Hoe zorg ik ervoor dat ze mijn vragen begrijpen?
 • Zijn er statistische methoden nodig om de resultaten te beoordelen?

LimeSurvey is een prachtig gereedschap om enquêtes te maken als je van te voren alle vragen, die je eventueel wilt stellen, duidelijk kunt aangeven. Iedereen nagenoeg dezelfde vragen krijgt, de antwoorden ook vooraf aan te geven zijn en de enquête online wordt afgenomen.

Je kunt dit wat uitbreiden door bijvoorbeeld zelf antwoorden vast te leggen van telefonische interviews. Of door gegevens te verzamelen met tekstvragen (open vragen), je zult dan de door de deelnemers ingevulde teksten zelf moeten beoordelen.

Je kunt natuurlijk tot de conclusie komen dat er betere manieren zijn om informatie te verkrijgen dan een enquête.

Structuur aanbrengen

Overweeg wat aspecten bij het bepalen in welke volgorde en hoe gegroepeerd je de vragen wilt stellen.

Begin als het kan met wat eenvoudig te beantwoorden vragen om de deelnemers ontspannen te laten beginnen. Dit zijn meestal toch vragen waarin je wilt vaststellen of je wel de goede mensen de enquête laat invullen en om de condities en de quota's te kunnen instellen.

De ervaring leert dat mensen snel afhaken met invullen als de enquête direct moeilijk begint en ze eerder verdergaan als ze al wat vragen beantwoord hebben.

Welk fruit vind je het lekkerst?
#Appels   ()
#Bananen  ()
#Kersen ()

(een keuze)

Je kunt condities gebruiken om de volgende vraag over kersen te maken als de deelnemer voor kersen kiest.

Waarom kies je voor kersen?
#Ze zijn lekker
#Ze hebben een mooie kleur
#Ze zijn gezond
#Ze zijn sappig
#Ik hou van kersentaart

(meerkeuze (of enkelekeuze, afhankelijk of je exacte gegevens wil hebben) vraag)

Lust je graag kersen?
#1) Niet meer dan van ander fruit
#2) Graag, meer dan van ander fruit
#3) Het is een van mijn favoriete fruitsoorten!
#4) I HOU VAN KERSEN!

(een keuze)

Ken je een recept met kersen?

[tekst]

Het bovenstaande is een voorbeeld van een gemakkelijke aantrekkelijke vraag gevolgd door de hoofdvraag.

Je doel was om recepten te verkrijgen met kersen, appels of bananen.

Maar...

Als je moeilijker vragen hebt, kun je overwegen op meerdere pagina's te gebruiken (een pagina per groep of een pagina per vraag) en deze vragen onderaan die pagina te zetten. Als de deelnemers dan afhaken heb je in ieder geval al antwoorden op de eerder gestelde vragen.

Door de structuur van je enquête kun je ook meetfouten voorkomen.

In een marktonderzoek zijn er concepten die vragen met of zonder hulp vereisen. Een voorbeeld van een vraag zonder hulp is:

"Welke merken chocolade ken je?"

(gevolgd door een leeg tekstvak)

Een overeenkomende vraag met hulp is:

 "Welke van de volgende merken chocolade ken je?"

(gevolgd door een lijst met merken (meerkeuzevraag))

Als je beide vragen in dezelfde enquête zou opnemen, stel ze dan op verschillende pagina's en stel de open vraag eerst want anders zal de deelnemer nog merken noemen die hij/zij zich nog van je vraag (met het lijstje) herinnert. En je wilt weten welke merken ze zelf kennen.

De vraag zelf

Vragen moeten niet suggestief zijn. "Wat is je mening over LimeSurvey"is een goede vraag, maar "Ben je het er mee eens dat LimeSurvey een goede applicatie is?", is dat niet.

Voorbeeld:

Mensen willen eerder geld doneren als je vragen stelt als

 • Hou je van de natuur?
 • Wil je doneren voor het verbeteren van de rivier?

Je haalt vermoedelijk minder op met:

 • Kun je geld missen?
 • Wil je doneren voor het verbeteren van de rivier?

Probeer dit te voorkomen door je vragen te ordenen:

 • van de minst gevoelige vraag naar de meest gevoelige vraag
 • van algemene vragen naar specifieke vragen
 • van vragen over feiten naar vragen over meningen

Een vraag kan zijn:

 • Open, de deelnemer kan een tekst invullen
 • Gesloten, de deelnemer kan een of meer opties kiezen uit een lijst

Gesloten vragen zijn gemakkelijker te verwerken maar de deelnemer kan zich te beperkt voelen in de antwoorden.

Voorbeeld:"Wat is je favoriete kleur?"

Open: Iemand kan dan antwoorden "Donker fuchsia", je krijgt dan dat als keuze in je verzamelde antwoorden.

Gesloten: Je kunt maar een beperkt aantal, zeg 12, aanbieden, maar mensen moeten dan mogelijk een kleur kiezen die ze niet willen kiezen.

Bekijk je vragen en besluit per vraag of die vraag open of gesloten is. Pas ze eventueel aan.

Voorbeeld: "Wat is volgens jou de beste manier om een rivier schoon te maken?"

Dit lijkt ons een open vraag: de antwoorden zijn niet eenvoudig weer te geven in een tabel of in een diagram. Je kunt hiermee goede antwoorden krijgen waar je van te voren niet eens aan gedacht hebt.

Voorbeeld:"Hoe vaak ga je naar de rivier?"

Dit is een gesloten vraag met bijvoorbeeld de opties:

 • Bijna elke dag
 • Minstens vijf keer per jaar
 • Een tot vier keer per jaar
 • Bijna nooit

Dit zijn resultaten die je prima in een staafdiagram kunt weergeven.

Kies dus goed of het een open of een gesloten vraag wordt en formuleer de vragen en de eventuele antwoordopties goed.

Bijvoorbeeld:

Welk fruit vind je lekker?
#Appels   ()
#Bananen  ()
#Kersen ()

is een een typische meerkeuzevraag, mensen kunnen best meerdere vruchten lekker vinden. "Welk fruit vind je het lekkerst?" is een enkelekeuze-vraag.

In beide voorbeelden is het duidelijk dat je de deelnemer uit het gegeven rijtje wilt laten kiezen. Als je vraagt "Wat is je favoriete fruit?", dan moet je eigenlijk alle soorten fruit noemen, of beter, gebruik maken van de optie anders in LimeSurvey om een veld toe te voegen waar ze een tekst kunnen invullen. De antwoordopties moeten compleet, onderling verschillend en duidelijk zijn.

Als je veel antwoordopties hebt dan loert het gevaar dat je meetfouten krijgt omdat deelnemers meer letten op de eerste keuzes. LimeSurvey heeft daarom de optie om de volgorde van de antwoordopties bij een vraag willekeurig te maken. De deelnemers krijgen dan de antwoorden niet in dezelfde volgorde.

Wat maakt een enquête goed?

Er zijn drie kenmerken die een enquête nuttig kunnen maken:

 1. De vragen zij helder en precies en verzamelen antwoorden die gedetailleerd, ondubbelzinnig en betekenisvol zijn.
 2. Alle vooraf definieerde antwoorden hebben een formaat passend bij de vraag.
 3. Een deelnemer kan aanvullende informatie geven indien dat nodig is.

Denk er daarbij aan hoe de deelnemer de enquête ervaart. Lezen, scrollen en klikken zijn vermoeiend, dus:

 1. Voorkom onnodige vragen.
 2. Gebruik condities om te voorkomen dat je vragen stelt aan de deelnemer als je al weet dat die vraag niet relevant is voor die deelnemer.
 3. Probeer de vragen en antwoorden kort en leesbaar te houden, maak je tekst zo nodig op.
 4. Denk na over de afweging tussen scrollen en klikken. Voor een korte enquête (5-15 vragen, afhankelijk van de moeilijkheidsgraad) kun je alles tonen op één pagina. Gebruik vraaggroepen goed bij langere enquêtes. Geef dan per vraaggroep een duidelijke toelichting over het onderwerp van de vragen in de groep.
 5. Voorkom dat je de deelnemer in de war brengt door verschillende schalen te gebruiken. Beperk dus het aantal verschillende schalen, bereiken en beschrijvingen. Wijzig de schaalrichting niet als dat onlogisch is of vereist voor de methode.
 6. Als je een deelnemer de antwoorden op volgorde laat zetten geeft aan hoe de richting is (zie onderstaand voorbeeld).
Voorbeeld van goede antwoordschaal:

1. Heel goed

2. Goed

3. Redelijk goed

4. Niet zo goed

5. Slecht

6. Heel slecht

Voorbeeld met slechte antwoordschalen:

1. Goed

2. Aanvaardbaar

3. Slecht

Je kunt het beste bij het maken van een enquête nadenken over je gewenste reacties. Aan een reactie betekenisvol is, heb je het meest, die is nuttig. Probeer de vragen zo te stellen dat je betekenisvolle reacties krijgt.

Hoe doe je dat? Probeer het onderwerp op te delen en beslis welke informatie je wilt verzamelen.

Als je bijvoorbeeld een evenement hebt gehouden dan wil je wat algemene feedback hebben van de bezoekers over het evenement.

Een slechte enquête zou dan zijn:

Vond je het een leuk evenement?

( ) Ja

( ) Nee

Hoe goed was de wifi?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

Ben je goed gearriveerd op het evenement?

( ) Ja

( ) Nee

Was de plattegrond goed?

( ) Ja

( ) Nee

Hoe tevreden ben je over de verscheidenheid van de sprekers?

( ) Erg teleurgesteld ( ) Teleurgesteld ( ) Neutraal ( ) Tevreden ( ) Erg tevreden

Matrix/beoordelingsschaal

Het is wat algemeen gezegd maar probeer te voorkomen dat je een schaal gebruikt voor iets waar dat niet voor bedoeld is, dus gebruik het alleen voor antwoorden met een schaal, zoals leeftijd, tijd of hoeveelheden. Ook kan een matrix van afgedwongen vragen afschrikwekkend werken voor de deelnemer als ze slecht geformuleerd zijn of geen ruimte laten voor aanvullende informatie.

Als iemand de enquête afrondt, dan kun je om extra feedback vragen voor het geval ze nog zaken willen toelichten of nog opmerkingen hebben.

Wat was er dan wel mis met de enquête?

We bekijken het vraag voor vraag.

Van vraag 1 wordt je niets wijzer. Als je ontdekt dat veel mensen het evenement niet leuk vonden, dan ben je natuurlijk teleurgesteld, maar je weet niet waarom ze het niet leuk vonden.

Vraag 2 is slecht, de vraag is niet helder en niet precies. Je zegt over de kwaliteit van Wifi niet iets dat je op een dergelijke schaal aangeeft.

Je kunt hiermee niet de kwaliteit van de Wifi verbeteren. Je moet mensen hier de gelegenheid geven in hun eigen woorden een probleem te melden.

In dit geval? Het kan niet. Een enquête dient om dingen te ontdekken waarmee je iets kunt doen of waarvan je iets kunt leren.

Ook de volgende twee vragen hebben hetzelfde resultaat. De deelnemer kan ja of nee zeggen maar geen toelichting geven.

De slotvraag is pijnlijk. Omdat verschillende mensen verschillende interesses hebben kun je niets met een tevredenheidsniveau per spreker en hier gaat het ook nog over alle sprekers. De antwoorden horen niet bij de vraag.

Nu een verbeterde versie van deze enquête.

Heb je gebruik gemaakt van onze wifi?

( ) Ja

( ) Nee

Had je daarbij problemen?

( ) Geen problemen

( ) Kleine problemen, niet belangrijk

( ) Een of twee problemen

( ) Ik kon de wifi door problemen niet gebruiken

Als je problemen hebt ondervonden, kun je ze dan hier kort beschrijven (tekstveld)

Ben je goed gearriveerd op het evenement?

( ) Ja

( ) Nee

Hoe ben je naar ons evenement gegaan?

( ) Trein

( ) Auto

( ) Bus

( ) Metro, tram

( ) Lopend, fiets

Heb je onze plattegrond op de website gebruikt?

( ) Ja

( ) Nee

Wat de plattegrond gedetailleerd genoeg?

( ) Ja

( ) Ik kreeg alleen een eerste indruk van de plaatsen, ik heb een andere plattegrond gebruikt met meer details.

( ) Te weinig details.

Als je de plattegrond niet hebt gebruikt, waarom dan niet?

( ) Te weinig details

( ) Ik gebruik Google Maps (o.i.d.)

( ) Ik wist niet dat er een plattegrond was!

Vond je de sprekers interessant? Heb je de presentaties met plezier gevolgd?

( ) Bijna alle sprekers waren interessant en hadden een goede presentatie.

( ) De meesten waren goed, een paar anderen waren minder.

( ) Ongeveer de helft vond ik goed en de andere helft minder.

( ) De meeste sprekers vond ik niet goed.

( ) Bijna niks was voor mij interessant.

Wil je je bovenstaande antwoord hier toelichten? Je mag ook wel namen van sprekers noemen.

betreft spreker/onderwerp. (tekstveld)

Hoe kunnen we de onderwerpen verbeteren of heb je andere aanbevelingen

de presentaties, noem ze hieronder op (tekstveld)

Als je andere opmerkingen of aanbevelingen hebt, wil je ze dan hier noemen? (Tekstveld)

De enquête is dan wel wat langer, maar wel gemakkelijker om in te vullen en later te verwerken. Als je per onderdeel 2 of 3 vragen stelt dan kun je de antwoorden beter beoordelen. Stel: op de eerste enquête kreeg je het antwoord dat er 30 mensen niet goed op het evenement zijn aangekomen.

Meer informatie kun je er niet uithalen. Met de nieuwe versie had je kunnen achterhalen of dat aan het vervoersmiddel ligt. Je kunt het ook koppelen aan het feit of ze een plattegrond o.i.d. gebruikt hebben of niet. Je kunt dan misschien een voornemen doen om dat een volgend evenement te verbeteren.

Bedenk dat mensen er na 50 vragen minder zin in krijgen om de vragen goed te lezen.

Een ander belangrijke toevoeging zijn de tekstvragen, je publiek kan nu gericht terugkoppeling geven waar je wat mee kunt voor de volgende keer. Je moet deze vragen dan wel optioneel laten, verplicht de mensen dus niet om commentaar te geven als ze dat niet zelf willen geven.

Samenvattend kun je zeggen dat je bij het maken van een enquête, dus het opstellen van de vragen, rekening moet houden met de informatie die je te weten wilt komen. Wat extra achtergrondinformatie geeft je wat beter de kans om meer informatie te verkrijgen.

Formuleer je vragen goed, als iemand een vraag krijgt die voor hem/haar onbegrijpelijk is kan hij/zij snel afhaken en krijg je minder reacties binnen. Kijk of je de enquête eerst kunt laten invullen door een ander voordat je de enquête vrijgeeft voor je deelnemers.

Meetfouten / Bias

In een marktonderzoek is een van de belangrijkste dingen het voorkomen van meetfouten, dat is het stellen van vragen die het invullen door de deelnemer beïnvloeden. Als je niet thuis bent in marktonderzoek dan kan je dat snel overkomen. Dit kan komen door uitdrukkingen die je gebruikt, het type beschikbare antwoorden en ook door de presentatie van de vragen.

Je krijgt meetfouten als je vraagt:

Hoe leuk vond je het evenement?

( )Erg leuk

( )Ging wel

( )Niet zo leuk

( )Helemaal niet

Op het eerste gezicht lijkt het een goede structuur, de deelnemer kan zijn antwoord uit een rijtje kiezen. Maar in de vraagstelling ga je er al van uit dat de deelnemer het een leuk evenement vond. Dat wil je juist vaststellen.

Je kunt dit voorkomen door de vraag anders te formuleren:

Hoe zou je het evenement willen beoordelen als je het zou beoordelen op een schaal van 1 tot 5, 
waar 1 staat voor "Ik heb mij totaal niet vermaakt" en 5 staat voor "Ik heb mij goed vermaakt"

1 2 3 4 5

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

Hier kan de deelnemer zelf zijn/haar eigen waardering bepalen en kan hij/zij een antwoord kiezen dat gemakkelijk bij hem/haar belevenis past en dat achteraf gemakkelijk te verwerken, weer te geven en te vergelijken is.

Dit is maar een voorbeeld, maar probeer de genoemde zaken en principes toe te passen in je eigen enquêtes.