Actions

Difference between revisions of "Global settings/sl"

From LimeSurvey Manual

(Created page with "Splošne nastavitve")
 
(Updating to match new version of source page)
 
(29 intermediate revisions by 3 users not shown)
Line 2: Line 2:
 
__TOC__
 
__TOC__
  
=General description=
+
=Splošen opis=
  
If you click on the icon [[File:global.png]] in the main toolbar you will get to the Global settings. The Global settings dialog is only available to administration users with the right 'Super Administrator'. It can be used to adjust certain settings of LimeSurvey in a global context. In versions earlier to 1.87 these [[Optional settings]] were only available when editing config.php/config-defaults.php. Starting with 1.87 the values in config.php/config-defaults.php serve merely as a default value. Once you enter the Global settings dialog and saved once then the values will be overruled by the settings in the Global settings.
+
<div class="mw-translate-fuzzy">
 +
Če v glavni orodjarni kliknete na ikono [[File:global.png]], boste dobili okno z globalnimi nastavitvami. To okno je na voljo le skrbnikom s pravico 'superskrbnika'. Uporabijo se lahko za prilagoditev nekaterih nastavitev LimeSurvey-a na globalnem nivoju. V različicah starejših od 1.87 so bile [[Optional settings/sl|dodatne nastavitve]] na voljo le z urejanjem datoteke config.php/config-defaults.php. Začenši z različico 1.87 vrednosti v tej datoteki config.php/config-defaults.php služijo le kot privzete vrednosti. Ko enkrat vstopite v okno globalnih nastavitev in shranite spremembe, bodo vrednosti zamenjane z nastavitvami v globalnih nastavitvah.
 +
</div>
  
=Settings and their explanation=
 
  
==Overview & Update==
+
<center>[[File:global.png]]</center>
*'''System overview''': This is pretty much self explaining. Here you can get a short insight on the number of surveys and other statistics in your LimeSurvey installation. For debug purposes you can also find a button to show your PHP Info.
+
 
*'''Updates''':
+
 
 +
The global settings dialog is only available to those administration users with the [[Manage_users#Setting_global_permissions_for_a_user|Settings & Plugins permission]]. It can be used to adjust certain settings of LimeSurvey in a global context. Once you enter the global settings dialog and save your desired configuration, the previous LimeSurvey values will be overruled.
 +
 
 +
=Nastavitve in njihova razlaga=
 +
 
 +
 
 +
<center>[[File:Global Settings Tabs.png]]</center>
 +
 
 +
 
 +
<div class="mw-translate-fuzzy">
 +
==Pregled & posodobitev==
 +
*'''Pregled sistema''': ime pove samo po sebi. Tukaj lahko dobite kratek vpogled o številu anket in druge statistične podatke. Za potrebe razhroščevanja se v tem delu najde tudi gumb, ki omogoča prikaz PHP informacij.
 +
*'''Posodobitve''':
 
:[[File:Update_check_settings.jpg]]
 
:[[File:Update_check_settings.jpg]]
 +
</div>
 +
 +
{{Note|Check our [[Survey_participants#Introduction|wiki on survey participants tables]] for further information.}}
 +
 +
*'''Updates'''{{ObsoleteIn|2.06}}: for automatic updates, please use the [[ComfortUpdate]] feature. In the later versions, it can be found under the Advanced tab that is located in the '''Configuration''' dialog from the main Limesurvey toolbar
 +
 +
{{Note|For debug purposes, you can also find a button that shows your PHP information.}}
  
:{{Arrow|1}}You can set if, and how often LimeSurvey does check for updates. If an update is found you can either update manually (by downloading the new LimeSurvey package and following the [[Upgrading from a previous version|Update instructions]] or use the [[ComfortUpdate]] feature.
+
<div class="mw-translate-fuzzy">
:{{Arrow|2}} You can check for possible updates on LimeSurvey in this section.
+
==Splošno==
:{{Arrow|3}} You can set the kind of update, that will be notified. In stable installations "For stable versions" is recommended. {{NewIn|2.00}}
+
*'''Ime strani''': vašemu anketnemu sistemu da ime strani. To ime se bo pojavljalo v pregledu seznama anket in v glavi skrbniškega okna.
 +
*'''Privzeta predloga''': ta nastavitev določa privzeto obliko predloge, ki se uporablja za 'javni seznam' anket in za nove ankete ali ankete, ki uporabljajo neobstoječe predloge.
 +
*'''Administration template''': ta nastavitev določa privzeto obliko predloge, ki se uporablja za odzadje LimeSurvey-a (skrbniški del).
 +
*'''Privzeti HTML način urejevalnika:''' nastavi privzeti način za uporabo HTML urejevalnika. Možne nastavitve so: Inline HTML editor (privzeto), Popup HTML urejevalnik in Brez HTML urejevalnika:
 +
** ''Inline HTML editor'': vgrajeni HTML urejevalnik, ki se pokaže v samem oknu za urejanje besedila. Počasen vendar priročen in prijazen za uporabnika
 +
** ''Popup HTML urejevalnik'': doda ikono zraven okna za urejanje besedila, ki odpre novo okno z urejevalnikom besedila. Ta način je hitrejši vendar prikaže kodo v oknu za urejanje besedila.
 +
** ''Brez HTML urejevalnika'': brez HTML urejevalnika
 +
*'''Question type selector''': izberite 'Full selector', da dobite seznam tipov vprašanj s predogledom ali 'Enostavna izbira', da dobite zgolj seznam tipov vprašanj brez predogleda.
 +
*'''Template editor''': izberite 'Full template editor', da dobite pri urejanju predlog anket izboljšan urejevalnik (s poudarjanjem kode) in  'Enostavni urejevalnik predlog', da dobite navadno okno za urejanje
 +
*'''Časovna razlika (v urah)''':  če se nahaja vaš spletni strežnik za anketiranje v drugačnem časovnem območju, kot je območje, kjer se bo anketiranje izvajalo, nastavite pri tej možnosti časovno razliko. Na primer jaz živim v Sloveniji vendar uporabljam spletni strežnik iz ZDA. Spletni strežnik je v časovnem pasu, ki zaostaja za 8 ur za mojim časovnim pasom. Tako to možnost nastavim na "8". Z drugimi besedami ta nastavitev povzroči dodajanje 8 ur času, ki ga sistem pridobi na strežniku. Ta nastavitev je predvsem pomembna za časovne žige pri anketiranjih.
 +
*'''Življenjska doba seje (v sekundah)''': določa čas v sekundah, po katerih poteče seja ankete (pod pogojem, da v tem času  ni bilo izvedene nobene akcije s strani anketiranca). Največja možna vrednost je 65000 (seconds). Prosimo uporabljajte razumne vrednosti. Morda strežnik, na katerem je nameščen vaš Limesurvay, ne omogoča preglasitve te vrednosti - v tem primeru boste morali nastaviti življenjsko dobo seje (session timeout value) v vaših PHP nastavitvah.
 +
*'''Informacije IP DB API ključ''': omogoča integracijo storitve IP-Info-DB, ki omogoča določanje geografske lege anketirancev glede na njihovo IP številko.
 +
*'''Google Maps API ključ''': omogoča integracijo storitev Google Maps.
 +
*'''Google Analytics API ključ''': omogoča integracijo storitev Google Analytics. Ankete lahko preglasijo to vrednost z uporabo značke  {GOOGLE_ANALYTICS_API_KEY} v predlogi.  Celotna JavaScript koda, ki jo pričakuje Google Analytics (vključno s ključem), se lahko vključi v predlogo preko {GOOGLE_ANALYTICS_JAVASCRIPT}.
 +
*'''Kako uporabiti Google API''':
 +
# Registracija/prijava na on Google Analytics (GA): [http://www.google.com/analytics/ www.google.com/analytics/]
 +
# Ustvarjanje ključa (stran naj ne bi kazala na anketo, pač pa na del pred 'index.php?'). Ključ bi moral biti nekaj podobnega kot UA-xxxxx.
 +
# Pojdite na vaše globalne nastavitve na LimeSurvey-u.
 +
# Vnesite ključ v ustrezno polje (Google Analytics API ključ). Najbrž je najbolje nastaviti GA, da sledi vsem stranem, saj boste tako dobili več informacij.
 +
# V posredovanih predlogah ne rabite narediti ničesar, saj že vsebujejo del z {GOOGLE_ANALYTICS_JAVASCRIPT}.
 +
# Aktivirajte anketo.
 +
# Izpolnite anketo.
 +
# Pojdite na glavno stran GA (izberite ustrezen ključ v levem zgornjem kotu, če jih imate več kot enega). Morali bi videti nekaj grafov s statistikami. Pozorni bodite na datume v zgornjem desnem kotu.
 +
*'''Google Translate API ključ''':  od različice 1.92 dalje se uporablja orodje Auto Translate z uporabo nove različice Google Translate's API 2. Google sedaj zaračunava to storitev.  Da bi vam  storitev Auto Translate delovala, dobite API ključ na [https://code.google.com/apis/console/?api=translate na tej strani] in ga vnesite v to polje. Upoštevajte, da je to trenutno globalna storitev, zato bo vsaka namestitev na enak račun povzročila zaračunavanje storitve.
 +
*'''Google Analytics Event Tracking Code''': znotraj GA lahko uporabite nekaj LimeSurvey-evih ukazov {KEYWORDS} [http://code.google.com/intl/en-EN/apis/analytics/docs/tracking/eventTrackerGuide.html GG Analytics Event Tracking Code], e.g, '_trackEvent', 'MyEvent', '{SID}'
 +
</div>
  
==General==
+
{{Alert|title=Attention|text=You will observe that some of the options can be found in your user's preferences, under [[First_login_-_your_user_preferences#Your_account_preferences#Your_personal_settings|Your personal settings tab]]. If you change the respective options from the global settings of your LimeSurvey installation, the 'default' option from the drop-down list of each option that is located under 'Your personal settings' tab will inherit the global settings values. For example, if you, as a user with [[Manage users#Set permissions for a single survey|Settings & Plugins permissions]], change the HTML editor mode to the 'popup' mode, all the other users that have chosen  the 'default value' option from the HTML editor mode in their personal settings will also use the popup option.}}
*'''Site name''': Give your survey site a name. This name will appear in the survey list overview and in the administration header.
 
*'''Default template''': This setting specifies the default design template used for the 'public list' of surveys and for new surveys or surveys using a non-existing template.
 
*'''Administration template''': This setting specifies the default design template used for the LimeSurvey administration.
 
*'''Default HTML editor mode:''' Sets the default mode for integrated HTML editor. Valid settings are: inline (default), popup and none:
 
** ''inline'': Inline replacement of fields by an HTML editor. Slow but convenient and user friendly
 
** ''popup'': Adds an icon that opens a popup window with the HTML editor. Faster, but HTML code is displayed on the form.
 
** ''none'': No HTML editor
 
*'''Question type selector''': Choose 'Full selector' to get a question type selector with preview and 'Simple' to get a plain select box.
 
*'''Template editor:''': Choose 'Full template editor' to get a enhanced editor (with syntax-highlighting) when editing survey templates  and 'Simple template editor' to get a plain editor field
 
*'''Time difference (in hours)''': If your web server is in a different time zone to the location where your surveys will be based, put the difference between your server and your home time zone here. For example, I live in Australia but use a US web server. The web server is 14 hours behind my local time zone. So my setting here is "+14". In other words, it adds 14 hours to the web servers time. This setting is particularly important when surveys timestamp the responses.
 
*'''Session lifetime''': Defines the time in seconds after which a survey session expires (provided there is no action from the participant). The maximum value on this is 65000 (seconds). Please use a reasonable value. Depending on your server configuration LimeSurvey may not be allowed to override the server setting - in that case you have to set the session timeout value in your PHP configuration.
 
*'''IP Info DB API Key''': Allows integration with the IP-Info-DB service that let's you determine the geographic location of survey takers based on their IP.
 
*'''Google Maps API Key''': Allows for integration with Google Maps.
 
*'''Google Analytics API Key''': Allows for integration with Google Analytics. Surveys can over-ride this  site-level value.  The API key can be inserted into templates using {GOOGLE_ANALYTICS_API_KEY}.  The full JavaScript that Google Analytics expects (including the key) can be included in templates via {GOOGLE_ANALYTICS_JAVASCRIPT}.
 
*'''Google API howto''':
 
# Register/login on Google Analytics (GA): [http://www.google.com/analytics/ www.google.com/analytics/]
 
# Create a key (the site should not point to the survey, but to the part before 'index.php?') The key should be UA-xxxxx.
 
# Go to your survey's global settings in LimeSurvey.
 
# Put the key in appropriate field (Google Analytics API Key). It's probably the best to set GA to track all pages as you can have more info.
 
# You don't need to do anything in shipped templates, as the {GOOGLE_ANALYTICS_JAVASCRIPT} part is already there.
 
# Activate the survey.
 
# Do the survey.
 
# Go to GA panel mainsite. (select appropriate account in left-hand upper corner if you have more than one). You should see some graphs with the statistics. Beware of the dates in upper right corner.
 
*'''Google Translate API Key''':  As of version 1.92, the Auto Translate feature is now using the new version 2 of  Google Translate's API.  Google now charges for this service.  In order for the Auto Translate feature to work, you get an API key from [https://code.google.com/apis/console/?api=translate this site], and enter the key in this field.  Please note that this is currently a global feature, so any installation that has an assigned Translate API key will all charge translations to the same account.
 
*'''Google Analytics Event Tracking Code''': Some LimeSurvey {KEYWORDS} can be used inside [http://code.google.com/intl/en-EN/apis/analytics/docs/tracking/eventTrackerGuide.html GG Analytics Event Tracking Code], e.g, '_trackEvent', 'MyEvent', '{SID}'
 
  
==Email settings==
+
<div class="mw-translate-fuzzy">
*'''Default site admin email''': This is the default email address of the site administrator and used for system messages and contact options.
+
==Email nastavitve==
*'''Administrator name''': The real name of the site administrator.
+
*'''Privzeti email naslov administratorja''': to je privzeti elektronski naslov skrbnika anketnega portala, ki se uporablja za sistemska sporočila in in možnosti kontaktiranja.
*'''Email method:'''  This determines how e-mail messages are being sent. The following options are available:
+
*'''Ime administratorja''': ime skrbnika anketnega portala.
**'''PHP:''' use internal PHP mailer
+
*'''Email način:'''  ta nastavitev določa, kako bodo poslana elektronska sporočila. Na voljo so naslednje možnosti:
**'''Sendmail:''' use sendmail mailer
+
**'''PHP:''' uporabi notranji PHP sistem za pošiljanje pošte
**'''SMTP:'''use SMTP relaying. Use this setting when you are running LimeSurvey on a host that is not your mail server.
+
**'''Sendmail:''' uporabi sendmail sistem za pošiljanje pošte
***Make sure that you are using your SMTP configured e-mail (Global settings -> E-mail settings) at the survey settings (At the moment you create a survey or after you create it Edit Survey Settings -> General)  if you use SMTP, otherwise there might be a chance that the following error is displayed: SMTP -> ERROR: RCPT not accepted from server: 553 5.7.1 : Sender address rejected: not owned by user.
+
**'''SMTP:''' uporablja SMTP prenos. To možnost uporabite, kadar je LimeSurvey nameščen na strežniku, ki ni hkrati vaš strežnik za e-pošto.
**'''Qmail:'''Set this if you are running the Qmail mailer
+
***Če uporabite SMTP se prepričajte, da uporabite pri nastavitvah ankete (v trenutku, ko ustvarite anketo ali kasneje v meniju Lastnosti ankete -> Glavne nastavitve) vaš nastavljen SMTP e-mail račun (Globalne nastavitve -> E-mail nastavitve), sicer se lahko pojavi sledeča napaka: SMTP -> ERROR: RCPT not accepted from server: 553 5.7.1 : Sender address rejected: not owned by user.
*'''SMTP host:''' If you use 'SMTP ' as email method then you have to put your SMTP-server here. If you are using a different part than port 25 (standard for SMPT) then you have to add the port number separated be a colon (example: 'smtp.gmail.com:465')
+
**'''Qmail:'''uporabi Qmail sistem za pošiljanje pošte
*'''SMTP username:''' If your SMTP-server needs authentication then set this to your user name, otherwise it must be blank.
+
*'''SMTP host:''' če za Email način uporabite  'SMTP ', potem morate tukaj vstaviti naslov vašega SMTP-strežnika. Če uporabljate drugačna vrata (port) kot 25 (standardno za SMPT), potem morate dodati številko vrat ločeno z dvopičjem (primer: 'smtp.gmail.com:465')
*'''SMTP password:''' If your SMTP-server needs authentication then set this to your password, otherwise it must be blank.
+
*'''SMTP username:''' če vaš SMTP-strežnik potrebuje preverjanje pristnosti, potem tukaj nastavite vaše uporabniško ime, sicer mora biti to polje prazno.
*'''SMTP SSL/TLS:''' Set this to 'SSL' or 'TLS' to use SSL/TLS for your SMTP connection
+
*'''SMTP password:''' če vaš SMTP-strežnik potrebuje preverjanje pristnosti, potem tukaj nastavite vaše geslo, sicer mora biti to polje prazno.
*'''SMTP debug mode''': If you switch this on then on sending invitations or reminders a detailed connection log and error message will be given (if an error occurs). Not for the faint of heart, but this can give valuable information why a SMTP relay does not work. Usually you want this to be off.
+
*'''SMTP SSL/TLS:''' nastavite to možnost na 'ssl' ali 'tls', da boste uporabili SSL/TLS način za SMTP povezavo
*'''Email batch size:''' When sending invitations or reminders to survey participants, this setting is used to determine how many emails can be sent in one bunch. Different web servers have different email capacities, and if your script takes too long to send a bunch of emails, the script could time out and cause errors. Most web servers can send 100 emails at a time within the default 30 second time limit for a PHP script. If you get script timeout errors when sending large numbers of emails, reduce the number in this setting.  Clicking the 'send email invitation' button on the token control toolbar, (not the button on the right of each token), sends the maxemails number of invitations, then displays a list of the addresses sent to and a warning that "There are more emails pending than could be sent in one batch. Continue sending emails by clicking below. There are ### emails still to be sent." and provides a "continue button" to proceed with the next batch. I.e., the user determines when to send the next batch after each batch gets emailed.  It is not necessary to wait with this screen active.  The admin could log off and come back at a later time to send the next batch of invites.
+
*'''SMTP debug mode''': če vklopite to možnost, potem boste imeli na voljo pri pošiljanju povabil ali opomnikov podrobne zapise o povezavi in sporočila o napaki (če pride do napak). Za izkušene uporabnike so lahko to dragocene informacije o tem, zakaj  SMTP pošiljanje ne deluje. Običajno si želite imeti to možnost izklopljeno.
 +
*'''Velikost email skupine:''' ta nastavitev določa, koliko povabil ali opomnikov v obliki e-sporočil lahko pošlje LimeSurvey v enem sklopu. Različni spletni strežniki imajo različne zmožnosti pošiljanja e-sporočil in v kolikor vaše ukazne datoteke (skripte) potrebujejo preveč časa za posredovanje kopice e-sporočil, lahko sistem javi časovno prekinitev in povzroča napake. Večina spletnih strežnikov lahko pošlje 100 e-sporočil naenkrat v 30 sekundah, kolikor znaša privzeti čas za za izvajanje PHP ukaznih datotek (skript). V kolikor dobivate sporočila o časovnih prekinitvah pri pošiljanju večje količine e-sporočil, zmanjšajte številko pri tej nastavitvi. S klikom na gumb za 'pošiljanje e-povabil' v orodni vrstici za delo z žetoni (pri tem niso v mislih gumbki na desni strani vsakega žetona) sistem pošlje največjo količino povabil v obliki e-sporočil in prikaže seznam uporabljenih naslovov. V kolikor povabila niso bila poslana vsem uporabnikom z žetoni, bo sistem javil sporočilo, iz katerega bo razvidna informacija, da so še vedno povabila na čakanju in prikazal povezavo, preko katere je možno poslati še preostala povabila. Preostala povabila ni nujno takoj poslati - uporabnik anketnega sistema se lahko odjavi in kasneje pošlje naslednjo skupino povabil.
 +
</div>
  
==Bounce settings==
+
<div class="mw-translate-fuzzy">
*'''Default site bounce email''': This is the email address where bounced emails will be sent to.
+
==Odbijajoče nastavitve==
*'''Server type''': If set to 'Off' no bounce processing functions will be available. Set this to POP or IMAP to check a related account for bounces.  
+
*'''Privzeti email za odgovore na email''': vnesite e-naslov za sporočila, kamor bodo posredovana zavrnjena sporočila.
*'''Server name & port''': Name of the server and (if needed) the port separated by a colon.
+
*'''Vrsta strežnika''': če nastavite na 'Izklopljeno', ne bo posredovanja sporočil ob zavrnitvah e-sporočil. Nastavite na POP ali IMAP,  da preverite povezane račune za zavrnjena sporočila.  
*'''User name''': The user name for the POP/IMAP account
+
*'''Ime strežnika in port''': ime strežnika in (če je potrebno) številka vrat (port) vneseno ločeno s podpičjem.
*'''Password''': The password for the POP/IMAP account
+
*'''Uporabniško ime''': uporabniško ime za  POP/IMAP račun
*'''Encryption type''': If encrpytion is used please set the right one here (SSL or TLS)
+
*'''Geslo''': geslo za POP/IMAP račun
 +
*'''Vrsta kodiranja''': če se uporablja postopek prekrivanja sporočil, potem nastavite ustrezen način (SSL ali TLS)
 +
</div>
  
==Security==
+
<div class="mw-translate-fuzzy">
*'''Survey preview only for administration users''': By default, preview of inactive survey is restricted to authenticated users only. If you set this to 'No' any person can test your survey using the survey URL - without logging in to the administration and without having to activate the survey first.
+
==Varnostno opozorilo==
*'''Filter HTML for XSS''': By default you survey manager will not be authorized to use dangerous HTML tags in their survey/group/question/labels texts (for instance JavaScript code). This is intended to prevent a survey operator to add malicious script in order to have a true admin raise his permissions on the system. '''If you want to use any script objects like Javascript scripts of Flash applets in your surveys you will need to switch this off.'''
+
*'''Predogled ankete je na voljo samo administratorjem''': predogled neaktivne ankete je omejen le na prepoznane uporabnike (privzeta nastavitev). Če nastavite na 'Ne', lahko vašo anketo testira kdorkoli z uporabo URL ankete brez predhodne prijave v skrbniški del ali aktiviranja ankete.
*'''Group member can only see own group''': By default non-admin users defined in the LimeSurvey management interface will only be able to see other users if they belong to at least one group this user belongs to. If you set this to 'No' they can see all users (for example in [[Survey security settings]] )
+
*'''Filtriraj HTML za XSS''': privzeto vašemu upravljalniku anket ne bo dovoljeno uporabljati nevarne HTML kode v besedilu ankete/skupine/vprašanju/oznaki (na primer  JavaScript kode). To je namenjeno preprečevanju dodajanja zlonamernega ukaza z željo pridobitve skrbniškega dostopa na sistemu. '''Če boste želeli uporabljati zapise za zagon Javascript in/ali Flash objaktov v vaših anketah, boste morali to nastavitev nastaviti na NE.'''
*'''Force HTTPS''': By default this is set to "Don't force on or off". Switch the setting to "on" to force the connection to use HTTPS. '''''Note:''''' If your server doesn't support HTTPS properly, you can lock yourself from the system! Therefor test the "check if this link works" link first. If the link does not work and you turn on HTTPS, LimeSurvey will break and you won't be able to access it.
+
*'''Člani skupin lahko vidijo samo lastno skupino''': privzeto bodo lahko običajni uporabniki v vmesniku za upravljanje LimeSurvey-a videli le uporabnike, ki spadajo vsaj v eno skupino v katero sami spadajo. Če nastavite na 'Ne', bo lahko vsak videl vse uporabnike (na primer v [[Survey security settings/sl|varnostnih nastavitvah anket]] )
 +
*'''Prisilite HTTPS''': privzeto je to nastavljeno na "Ne prisilite vklop ali izklop". Preklopite to nastavitev na "vklopljeno", da vsilite povezavam uporabo HTTPS. '''''Opomba:''''' če vaš strežnik ne podpira HTTPS pravilno, se lahko zaklenete iz sistema! Zato najprej testirajte povezavo  "preverite če ta povezava deluje". Če povezava ne deluje in vklopite HTTPS, se bo LimeSurvey sesul in ne boste mogli dostopati do njega.
 +
</div>
  
==Presentation==
+
<div class="mw-translate-fuzzy">
*'''Show 'no answer' option for non-mandatory questions''': When a question of a radio button/select type that contains editable answers (i.e.: List & array questions) is not mandatory and this is set to 'Yes' (default), an additional entry 'No answer' is shown for each subquestion - so that participants may choose to not answer the question. Some people prefer this not to be available. Set this to 'No' to turn this off.
+
==Predstavitev==
*'''Repeating headings in array questions every X subquestions''': With array type question, often you'll have a lot of subquestions, which - when displayed on screen - take up more than one page. The repeat-headers setting lets you decide how many answers should be displayed before repeating the header information for the question. A good setting for this is around 25. If you don't want the headings to repeat at all, set this to 0.
+
*'''Show 'no answer' option for non-mandatory questions''': kadar vprašanje tipa radijski gumb/izbira, ki omogoča urejanje odgovorov (vprašanja seznami in lestvice) ni obvezno in nastavite to možnost na 'Da' (privzeto), se prikaže dodaten vnos 'Brez odgovora' za vsako podvprašanje. Tako lahko anketiranci izberejo, da na vprašanje ne bodo odgovarjali. Nekateri uporabniki imajo raje, da ta možnost ni na voljo; v tem primeru je potrebno to nastaviti izklopiti z nastavitvijo na 'Ne'.
*'''Show "There are X questions in this survey"''':
+
*'''Ponavljaj naslov v polju vprašanj vsakih X podvprašanj''': pri vprašanjih tipa lestvice boste zelo pogosto uporabljali celo kopico podvprašanj, ki zavzamejo na zaslonu anketiranca več kot eno stran. Ta nastavitev vam omogoča izbiro števila vprašanj, ki se prikažejo pred ponovitvijo informacij iz glave lestvice. Dobra nastavitev za to možnost je okoli števila 25. Če te možnosti sploh ne želite uporabljati, jo nastavite na  0.
*'''Show question group name and/or description''':
+
*'''Pokaži "V anketi je X vprašanj"''': če  nastavite na "Da", bo v uvodnem sporočilu pri reševanju ankete vedno prikazano tudi koliko vprašanj je v anketi. V kolikor nastavite na "Ne", se te informacije ne bodo prikazale. Lahko pa to odločitev prepustite avtorjem anket tako da nastavite na "Administrator ankete lahko izbere".
*'''Show question number and/or question code''':
+
*'''Prikaži vprašanje imena skupine in/ali opisa''': če  nastavite na "Prikaži oboje", bo na vsaki strani ankete prikazano ime skupine in opis skupine vprašanj (če je skupina opisana). V kolikor nastavite na "Skrij oboje", se te informacije ne bodo prikazale. Z nastavitvami "Prikaži samo..." lahko vklopite prikaz ene ali druge vrste informacij. Lahko pa to odločitev prepustite avtorjem anket tako da nastavite na "Administrator ankete lahko izbere".
 +
*'''Prikaži številko vprašanja in/ali kodo vprašanja''': če  nastavite na "Prikaži oboje", bo pri vsakem vprašanju prikazana številka vprašanja in koda vprašanja. V kolikor nastavite na "Skrij oboje", se te informacije ne bodo prikazale. Z nastavitvami "Prikaži samo..." lahko vklopite prikaz ene ali druge vrste informacij. Lahko pa to odločitev prepustite avtorjem anket tako da nastavite na "Administrator ankete lahko izbere".
 +
</div>
  
==Language==
+
<div class="simplebox">[[File:help.png]]All the options from above influence '''only''' the parameters of the PDF which contain the answers/responses to a survey/questionnaire. Therefore, the options mentioned above influence only the PDF result of the 'answers export PDF' function. </div>
*'''Default site language''': This is the default language to be used in your administration , and also the default language for the public survey list if none is given.
+
<div class="simplebox">[[File:help.png]]LimeSurvey also allows questionnaires to be printed and to be completed offline, but the export questionnaire PDF function is an experimental option and the output is far from being perfect. Its parameters can be modified either from the 'Style' from the [https://manual.limesurvey.org/Exporting_a_survey_structure/en queXML PDF export page] or from the [https://manual.limesurvey.org/Optional_settings#Statistics_and_response_browsing config.php file].</div>
*'''Available languages''': If you don't want all languages to be available in the administration language select boxes you can here define the language that should be available only.
 
  
 +
<div class="mw-translate-fuzzy">
 +
==Jezik==
 +
*'''Privzeti jezik strani''': to je privzeti jezik, ki se bo uporabljal v vašem skrbniškem delu in prav tako za seznam javno objavljenih anket, če drugi ni bil določen.
 +
*'''Available languages''': če ne želite, da so v skrbniškem delu na voljo vsi jeziki, jih lahko določite tukaj (seznam jezikov, ki se prikaže pri ustvarjanju ankete in pri nastavitvah ankete).
 +
</div>
 +
 +
<div class="mw-translate-fuzzy">
 
==Interfaces==
 
==Interfaces==
*'''RPC interface enabled''': Using this feature you can activate/deactivate the LimeSurvey [[RemoteControl 2 API|RemoteControl2]] interface API, either using JSON-RPC (recommended) or XML-RPC.
+
*'''RPC interface enabled''': s to nastavitvijo  lahko aktivirate/deaktivirate LimeSurvey-evo zmožnost [[RemoteControl 2 API/sl|daljinskega upravljanja]]. Uporabite lahko JSON-RPC (priporočeno) ali XML-RPC.
 +
</div>
 +
 
 +
*'''URL''': http://<your_domain>/<your_limesurvey_dir>/index.php/admin/remotecontrol
 +
 
 +
*'''Publish API on /admin/remotecontrol''': If you activate this option, then under the specified URL a short description of the API functions will be available. Usually, you should not need to activate it and should only be activated for debug purposes in general.
 +
 
 +
<div class='simplebox'>[[File:help.png]] '''Note:''' Please note that the remote control functionality is generally used by developers to access LimeSurvey from other applications (in this way, you are not restricted only to PHP). It is only recommended for advanced users. For more details on its usage, check the following [[RemoteControl 2 API|wiki section]] or join the [https://www.limesurvey.org/community/forums LimeSurvey forums].</div>

Latest revision as of 19:15, 5 October 2018

Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎español • ‎français • ‎italiano • ‎日本語 • ‎Nederlands • ‎português do Brasil • ‎русский • ‎slovenščina • ‎中文(中国大陆)‎

Splošen opis

Če v glavni orodjarni kliknete na ikono Global.png, boste dobili okno z globalnimi nastavitvami. To okno je na voljo le skrbnikom s pravico 'superskrbnika'. Uporabijo se lahko za prilagoditev nekaterih nastavitev LimeSurvey-a na globalnem nivoju. V različicah starejših od 1.87 so bile dodatne nastavitve na voljo le z urejanjem datoteke config.php/config-defaults.php. Začenši z različico 1.87 vrednosti v tej datoteki config.php/config-defaults.php služijo le kot privzete vrednosti. Ko enkrat vstopite v okno globalnih nastavitev in shranite spremembe, bodo vrednosti zamenjane z nastavitvami v globalnih nastavitvah.


Global.png


The global settings dialog is only available to those administration users with the Settings & Plugins permission. It can be used to adjust certain settings of LimeSurvey in a global context. Once you enter the global settings dialog and save your desired configuration, the previous LimeSurvey values will be overruled.

Nastavitve in njihova razlaga

Global Settings Tabs.png


Pregled & posodobitev

 • Pregled sistema: ime pove samo po sebi. Tukaj lahko dobite kratek vpogled o številu anket in druge statistične podatke. Za potrebe razhroščevanja se v tem delu najde tudi gumb, ki omogoča prikaz PHP informacij.
 • Posodobitve:
Update check settings.jpg
Help.pngCheck our wiki on survey participants tables for further information.
 • Updates (Obsolete since 2.06): for automatic updates, please use the ComfortUpdate feature. In the later versions, it can be found under the Advanced tab that is located in the Configuration dialog from the main Limesurvey toolbar
Help.pngFor debug purposes, you can also find a button that shows your PHP information.

Splošno

 • Ime strani: vašemu anketnemu sistemu da ime strani. To ime se bo pojavljalo v pregledu seznama anket in v glavi skrbniškega okna.
 • Privzeta predloga: ta nastavitev določa privzeto obliko predloge, ki se uporablja za 'javni seznam' anket in za nove ankete ali ankete, ki uporabljajo neobstoječe predloge.
 • Administration template: ta nastavitev določa privzeto obliko predloge, ki se uporablja za odzadje LimeSurvey-a (skrbniški del).
 • Privzeti HTML način urejevalnika: nastavi privzeti način za uporabo HTML urejevalnika. Možne nastavitve so: Inline HTML editor (privzeto), Popup HTML urejevalnik in Brez HTML urejevalnika:
  • Inline HTML editor: vgrajeni HTML urejevalnik, ki se pokaže v samem oknu za urejanje besedila. Počasen vendar priročen in prijazen za uporabnika
  • Popup HTML urejevalnik: doda ikono zraven okna za urejanje besedila, ki odpre novo okno z urejevalnikom besedila. Ta način je hitrejši vendar prikaže kodo v oknu za urejanje besedila.
  • Brez HTML urejevalnika: brez HTML urejevalnika
 • Question type selector: izberite 'Full selector', da dobite seznam tipov vprašanj s predogledom ali 'Enostavna izbira', da dobite zgolj seznam tipov vprašanj brez predogleda.
 • Template editor: izberite 'Full template editor', da dobite pri urejanju predlog anket izboljšan urejevalnik (s poudarjanjem kode) in 'Enostavni urejevalnik predlog', da dobite navadno okno za urejanje
 • Časovna razlika (v urah): če se nahaja vaš spletni strežnik za anketiranje v drugačnem časovnem območju, kot je območje, kjer se bo anketiranje izvajalo, nastavite pri tej možnosti časovno razliko. Na primer jaz živim v Sloveniji vendar uporabljam spletni strežnik iz ZDA. Spletni strežnik je v časovnem pasu, ki zaostaja za 8 ur za mojim časovnim pasom. Tako to možnost nastavim na "8". Z drugimi besedami ta nastavitev povzroči dodajanje 8 ur času, ki ga sistem pridobi na strežniku. Ta nastavitev je predvsem pomembna za časovne žige pri anketiranjih.
 • Življenjska doba seje (v sekundah): določa čas v sekundah, po katerih poteče seja ankete (pod pogojem, da v tem času ni bilo izvedene nobene akcije s strani anketiranca). Največja možna vrednost je 65000 (seconds). Prosimo uporabljajte razumne vrednosti. Morda strežnik, na katerem je nameščen vaš Limesurvay, ne omogoča preglasitve te vrednosti - v tem primeru boste morali nastaviti življenjsko dobo seje (session timeout value) v vaših PHP nastavitvah.
 • Informacije IP DB API ključ: omogoča integracijo storitve IP-Info-DB, ki omogoča določanje geografske lege anketirancev glede na njihovo IP številko.
 • Google Maps API ključ: omogoča integracijo storitev Google Maps.
 • Google Analytics API ključ: omogoča integracijo storitev Google Analytics. Ankete lahko preglasijo to vrednost z uporabo značke {GOOGLE_ANALYTICS_API_KEY} v predlogi.  Celotna JavaScript koda, ki jo pričakuje Google Analytics (vključno s ključem), se lahko vključi v predlogo preko {GOOGLE_ANALYTICS_JAVASCRIPT}.
 • Kako uporabiti Google API:
 1. Registracija/prijava na on Google Analytics (GA): www.google.com/analytics/
 2. Ustvarjanje ključa (stran naj ne bi kazala na anketo, pač pa na del pred 'index.php?'). Ključ bi moral biti nekaj podobnega kot UA-xxxxx.
 3. Pojdite na vaše globalne nastavitve na LimeSurvey-u.
 4. Vnesite ključ v ustrezno polje (Google Analytics API ključ). Najbrž je najbolje nastaviti GA, da sledi vsem stranem, saj boste tako dobili več informacij.
 5. V posredovanih predlogah ne rabite narediti ničesar, saj že vsebujejo del z {GOOGLE_ANALYTICS_JAVASCRIPT}.
 6. Aktivirajte anketo.
 7. Izpolnite anketo.
 8. Pojdite na glavno stran GA (izberite ustrezen ključ v levem zgornjem kotu, če jih imate več kot enega). Morali bi videti nekaj grafov s statistikami. Pozorni bodite na datume v zgornjem desnem kotu.
 • Google Translate API ključ:  od različice 1.92 dalje se uporablja orodje Auto Translate z uporabo nove različice Google Translate's API 2. Google sedaj zaračunava to storitev.  Da bi vam storitev Auto Translate delovala, dobite API ključ na na tej strani in ga vnesite v to polje. Upoštevajte, da je to trenutno globalna storitev, zato bo vsaka namestitev na enak račun povzročila zaračunavanje storitve.
 • Google Analytics Event Tracking Code: znotraj GA lahko uporabite nekaj LimeSurvey-evih ukazov {KEYWORDS} GG Analytics Event Tracking Code, e.g, '_trackEvent', 'MyEvent', '{SID}'
Important.png
Attention : You will observe that some of the options can be found in your user's preferences, under Your personal settings tab. If you change the respective options from the global settings of your LimeSurvey installation, the 'default' option from the drop-down list of each option that is located under 'Your personal settings' tab will inherit the global settings values. For example, if you, as a user with Settings & Plugins permissions, change the HTML editor mode to the 'popup' mode, all the other users that have chosen the 'default value' option from the HTML editor mode in their personal settings will also use the popup option.

Email nastavitve

 • Privzeti email naslov administratorja: to je privzeti elektronski naslov skrbnika anketnega portala, ki se uporablja za sistemska sporočila in in možnosti kontaktiranja.
 • Ime administratorja: ime skrbnika anketnega portala.
 • Email način:  ta nastavitev določa, kako bodo poslana elektronska sporočila. Na voljo so naslednje možnosti:
  • PHP: uporabi notranji PHP sistem za pošiljanje pošte
  • Sendmail: uporabi sendmail sistem za pošiljanje pošte
  • SMTP: uporablja SMTP prenos. To možnost uporabite, kadar je LimeSurvey nameščen na strežniku, ki ni hkrati vaš strežnik za e-pošto.
   • Če uporabite SMTP se prepričajte, da uporabite pri nastavitvah ankete (v trenutku, ko ustvarite anketo ali kasneje v meniju Lastnosti ankete -> Glavne nastavitve) vaš nastavljen SMTP e-mail račun (Globalne nastavitve -> E-mail nastavitve), sicer se lahko pojavi sledeča napaka: SMTP -> ERROR: RCPT not accepted from server: 553 5.7.1 : Sender address rejected: not owned by user.
  • Qmail:uporabi Qmail sistem za pošiljanje pošte
 • SMTP host: če za Email način uporabite 'SMTP ', potem morate tukaj vstaviti naslov vašega SMTP-strežnika. Če uporabljate drugačna vrata (port) kot 25 (standardno za SMPT), potem morate dodati številko vrat ločeno z dvopičjem (primer: 'smtp.gmail.com:465')
 • SMTP username: če vaš SMTP-strežnik potrebuje preverjanje pristnosti, potem tukaj nastavite vaše uporabniško ime, sicer mora biti to polje prazno.
 • SMTP password: če vaš SMTP-strežnik potrebuje preverjanje pristnosti, potem tukaj nastavite vaše geslo, sicer mora biti to polje prazno.
 • SMTP SSL/TLS: nastavite to možnost na 'ssl' ali 'tls', da boste uporabili SSL/TLS način za SMTP povezavo
 • SMTP debug mode: če vklopite to možnost, potem boste imeli na voljo pri pošiljanju povabil ali opomnikov podrobne zapise o povezavi in sporočila o napaki (če pride do napak). Za izkušene uporabnike so lahko to dragocene informacije o tem, zakaj SMTP pošiljanje ne deluje. Običajno si želite imeti to možnost izklopljeno.
 • Velikost email skupine: ta nastavitev določa, koliko povabil ali opomnikov v obliki e-sporočil lahko pošlje LimeSurvey v enem sklopu. Različni spletni strežniki imajo različne zmožnosti pošiljanja e-sporočil in v kolikor vaše ukazne datoteke (skripte) potrebujejo preveč časa za posredovanje kopice e-sporočil, lahko sistem javi časovno prekinitev in povzroča napake. Večina spletnih strežnikov lahko pošlje 100 e-sporočil naenkrat v 30 sekundah, kolikor znaša privzeti čas za za izvajanje PHP ukaznih datotek (skript). V kolikor dobivate sporočila o časovnih prekinitvah pri pošiljanju večje količine e-sporočil, zmanjšajte številko pri tej nastavitvi. S klikom na gumb za 'pošiljanje e-povabil' v orodni vrstici za delo z žetoni (pri tem niso v mislih gumbki na desni strani vsakega žetona) sistem pošlje največjo količino povabil v obliki e-sporočil in prikaže seznam uporabljenih naslovov. V kolikor povabila niso bila poslana vsem uporabnikom z žetoni, bo sistem javil sporočilo, iz katerega bo razvidna informacija, da so še vedno povabila na čakanju in prikazal povezavo, preko katere je možno poslati še preostala povabila. Preostala povabila ni nujno takoj poslati - uporabnik anketnega sistema se lahko odjavi in kasneje pošlje naslednjo skupino povabil.

Odbijajoče nastavitve

 • Privzeti email za odgovore na email: vnesite e-naslov za sporočila, kamor bodo posredovana zavrnjena sporočila.
 • Vrsta strežnika: če nastavite na 'Izklopljeno', ne bo posredovanja sporočil ob zavrnitvah e-sporočil. Nastavite na POP ali IMAP, da preverite povezane račune za zavrnjena sporočila.
 • Ime strežnika in port: ime strežnika in (če je potrebno) številka vrat (port) vneseno ločeno s podpičjem.
 • Uporabniško ime: uporabniško ime za POP/IMAP račun
 • Geslo: geslo za POP/IMAP račun
 • Vrsta kodiranja: če se uporablja postopek prekrivanja sporočil, potem nastavite ustrezen način (SSL ali TLS)

Varnostno opozorilo

 • Predogled ankete je na voljo samo administratorjem: predogled neaktivne ankete je omejen le na prepoznane uporabnike (privzeta nastavitev). Če nastavite na 'Ne', lahko vašo anketo testira kdorkoli z uporabo URL ankete brez predhodne prijave v skrbniški del ali aktiviranja ankete.
 • Filtriraj HTML za XSS: privzeto vašemu upravljalniku anket ne bo dovoljeno uporabljati nevarne HTML kode v besedilu ankete/skupine/vprašanju/oznaki (na primer JavaScript kode). To je namenjeno preprečevanju dodajanja zlonamernega ukaza z željo pridobitve skrbniškega dostopa na sistemu. Če boste želeli uporabljati zapise za zagon Javascript in/ali Flash objaktov v vaših anketah, boste morali to nastavitev nastaviti na NE.
 • Člani skupin lahko vidijo samo lastno skupino: privzeto bodo lahko običajni uporabniki v vmesniku za upravljanje LimeSurvey-a videli le uporabnike, ki spadajo vsaj v eno skupino v katero sami spadajo. Če nastavite na 'Ne', bo lahko vsak videl vse uporabnike (na primer v varnostnih nastavitvah anket )
 • Prisilite HTTPS: privzeto je to nastavljeno na "Ne prisilite vklop ali izklop". Preklopite to nastavitev na "vklopljeno", da vsilite povezavam uporabo HTTPS. Opomba: če vaš strežnik ne podpira HTTPS pravilno, se lahko zaklenete iz sistema! Zato najprej testirajte povezavo "preverite če ta povezava deluje". Če povezava ne deluje in vklopite HTTPS, se bo LimeSurvey sesul in ne boste mogli dostopati do njega.

Predstavitev

 • Show 'no answer' option for non-mandatory questions: kadar vprašanje tipa radijski gumb/izbira, ki omogoča urejanje odgovorov (vprašanja seznami in lestvice) ni obvezno in nastavite to možnost na 'Da' (privzeto), se prikaže dodaten vnos 'Brez odgovora' za vsako podvprašanje. Tako lahko anketiranci izberejo, da na vprašanje ne bodo odgovarjali. Nekateri uporabniki imajo raje, da ta možnost ni na voljo; v tem primeru je potrebno to nastaviti izklopiti z nastavitvijo na 'Ne'.
 • Ponavljaj naslov v polju vprašanj vsakih X podvprašanj: pri vprašanjih tipa lestvice boste zelo pogosto uporabljali celo kopico podvprašanj, ki zavzamejo na zaslonu anketiranca več kot eno stran. Ta nastavitev vam omogoča izbiro števila vprašanj, ki se prikažejo pred ponovitvijo informacij iz glave lestvice. Dobra nastavitev za to možnost je okoli števila 25. Če te možnosti sploh ne želite uporabljati, jo nastavite na 0.
 • Pokaži "V anketi je X vprašanj": če nastavite na "Da", bo v uvodnem sporočilu pri reševanju ankete vedno prikazano tudi koliko vprašanj je v anketi. V kolikor nastavite na "Ne", se te informacije ne bodo prikazale. Lahko pa to odločitev prepustite avtorjem anket tako da nastavite na "Administrator ankete lahko izbere".
 • Prikaži vprašanje imena skupine in/ali opisa: če nastavite na "Prikaži oboje", bo na vsaki strani ankete prikazano ime skupine in opis skupine vprašanj (če je skupina opisana). V kolikor nastavite na "Skrij oboje", se te informacije ne bodo prikazale. Z nastavitvami "Prikaži samo..." lahko vklopite prikaz ene ali druge vrste informacij. Lahko pa to odločitev prepustite avtorjem anket tako da nastavite na "Administrator ankete lahko izbere".
 • Prikaži številko vprašanja in/ali kodo vprašanja: če nastavite na "Prikaži oboje", bo pri vsakem vprašanju prikazana številka vprašanja in koda vprašanja. V kolikor nastavite na "Skrij oboje", se te informacije ne bodo prikazale. Z nastavitvami "Prikaži samo..." lahko vklopite prikaz ene ali druge vrste informacij. Lahko pa to odločitev prepustite avtorjem anket tako da nastavite na "Administrator ankete lahko izbere".
Help.pngAll the options from above influence only the parameters of the PDF which contain the answers/responses to a survey/questionnaire. Therefore, the options mentioned above influence only the PDF result of the 'answers export PDF' function.
Help.pngLimeSurvey also allows questionnaires to be printed and to be completed offline, but the export questionnaire PDF function is an experimental option and the output is far from being perfect. Its parameters can be modified either from the 'Style' from the queXML PDF export page or from the config.php file.

Jezik

 • Privzeti jezik strani: to je privzeti jezik, ki se bo uporabljal v vašem skrbniškem delu in prav tako za seznam javno objavljenih anket, če drugi ni bil določen.
 • Available languages: če ne želite, da so v skrbniškem delu na voljo vsi jeziki, jih lahko določite tukaj (seznam jezikov, ki se prikaže pri ustvarjanju ankete in pri nastavitvah ankete).

Interfaces

 • RPC interface enabled: s to nastavitvijo lahko aktivirate/deaktivirate LimeSurvey-evo zmožnost daljinskega upravljanja. Uporabite lahko JSON-RPC (priporočeno) ali XML-RPC.
 • URL: http://<your_domain>/<your_limesurvey_dir>/index.php/admin/remotecontrol
 • Publish API on /admin/remotecontrol: If you activate this option, then under the specified URL a short description of the API functions will be available. Usually, you should not need to activate it and should only be activated for debug purposes in general.
Help.png Note: Please note that the remote control functionality is generally used by developers to access LimeSurvey from other applications (in this way, you are not restricted only to PHP). It is only recommended for advanced users. For more details on its usage, check the following wiki section or join the LimeSurvey forums.