Actions

QS

QS: Đảo ngược

From LimeSurvey Manual

This page is a translated version of the page QS:Reverse and the translation is 100% complete.


Thứ tự trả lời ngược (đảo ngược)

Sự miêu tả

Nếu kích hoạt, thứ tự các câu trả lời sẽ bị đảo ngược.

Các tùy chọn khả dụng

  • Bật
  • Tắt (mặc định)

Ví dụ

Giả sử bạn muốn sử dụng loại câu hỏi Mảng (Số). Nếu tùy chọn này bị tắt (giá trị mặc định), thì các câu trả lời mà người tham gia khảo sát có thể chọn là: "1, 2, 3, ... , 10". Nếu được bật, cài đặt sẽ đảo ngược thứ tự của các câu trả lời có sẵn: "10, 9, 8, ... , 1".


Danh mục:Cài đặt câu hỏiDanh mục:Tùy chọn hiển thị câu hỏi