Actions

Export wyników

From LimeSurvey Manual

This page is a translated version of the page Exporting a survey structure and the translation is 8% complete.

Other languages:
Deutsch • ‎English • ‎Nederlands • ‎français • ‎italiano • ‎polski • ‎português do Brasil • ‎日本語

Po wygaśnięciu ankiety lub w każdym momencie jej trwania administrator może uznać za konieczne wyeksportowanie zebranych za jej pomocą wyników. LimeSurvey umożliwia eksport wyników na kilka sposobów. Funkcje te dostępne są w dziale "Przeglądanie odpowiedzi".

Eksport do aplikacji

Dokonasz tego za pomocą przycisku Export.png"Eksportuj wyniki do aplikacji" znajdującego się na pasku narzędziowym. Funkcja ta umożliwia eksport wyników do popularnych aplikacji biurowych jak Microsoft Word oraz Microsoft Excel.

Podczas eksportu możesz zdefiniować parametry w następujących działach:

Pytania:

  • Skrócone nagłówki: Plik z wynikami będzie zawierał jedynie identyfikatory pytań oraz skrócone ich treści
  • Pełne nagłówki: Plik zawierał będzie pełne treści pytań
  • Kody pytań: Treści pytań zostaną zastąpione kodami pytań
  • Filtrowanie niekompletnych odpowiedzi jeśli włączone skrypt przy eksporcie pominie niekompletnie wypełnione ankiety

Odpowiedzi:

  • Kody odpowiedzi: Eksportuje dla każdej odpowiedzi jej identyfikator/kod
  • Pełne odpowiedzi: Eksportuję pełna treść udzielonej przez respondenta odpowiedzi

Format:

  • Microsoft Word (kodowanie znaków: UTF-8): eksportuje wyniki w postaci dokumentu MS Word (podczas otwierania pliku należy wybrać kodowanie Unicode UTF-8). Dane przedstawione są w osobnych wierszach, odpowiedzi dodatkowo znajdują się pomiędzy znakami tabulacji.
  • Microsoft Excel (wszystkie kodowania): eksportuje wyniki w postaci arkusza kalkulacyjnego. Pytania (treści lub kody) znajdują się w kolumnach. Odpowiedzi udzielone przez ankieterów umieszczane są w poszczególnych wierszach.
  • Plik CSV (wszystkie kodowania): eksportuje wyniki do pliku tekstowego, w którym dane rozdzielone są przecinkami.

Ekran eksportu do aplikacji umożliwia również zdefiniowanie pól, które będą podlegać eksportowi a także, wówczas gdy ankieta nie jest anonimowa, powiązanie odpowiedzi z pól pochodzącymi z tabeli tokenów.

Eksport do pliku poleceń SPSS

Skrypt umożliwia eksport wyników w postaci pliku SPSS. Program SPSS umożliwia bardzo szczegółową analizę zebranych danych a także pozwala na wnioskowanie na podstawie niej. Jeśli chcesz dokonać eksportu w tym formacie wybierz ikonę File:Spss.png z paska narzędziowego.

Eksport oraz import jako VV

Po rozpoczęciu procesu zbierania danych za pomocą ankiety moze się pojawić konieczność edycji wielu pól z danymi dla której bardziej użyteczny jest np arkusz kalkulacyjny. W takich sytuacjach możesz skorzystać z poleceń Eksportuj jako VV (File:Exportvv.png) oraz Importuj jako VV (File:Importvv.png)

Eksport VV oraz Import VV ("VV" - vertical verification) pozwala na eksport wyników ankiety do pliku tekstowego *.csv. Dopóki struktura pliku nie zostanie naruszona możesz edytować swoje dane a następnie dokonać ich importu do tabel w swojej bazie danych z ankietą.

Eksport jako VV

Kiedy wybierzesz funkcję eksportu odpowiedzi jako VV możesz zdecydować czy podczas eksportu mają być filtrowane odpowiedzi niekompletne. Możesz też zrezygnować z eksportu i powrócić do poprzedniego ekranu.

Jeśli klikniesz na przycisk "Eksportuj odpowiedzi" zostanie wygenerowany plik a skrypt poprosi Cię o wskazanie miejsca jego zapisu.

Unikaj modyfikacji dwóch pierwszych wierszy wygenerowanego pliku, ponieważ może to zakłócić późniejszy import odpowiedzi.

Import jako VV

Tak długo jak pierwsze dwa wiersze wcześniej wyeksportowanego pliku nie są modyfikowane plik VV z odpowiedziami nadaje się do importu. Ekran import jako VV wymaga wskazania zapisanego na Twoim dysku pliku, który chcesz zaimportować. W polu "ID ankiety" pojawiać się będzie identyfikator aktywnej ankiety. Nie wymaga ono modyfikacji jeśli chcesz zaimportować odpowiedzi dla bieżącej ankiety.

Jeśli podczas importu odpowiedzi zdecydujesz się na pomijanie ID rekordów, będą one wczytane dla kolejnych rekordów w kolejności w jakiej znajdują się w pliku.

Odznaczenie tej opcji pozwala na sposoby w jaki skrypt ma reagować na zduplikowane informacje. Dostępne warianty to:

 • Raportuj błąd (i pomiń nowy rekord).
 • Ponownie numeruj nowe rekordy
 • Ignoruj nowy rekord
 • Zastąp istniejący

Administrator może również zdecydować czy importowane odpowiedzi mają być oznaczone jako nieukończone.

W każdym momencie można zrezygnować z importu wybierając przycisk powrotu do sekcji przeglądania odpowiedzi.

To export a survey, select the survey, then move your mouse over the 'Display / Export' icon Display export.png in the survey toolbar. A dropdown menu will open and then choose the icon/entry 'Export...' Export 30.png. You will be presented with several export options explained below.

Export survey structure (.lss)

Naturally once you've finished a small masterpiece of a survey, with branching, hundreds of questions that has taken you 5 days to create you'll want to make a backup. This export will dump all the groups, questions, answers and conditions for your survey into a .LSS file (which is basically an XML file). This dump file can be used with the 'Import survey' feature when creating a new survey.

Please note: This file does not contain any collected responses.

Also if you have made a specific template for your survey you have to export that separately.  A survey which uses a custom template will import fine, but the template it refers to will not exist on the new server.  Go to the template editor on the original server and export the template as a zip file.  Import this template on the new server and things should work fine.

Export survey archive (.lsa)

This export is intended to create a complete backup of an active survey for archival purposes. It will include the following data in a ZIP file.

 • Survey structure
 • Response data (WARNING: Responsedata from fileupload-questions is currently not exported)
 • Token data (if activated)
 • Timings (if activated)

The goal of this format is to be able to check out results of a past survey by re-importing it into LimeSurvey again.

Export queXML format (*.xml)

queXML is an XML description of a questionnaire. It is not suitable for backing up a LimeSurvey instrument as it cannot export conditions, or all question types. Exporting a questionnaire to queXML allows you to create PDF documents that can be printed, filled then scanned and processed using queXF software.

It currently exports the following Question types:

 • Arrays
  • Array 5 point choice (A)
  • Array 10 point choice (B)
  • Array Yes/Uncertain/No (C)
  • Array Increase/Same/Decrease (E)
  • Array flexible row format (F)
  • Array flexible column format (H)
  • Array (flexible Labels) Dual Scale (1)
  • Array (Multi Flexible) (Numbers) (:)
  • Array (Multi Flexible) (Text) (;)
 • Mask questions
  • Date (D)
  • Gender drop down list (G)
  • Numerical question type (N) - defaults to width of 10
  • Multiple Numerical Input (K)
  • Boilerplate (X)
  • Yes/no radio buttons (Y)
 • Multiple choice questions
  • Multiple options checkbox (M)
 • Single choice questions
  • Drop down list (!)
  • 5 point choice (5)
  • Drop down/radio button list (L)
  • Drop down list (W)
  • List with comment (O)
 • Text questions
  • Multiple short text (Q)
  • Short free text (S) - defaults to text input width of 240 "boxes"
  • Long free text (T) - defaults to longtext field with 1024 display rows
  • Huge free text (U) - defaults to longtext field with 2048 display rows
 • Not yet implemented:
  • Ranking style (R)
  • Slider control (^)
  • Multiple options with comments (P)

Export tab-separated-values format (.txt)

This feature is designed to make it easy to use Excel to author and edit surveys. It completely eliminates the dependence upon SGQA codes.

It also makes it easy to do bulk editing of your survey, such as find-replace, bulk-reordering, looping (repeating groups), and testing (such as temporarily disabling mandatory or validation criteria). Check out the dedicated documentation for this format.

Export printable survey (*.html)

The survey can also be exported in two printable formats.