Actions

Dodawanie pytań

From LimeSurvey Manual

Po utworzeniu jednej lub wielu grup możesz przystąpić do czynności dodawania pytań. Tworzenie nowego pytania odbywa się zawsze poprzez kliknięcie przycisku Add.png "Dodaj lub importuj nowe pytanie..." po prawej stronie paska narzędziowego dla aktywnej grupy. Chcąc dodać pytanie dla innej grupy należy uprzednio dokonać zmiany aktywnej grupy na inną, wybraną.

Podczas dodawania nowego pytania musisz wprowadzić jego kod, treść oraz zdefiniować jego typ. Dodatkowo możesz wprowadzić kilka innych parametrów. Pamiętaj, że nowo tworzone pytanie będzie przydzielone do aktywnej grupy pytań. Przynależność danego pytania do konkretnej grupy można zmienić po jego zapisaniu i późniejszej edycji.

 • Kod: Unikalny ciąg znaków, który będzie stanowił kod danego pytania. Dozwolone jest wprowadzanie ciągów alfanumerycznych (cyfry i litery). Pole to będzie wykorzystywane dla szybkiej identyfikacji pytania podczas jego eksportu lub ewaluacji. Podczas nadawania kodów pytaniom staraj się postępować konsekwentnie (np. "01" lub "A" dla pyt. 1, "02" lub "B" dla pyt 2. itd.), gdyż znacznie ułatwi to proces dokonywania ewaluacji odpowiedzi.
 • Treść pytania: W polu tym wpisz treść, która ma być wyświetlana respondentom podczas wypełniania ankiety. Długość pytania nie jest ograniczona przez skrypt a w polu tym możesz stosować kod HTLM np. dla umieszczenie pliku graficznego wprowadź:

<img src="plik01.jpg">

INFORMACJE Z TABEL TOKENÓW

Istnieje możliwość wprowadzenia do pól "Treść pytania" oraz "Tekst naprowadzający" dynamicznie pobieranych informacji z tabel tokenów. Aby funkcja ta działała Twoja ankieta nie może być zdefiniowana jako ANONIMOWA, gdyż wymagane są tabele tokenów.


Lista pól, które mogą być pobierane z tabel tokenów:

{TOKEN:FIRSTNAME} wprowadza wartość z pola "Imię" w tabeli tokenów
{TOKEN:LASTNAME} wprowadza wartość z pola "Nazwisko" w tabeli tokenów
{TOKEN:EMAIL} wprowadza wartość z pola "Email" w tabeli tokenów
{TOKEN:ATTRIBUTE_1} wprowadza wartość z pola "Atrybut_1" (lub jego "przyjaznej" nazwy, jeśli jest zdefiniowana) w tabeli tokenów
{TOKEN:ATTRIBUTE_2} wprowadza wartość z pola "Atrybut_2" (lub jego "przyjaznej" nazwy, jeśli jest zdefiniowana) w tabeli tokenów

Aby wywołać zamierzony efekt musisz wprowadzić do pola treści pytania zmienne dokładnie w takiej postaci jak pokazano w powyższej tabeli. Przykładowo:

Witaj {TOKEN:FIRSTNAME}. Wysłaliśmy do Ciebie email korzystając z adresu {TOKEN:EMAIL}. Czy adres ten jest aktualnie Twoim domyślnym adresem?

Ważne!: Jeśli popełnisz w składni zmiennej literówkę lub wprowadzisz niepotrzebne dodatkowe spacje funkcjonalność ta nie zadziała poprawnie.
INFORMACJE POCHODZĄCE Z POPRZEDNICH PYTAŃ

Istnieje także możliwość wprowadzenie do pola treści pytania wartości odpowiedzi lub treści pytania poprzedniego. Muszą jednak być spełnione następujące warunki:

  • Udzielono odpowiedzi na pytanie, które musiało być wyświetlone na poprzedniej osobnej stronie. Odpowiedzi, których udzielono na pytania znajdujące się na bieżącej stronie nie są dostępne. Rozważ zatem format wyświetlania pytanie za pytaniem jeśli chcesz skorzystać z tej funkcjonalności.
  • Należy odwołać się do identyfikatorów konkretnej ankiety, grupy oraz pytania w postaci {INSERTANS:SIDXGIDXQID} - np.: {INSERTANS:1X6X12}. Przeczytaj więcej o Identyfikacji SGQA aby dowiedzieć się jak należy poprawnie stosować kody.
Ważne!: Niniejsza funkcjonalność dostępna w skrypcie LimeSurvey powinna być traktowana jedynie jako nieszablonowy pomysł i powinna być używana z rozwagą. Administrator ankiety powinien także liczyć się z tym, iż w nowszych wersjach skryptu kody mogą ulec zmianie co może wpłynąć na działanie ankiety.
 • Tekst naprowadzający Jeśli nie chcesz wprowadzać zbyt długich treści pytań lub specyfika danego pytania wymaga pewnych wyjaśnień skorzystaj z możliwości wypełnienia niniejszego pola. Tu również możesz skorzystać z kodu HTML.
 • Typ pytania Każde pytanie musi mieć zdefiniowany typ. Skrypt LimeSurvey umożliwia skorzystanie z wielu różnych typów. Więcej wiadomości o nich znajdziesz w dziale Typy pytań.
 • Zestaw etykiet: Niektóre typy pytań wymagają wyboru jednego lub dwóch zestawów etykiet. W liście dostępnych zestawów znajdą się zbiory, które zawierają etykiety w podstawowym języku ankiety. Zestaw ten może być zmieniony podczas edycji pytania. Aby dowiedzieć się więcej na temat tworzenia zestawów odwiedź dział Zestawy etykiet.
 • Walidacja: Opcja ta dostępna jest dla wszystkich typów pytań, które pozwalają na wprowadzanie ciągów alfanumerycznych ("Krótki/Długi tekst dowolny", "Data" lub "Wartość liczbowa"). Możesz wykorzystać standardowe Wyrażenia Regularne opracowanych dla języka "php" aby sprecyzować w jakim formacji ma być udzielona odpowiedź przez respondenta. W przypadku naruszenia przez niego zasad ustalonej walidacji będzie on poproszony o poprawne wprowadzenia danych.
 • Inne?: pozwala na ustalenie czy w bieżącym pytaniu ma się pojawić wariant odpowiedzi "Inne (jakie?)" pozwalający respondentowi na wprowadzenie nieprzewidzianej przez administratora ankiety odpowiedzi. Dostępność tej opcji uzależniona jest od wybranego typu pytania.
 • Obowiązkowe definiuje, czy na bieżące pytanie ankieter bezwzględnie musi udzielić odpowiedzi. Opcja dostępna jest dla wszystkich typów pytań oprócz tekstu opisowego.
 • Pozycja opcja ta pozwala na wybór miejsca danego pytania w ramach danej grupy. Zmiana grupy możliwa będzie podczas edycji utworzonego pytania.
 • Atrybuty pytania: Więcej informacji o atrybutach znajdziesz w dziale Atrybuty pytań.

Import pytania

Podczas tworzenia nowego pytania dostępna jest druga zakładka Import pytania, która pozwala na zaimportowanie wcześniej wyeksportowanego pliku (*.csv) zawierającego pytanie. Funkcja ta jest użyteczna gdy chcesz skorzystać z pytań, które zostały zdefiniowane dla innej ankiety.

Ważne: Jeśli importujesz pytanie wówczas zawsze zostanie dodane nowe pytanie z zawartością importowanego pliku pytania. Skrypt nie nadpisuje wcześniej utworzonych pytań. Jeśli chcesz powielić pytanie z bieżącej ankiety łatwiejszym sposobem niż import jest skopiowanie pytania po wybraniu przycisku Copy.png "Skopiuj bieżące pytanie" dostępnego na pasku narzędziowym pytania.